Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru

 1. Wzór sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 0
 2. Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 0
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 22 Maj 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 6. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 22 Maj 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 7. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w I okresie roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 8. Sprawozdanie z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 9. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 10. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 11. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Arkusz analizy nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły – podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 oraz informacja o działalności szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 18 Styczeń 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 13. Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego

  Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji okresowej klasy, zawierające szczegółową charakterystykę klasy z uwzględnieniem współpracy z rodzicami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2011
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie profilaktycznym

  Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie profilaktyki. Dokument uwzględnia ocenę realizacji podjętych zadań wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 7 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 15. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych – koło teatralne

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu prowadzonego koła teatralnego w danym roku szkolnym. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 16. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych – szkolne koło sportowe

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu funkcjonowania szkolnego koła sportowego w danym roku szkolnym. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych – koło informatyczne

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu koła informatycznego w danym roku szkolnym. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 18. Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych

  Wzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

  Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dokument określa stopień realizacji celów oraz wnioski dotyczące pracy szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Sprawozdanie nauczyciela z poziomu realizacji planów dydaktycznych

  Jednym z narzędzi nadzoru nad realizacją podstawy programowej w oparciu o Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm., mogą być sprawozdania nauczycieli na koniec półrocza i koniec roku szkolnego, w których nauczyciel określa poziom realizacji planu dydaktycznego. Opracowany dokument uwzględnia: nauczany przedmiot, klasę, poziom realizacji planu, opóźnienia, przyczyny braku realizacji godzin i proponowane działania gwarantujące eliminację opóźnień.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 21. Wzór sprawozdania z pracy nauczycieli

  Roczne sprawozdanie z pracy nauczyciela. Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.

   

  Obowiązki nauczycieli  Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 22. Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej kl. 1–3

  Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej klas 1-3. Wyszczególnia wyniki, frekwencję oraz wnioski.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 23. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

  Sprawozdanie tego typu powinien przedstawić dyrektorowi opiekun Samorządu Uczniowskiego działającego w placówce. Dokument uwzględnia: ilość odbytych spotkań, ocenę realizacji zadań oraz wnioski do pracy na rok kolejny.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Sprawozdanie z działalności biblioteki

  Sprawozdanie wyszczególnia osobę prowadzącą bibliotekę, liczbę godzin zaplanowanych,  faktycznie zrealizowanych, ocenę realizacji zadań, stan czytelnictwa oraz wnioski. Dokument pozwala dyrektorowi na zweryfikowanie realnych potrzeb w zakresie działania biblioteki oraz pozwoli na wprowadzenie potrzebnych zmian.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 25. Sprawozdanie klasyfikacji

  Dokument jest sprawozdaniem wychowawcy klasy i zawiera: wyniki nauczania, ilość uczniów z ocenami niedostatecznymi, oceny zachowania, uczniów z wyróżnieniami (średnia powyżej 4,75), frekwencję, ogólą charakterystykę klasy, wnioski do dalszej pracy.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 26. Sprawozdanie logopedy z działań podjętych w roku szkolnym

  Raport z działań i ich efektów podjętych przez logopedę w trakcie trwania roku szkolnego, zawierający: rodzaje zadań i efekty pracy podjętej w zakresie obowiązków logopedy, a także ilość godzin faktycznie przepracowanych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 – wariant 2

   

 28. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

  Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmujące: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje. 

 29. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015 wraz z przykładowym zapisem wyników pracy pedagoga szkolnego

   

 30. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014_2015 - biblioteka szkolna

   

 31. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 – świetlica szkolna

   

 32. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015 – ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11

   

 33. Sprawozdanie z realizacji zadań świetlicy szkolnej z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z realizacji zadań z 1-wszwgo półrocza świetlicy szkolnej jest propozycją dla każdego typu szkoły po nieznacznej modyfikacji. Zawiera oniesienie do najważniejszych dokumentów szkolnych, a także szczegółówe przykłady pracy świetlicy. 

 34. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego może być wykorzystane w szkołach różnego typu po nieznacznych modyfikacjach. Uwzględnia zaplanowane i zrealizowane główne zadania pedagoga w kontekście obowiązującego prawa oświatowego. 

 35. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki z 1-wszego półrocza 2014/2015 roku szkolnego

  Sprawozdanie z realizacji zadań z 1-wszego półrocza biblioteki szkolnej jest propozycją dla każdego typu szkoły po nieznacznej modyfikacji. Zwiera odniesienie do najważniejszych dokumentów szkolnych, a także szczegółowe działania z planu pracy biblioteki.

 36. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego po I semestrze

  Po półroczu dyrektor szkoły przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wnioski te powinny być sformułowane na podstawie analizy zrealizowanych działań z zakresu: ewaluacji, kontroli i wspomagania oraz analizy efektów wdrożonych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013. Wypełnienie arkusza pozwoli na sformułowanie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i będzie stanowić podstawę do sformułowania wniosków szczegółowych. Wypełnianie dwóch różnych arkuszy jest zatem niepotrzebne. 

