Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Projekty zmian w przepisach prawa oświatowego wywołanych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  Komentarz – projekty zmian w przepisach prawa oświatowego wywołanych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  I. 30 listopada 2018 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 2245 ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwana popularnie ustawą zawodową) – która zawiera delegacje do wydania wielu nowych oraz zmiany wielu dotychczasowych przepisów wykonawczych.
  II. Nowelizacje rozporządzeń MEN są niezbędne z uwagi na konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do zmian wprowadzonych w/w ustawą, w szczególności w związku ze zmianami regulacji dotyczących funkcjonowania placówek i szkół kształcących w zawodach.
  W grudniu 2018 r. ukazały się projekty zmieniające rozporządzenia oraz nowe projekty rozporządzeń będących wykonaniem wspomnianych delegacji ustawowych.

  czytaj dalej >>

   

  Projekt 4 stycznia 2019
 • Projekt z dnia 19 marca 2018 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

  Komentarz do zmiany przepisów dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 1.09.2018 r. - zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. Ustawa z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) szczególnie zmieniła, w art. 76, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
  Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą także oceniania pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.

  II. UWAGA: do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe w wersji obowiązującej przed zmianami wprowadzonymi ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (patrz art. 123 ust. 1 w/w ustawy).

  Obowiązują:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – w wersji przed zmianami na dzień 1.09.2018 r.,

  2. rozporządzenie MEN z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2035 ze zm.).

  III. UWAGA: do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września 2018 r. będą stosowane przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

  Będą obowiązywać:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2018 r.,

  2. rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (na dzień dzisiejszy znajduje się w projekcie – wersja z 19 marca 2018 r.).

  IV. Istotne nowości znajdujące się w Karcie Nauczyciela - dotyczące oceniania pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.:

  1. Praca każdego nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w trzech przypadkach:
  1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
  2) po zakończeniu dodatkowego stażu,
  3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

  2. Wyjątki co do dokonywania oceny co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego:
  1) w przypadku gdy termin „ważności” oceny upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu,
  2) w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, termin „ważności” oceny ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności,
  3) w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin „ważności” oceny ulega odpowiednio przedłużeniu.

  3. Ocena pracy nauczyciela może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
  l) nauczyciela,
  2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty,
  3) organu prowadzącego szkołę,
  4) rady szkoły,
  5) rady rodziców.

  4. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym. 

  czytaj dalej >>

  Projekt 8 maja 2018
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

  Komentarz do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

  I. 29 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, opartego na art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
  Będzie to pierwsza zmiana rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

  II. Projekt rozporządzenia zawiera zmiany §§ 1, 5, 6 i 17.

  III. Zmiany dotyczą:

  1. w § 1 doprecyzowania, że:
  1) nazwa publicznego przedszkola, a także nazwa publicznej szkoły, może zawierać także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki, a wprowadzenie dodatkowego określenia możliwe jest po uzyskaniu zgody organu prowadzącego przedszkole lub szkołę,
  2) dodatkowe określenie w nazwie przedszkola lub szkoły powinno zostać dodane bezpośrednio przed określeniem lub po określeniu: "Przedszkole", "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Technikum", "Branżowa Szkoła I stopnia", "Branżowa Szkoła II stopnia", "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy", "Szkoła Policealna";

  czytaj dalej >>
  Projekt 21 marca 2018
 • Projekt z dnia 19 stycznia 2018 r. Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  Komentarz do projektu nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  I. 19 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, opartego na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
  Zastąpi ono niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).

  II. Projekt nowego rozporządzenia jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej rozporządzenia zawiera aż 75 artykułów (w dotychczasowym były 32 artykuły).
  Projekt określa świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu) oraz w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).

  Projekt zawiera aż 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki).

  Bardzo ważny załącznik nr 1 pt. „Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych” zawiera 30 ustępów (w dotychczasowym było 27 ustępów). Dołączono kolejny załącznik tzw. informacyjny – nr 4 z informacjami ogólnymi dotyczącymi wydawania legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej i elektronicznej oraz wzory tych legitymacji – rewolucyjna nowość – legitymacje w wersji elektronicznej.

  czytaj dalej >>
  Projekt 1 lutego 2018
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  Projekt 31 stycznia 2018
 • Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty i w ustawach o zmianie ustawy o systemie oświaty.

  Komentarz – projekt zmian w ustawie o systemie oświaty i w ustawach o zmianie ustawy o systemie oświaty.

  I. Do prac w senacie została skierowana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ma wejść w życie częściowo 1.01.2018 r., 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw.

  II. Poniżej proponuję przegląd najważniejszych projektowanych zmian w ustawach:

  1. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –

  a) uchyla się 3 rozdziały o tytułach:
  - rozdz. 2 - Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
  - rozdz. 7 - Finansowanie szkół i placówek publicznych,
  - rozdz. 8 - Szkoły i placówki niepubliczne,

  b) uchyla się w sumie 35 artykułów,

  c) zmienia się 10 artykułów;

  2. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - uchyla się w sumie 2 artykuły;

  3. z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - uchyla się w 1 artykuł.

  III. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) – (niniejsze zmiany obowiązuje częściowo po 14 dniach od ogłoszenia, częściowo od 1.01.2018 r. oraz 1.04.2018 r. i 1.09.2019 r.): 

  1. całkowicie zostają usunięte (przeniesione do innych ustaw – ustawy Prawo oświatowe) zapisy dotyczące organizacji wychowania przedszkolne, realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury,

  czytaj dalej >>

  Projekt 6 listopada 2017
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych
  Projekt 6 listopada 2017
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  Projekt 11 lipca 2017
 • Projekt z dnia 24.01.2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkól sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
  Projekt 24 stycznia 2017
 • Projekt z dnia 23.01.2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  Projekt 23 stycznia 2017
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  Projekt 23 stycznia 2017
 • Projekt z dnia 20.01.2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
  Projekt 20 stycznia 2017
 • Projekt z dnia 20.01.2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  Projekt 20 stycznia 2017
 • Projekt z dnia 20.01.2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
  Projekt 20 stycznia 2017
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

  Komentarz do nowego projektu dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2017

  Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 - wejdzie w życie po podpisaniu przez MEN z dniem 1 stycznia 2017 r. i będzie obowiązywało jeden rok.
  Wymieniony projekt rozporządzenia poprzedza, także obowiązujące jeden rok rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294).
  Zgodnie z projektem algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 szacuje się, że finansowy standard A na ucznia wyniesie ok. 5 331 zł. W stosunku do roku 2016 (5 278 zł) ma wzrosnąć o ok. 1 %, czyli o ok. 53 zł.
  W przypadku dziecka 6-letniego pozostającego w wychowaniu przedszkolnym (roczny obowiązek przedszkolny) planuje się kwotę 4300 zł.
  Mając na uwadze poprzednie lata można zauważyć, że kwota finansowego standardu A może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

  czytaj dalej >>
  Projekt 2 grudnia 2016Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT