Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Nadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Arkusze obserwacji i monitorowanie podstawy programowej

Arkusze obserwacji i monitorowanie podstawy programowej

 1. Arkusz obserwacji zajęć - aktywność dzieci

  Stosowanie przez nauczyciela metod wywołujących aktywność dzieci. Organizowanie sytuacji angażujących dzieci do podejmowania samodzielnych działań i wykonywania czynności samoobsługowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 1 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Arkusz obserwacji zajęć - stosowane przez nauczyciela sposoby indywidualizacji pracy podczas zajęć z zakresu matematyki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 1 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Arkusz postępów dziecka trzyletniego

  Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 22 Styczeń 2013
  Ilość stron w dokumencie: 8
 4. Arkusz analizy stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej

  Przykładowy arkusz analizy przygotowany został z myślą o przedszkolach. Uwzględnione w nim zostały m.in. takie elementy jak: umiejętności społeczne, czynności samoobsługowe, intelektualne i wiele innych, niezbędnych przy weryfikowaniu postępów wychowanka, a tym samym w analizowaniu stopnia opanowania umiejętności wynikających z podstawy programowej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 14 Wrzesień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 8
 5. Arkusz przedhospitacyjny 5 – nowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 8 Sierpień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Zadania dyrektora w ramach monitoringu realizacji podstawy programowej

  Druk może być wykorzystany do kontroli realizacji podstawy programowej we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2011
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Zakres podstawy programowej, który należy uwzględnić w informacji o gotowości dziecka do szkoły

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informacjię o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy dokument wskazuje zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego do pozyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju, pomocny w przygotowaniu „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2011
  Data publikacji: 28 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 8. Plan diagnozy gotowości szkolnej dziecka

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Poniższy plan diagnozy jest dostosowany do pozyskania informacji potrzebnych do jej przygotowania.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - wzór

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkole wydaje „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – druk nr 70 z załącznika nr 3 do rozporządzenia.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Dziennik obserwacji - karta monitoringu czynności nauczyciela

  Monitorowanie czynności nauczyciela jest jednym z elementów nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora placówki. Proponowany dziennik obserwacji – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 24 Maj 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Arkusz obserwacji problemowej wraz z przykładem wypełnienia

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji problemowej –  rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 21 Maj 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 12. Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji doradczo-doskonalącej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 19 Maj 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 13. Skala Gotowości Szkolnej SGS – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana Skala Gotowości Szkolnej jest narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania dziecka 6-letniego oraz jego umiejętności.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 16 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 14. Podsumowanie wyników obserwacji końcowej - SGS

  Arkusz podsumowujący wyniki obserwacji końcowej jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej – narzędzia, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 9 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 15. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE-5 – Arkusz obserwacji

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowane kryteria Gotowości Edukacyjnej są narzędziem usprawniającym nauczycielowi dokonanie tej diagnozy poprzez wnikliwą obserwację zachowania oraz umiejętności dziecka 5 letniego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 8 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 16. Arkusz samowiedzy (samooceny dziecka)

  Wnikliwe poznanie dziecka przedszkolnego poprzez obserwację jego rozwoju, dostrzeganie zdolności oraz indywidualnego potencjału jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany Arkusz samowiedzy czyli samooceny jest techniką umożliwiającą nauczycielowi pozyskanie niezbędnych informacji bezpośrednio od dziecka.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 7 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Arkusz obserwacji rozwoju umiejętności dziecka – akceptacja rodziców

  O wynikach dokonanej diagnozy rozwoju umiejętności dziecka przedszkolnego muszą być poinformowani jego rodzice/prawni opiekunowie. Prezentowany Arkusz umożliwia jasną i przejrzystą prezentację wyników uzyskanych w toku obserwacji, jak również uzyskanie od rodziców - bądź nie - akceptacji tych wyników.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 6 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 5
 18. Zasada 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola” – 5- i 6-latki

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć grupy dzieci 5 i 6-letnich, korzystających z całodziennego pobytu w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 29 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Zadania nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej – lista kontrolna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakazuje dyrektorowi przedszkola m.in. ewaluację wewnętrzną oraz kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Prezentowany inwentarz zadań nauczycieli pozwoli dyrektorowi usprawnić proces ewaluacyjno-kontrolny w zakresie realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 26 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Propozycja zapisu z uwzględnieniem zasady 1/5 w „Dzienniku zajęć przedszkola”

  Zalecane proporcje zagospodarowania czasu na realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zasada 1/5) zapisane zostały w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Prezentowana propozycja uwzględnia te zalecenia odnośnie do zapisów dokonywanych w dzienniku zajęć przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 23 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 21. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową – nauczyciel

  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ustanawia, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań określonych w podstawie programowej i jest poprawny pod względem metodycznym i merytorycznym. Proponowany arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową pozwoli dyrektorowi każdej placówki dopuścić program własny nauczyciela zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 19 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową – autor programu

  Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ustanawia, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zawiera wykaz szczegółowych celów kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań określonych w podstawie programowej i jest poprawny pod względem metodycznym i merytorycznym. Proponowany arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową pozwoli dyrektorowi każdej placówki dopuścić program własny nauczyciela zgodnie z obowiązującą procedurą.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 18 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 0
 23. Plan obserwacji - obserwacje problemowe

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji problemowej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację bieżącego nadzoru nad realizacją wybranych zadań edukacyjnych przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 12 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Plan obserwacji - obserwacje doradczo-doskonalące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan obserwacji doradczo-doskonalącej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 11 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 25. Plan obserwacji - obserwacje diagnozujące

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany plan – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu bieżącego nadzoru.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 10 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 26. Arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej

  Lekcje koleżeńskie są jedną z podstawowych form Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  Umożliwiają wymianę doświadczeń, są niezbędnym elementem dbałości o jakość pracy szkoły, jak również  wsparciem młodych nauczycieli na drodze ich awansu zawodowego. Prezentowany arkusz obserwacji lekcji koleżeńskiej może być przydatny w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 19 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 27. Arkusz obserwacji zajęć

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  sankcjonuje w szkołach i placówkach oświatowych obowiązek dokonywania ewaluacji działalności opiekuńczej i wychowawczej, co należy rozumieć jako badanie praktyczne i zarazem oceniające. Prezentowany wzór KARTY OBSERWACJI jest przydatny do monitorowania – w ramach ewaluacji wewnętrznej - respektowania norm społecznych przez uczniów szkoły każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 18 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 0
 28. Protokół obserwacji lekcji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji tych zadań.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Pytania dotyczące obserwacji zajęć w szkole

  Proponowany dokument może ułatwić dyrektorowi planowanie oraz formułowanie celów obserwacji zajęć prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) wg nowych wymagań. Jest tak sformułowany, by możliwe było jego wykorzystanie w placówce oświatowej każdego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 30. Zestaw dokumentacji – obserwacja diagnozująca

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 8 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 31. Arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – umożliwi dyrektorowi sprawniejszą organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 8 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 32. Arkusz podsumowujący cykl obserwacji zajęć

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz hospitacji diagnoztycznej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – umozliwi dyrektorowi lepszą organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 8 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 33. Rozmowa przed obserwacją – dyrektorska lista pytań

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa przed lekcją z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 14 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 34. Rozmowa po lekcji obserwowanej – obserwacja dyrektorska

  Niezbędnym elementem każdej formy obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora szkoły jest rozmowa po lekcji z nauczycielem. Prezentowany arkusz pozwala dyrektorowi usystematyzować tę rozmowę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 14 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 35. Protokół obserwacji kontrolno-oceniającej

  Obserwacje zajęć muszą być odpowiednio dokumentowane, są bowiem jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Niniejszy arkusz pozwoli dyrektorowi szkoły każdego typu sprawnie udokumentować obserwację kontrolno-oceniającą.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 14 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 3
 36. Planowanie obserwacji diagnozującej oraz zapis rozmowy po obserwacji diagnozującej

  Niezbędnym elementem obserwacji zajęć prowadzonej przez dyrektora jest rzetelne jej zaplanowanie oraz podsumowanie. Prezentowany arkusz umożliwia dyrektorowi każdej szkoły sprawne udokumentowanie obserwacji diagnozującej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 14 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 2
 37. Arkusz obserwacji oceniającej II

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji oceniającej – rozumiany jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi przedszkola organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 4
 38. Arkusz obserwacji diagnozującej - przedszkole

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowany arkusz obserwacji diagnozującej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 2
 39. Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wszystkie programy dopuszczone do użytku i używane w szkole, a przede wszystkim za uwzględnienie w tych programach całości podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego. Proponowany arkusz umożliwi dokonanie rzetelnej analizy zgodności każdego przyjętego programu nauczania z nową podstawą programową dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Analiza i ocena programu nauczania

  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za wszystkie programy dopuszczone do użytku oraz używane w szkole. Procedura dopuszczania zakłada, iż nauczyciel przedmiotowy dokona wnikliwej analizy i oceny proponowanego programu nauczania. Niniejszy schemat pokazuje jak zrobić to odpowiedzialnie.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 2
 41. Arkusz przedhospitacyjny 6 – nowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 42. Arkusz przedhospitacyjny 4 – nowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zalezności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 43. Arkusz przedhospitacyjny 3 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 0
 44. Arkusz przedhospitacyjny 2 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 45. Arkusz przedhospitacyjny 1 – dotychczasowa podstawa programowa

  Przez najbliższe trzy lata - w szkołach podstawowych i w gimnazjach - nauczyciel będzie realizował dwie podstawy programowe tzw. starą i nową. Przygotowując się do hospitacji może skorzystać z przykładowego wzoru arkusza przedhospitacyjnego uwzględniającego każdą z nich, w zależności od potrzeb.

   


  Warto pamiętać, że projekt nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 1 lipca 2009r. zakłada, iż dyrektor szkoły będzie wspomagał nauczycieli w szczególności przez „…obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji”
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 46. Arkusze hospitacji

  Hospitacja lekcji związana jest z zapisem. Nie każdy z nas dyrektorów potrafi notować swoje spostrzeżenia. Często sporządzane zawierają nadmiar informacji, przeładowane są szczegółami. Prawidłowo sporządzone notatki powinny dotyczyć spraw zasadniczych, by w trakcie rozmowy pohospitacyjnej nie gubić się w drobnostkach, gdyż wówczas analiza lekcji dokonana będzie w sposób powierzchowny, niepełny, chaotyczny. Dużą pomocą w prowadzeniu obserwacji jest arkusz hospitacyjny. Dokonane w nim zapisy ułatwiają ocenę pracy nauczyciela, indywidualne podejście do każdej lekcji, przeprowadzenie analizy obserwowanych zajęć w oparciu o ich cele, treść, przebieg i metody oraz postawę nauczyciela i uczniów. Przedstawione poniżej arkusze hospitacyjne są jedynie propozycją, z której można skorzystać w całości lub części. Pamiętać jednak musimy, że konstrukcja arkusza zależy tylko i wyłącznie od osoby hospitującej. Arkusz hospitacyjny najlepiej spełni swoje zadanie wówczas, gdy zostanie osobiście opracowany przez hospitującego. Ma on bowiem jedynie pomóc dyrektorowi uporządkować jego spojrzenie na działania nauczyciela i uczniów. Zaprezentowane arkusze hospitacji można stosować we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 10 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 12
 47. Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania dla danych zajęć edukacyjnych

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz.442) została określona minimalna liczba godzin dla poszczególnych zajęć edukacyjnych na realizację podstawy programowej. Od 1 września 2009 roku dyrektor jest zobligowany do kontrolowania liczby obowiązkowych godzin. Wskazanie w poszczególnych miesiącach proporcji planowanej liczby godzin z przedmiotu, wyliczonej zgodnie z kalendarzem, w stosunku do faktycznie zrealizowanej, daje dyrektorowi informację, czy nauczyciel jest w stanie wypracować narzucony rozporządzeniem limit godzin, czy ewentualnie zachodzi konieczność wsparcia go dodatkowymi godzinami np. z dyspozycji dyrektora. Dokument może mieć zastosowanie we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
  Data publikacji: 4 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 0

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com