 37. Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej po I semestrze

  Dyrektor szkoły ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. W związku z tym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przedstawia po I półroczu. Zobacz przykładowe sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej po I semestrze. 

 38. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Sporządza w tym celu sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Poniżej prezentujemy do pobrania przykładowe sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2013/14. 

 39. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej

   

 40. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

  Dokument jest propozycją sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

   

 41. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

  Dokument jest propozycją sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. Może być modyfikowany w zależności od podejmowanej działalności w okresie objętym sprawozdaniem.

 42. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej

  Sprawozdanie z realizowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej w roku 2012/2013, obejmujące zadania, które w ramach nadzoru wykonuje dyrektor.
  Dokument uwzględnia: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykadowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje, a także główne zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego.

 43. Sprawozdanie z pracy wychowawczej - szkoła podstawowa

  Sprawozdanie z pracy wychowawczej w klasie 4-6 szkoły podstawowej.

 44. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej - szkoła podstawowa

  Sprawozdanie nauczyciela z działalności biblioteki szkolnej w szkole podstawowej

 45. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej

  Sprawozdanie z pracy świetlicy za rok szkolny 2012/13 jest przeznaczone dla szkoły podstawowej.

 46. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły może być wykorzystane przez dyrektorów zespołu szkół.

 47. Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru - wersja II

  Przykładowe sprawozdanie zawiera: kontrolę i analizę dokumentacji, obserwcję zajęć, lustrację klas, wnioski z działalności szkoły w różnych obszarach jej działalności,a także ze wspomagania nauczycieli, oceny ich pracy, moniorowanie jakości pracy.

 48. Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru

  Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”. Poniżej przedstawiono schemat sprawozdania dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności szkoły za I półrocze roku szkolnego. Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o wyniki i wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji i kontroli (zgodnie z zapisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , poz. 1324 z późn. zm.).

 49. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013

  Wzór - wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2010/11 do wykorzystania w różnego typu szkołach.

 50. Sprawozdanie z pracy świetlicy

  Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.

 51. Sprawozdanie z pracy nauczyciela religii

  Sprawozdanie z pracy nauczyciela religii może być wykorzystane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 52. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/13 przez dyrektora

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru dyrektor szkoły musi przedstawić radzie pedagogicznej najpóźniej do końca sierpnia. Prezentowany dokument zawiera: propozycje ewaluacji wewnętrznej, innych form nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

 53. Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora

  Sprawozdanie z pracy w ramach zajęć z tzw. Karty Nauczyciela może być wykorzystane w każdym typie szkoły.
   

 54. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

  Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego po modyfikacji może być wykorzystane do wszystkich typów szkół.

 55. Sprawozdanie z pracy w świetlicy

  Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.

 56. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły

  Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki i wnioski oraz informacje o działalności szkoły może być wykorzystane przez dyrektorów różnego typu szkół.

 57. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

  Druk sprawozdania z działalności samorządu uczniowskiego może być wykorzystany do wszystkich typów szkół.

 58. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego

  Prezentowane sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego jest rocznym podsumowaniem i może być wykorzystane w każdym typie szkoły.

 59. Sprawozdanie z klasyfikacji dla klas 1-3

  Formularz przystosowany jest do udokumenowania sprawozdania z klasyfiacji dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i zawiera: wyniki nauczania, przyczyny nieklasyfikowania, osiągnięcia i trudności w zakresie poszczególnych edukacji, ogólną ocenę zachowania, frekwencję.

 60. Sprawozdanie wychowawcy

  Wychowawcy powinni złożyć dyrektorowi sprawozdanie zawierające szczegółową charakterystykę klasy: frekwencję, przyczyny absencji, ilość uczniów mających trudności oraz uczniów wyróżnionych za osiągnięcia w nauce, in.

 61. Sprawozdanie z klasyfikacji

  Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji oraz promocji (rocznej) zawierające: wyniki nauczania, przyczyny nieklasyfikowania, ogólną charakterystykę klasy, ocenę zachowania, frekwencję, rekomendacje.

 62. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru - monitorowanie realizacji podstawy programowej

  Druk jest przeznaczony do kontroli realizacji podstaw programowych w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora i zawiera: nazwy przedmiotów, ilość godzin przewidzianych na realizację podstawy programowej oraz ilość godzin zrealizowanych, spostrzeżenia dyrektora oraz rekomendację.

 63. Informacja o pracy szkoły podstawowej i wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego

  Dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w roku szkolnym. Zawiera odniesienie do planu nadzoru, ocenę realizacji planu, podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Opracowany dla szkoły podstawowej na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.).
   

 64. Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego - wersja III

  Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ustęp 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami) „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”. Poniżej przedstawiono schemat sprawozdania dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności szkoły za I półrocze roku szkolnego. Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o wyniki i wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji i kontroli (zgodnie z zapisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego - Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324 - „do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego”).

 65. Sprawozdanie z programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

  Przykładowy arkusz sprawozdania z realizacji zadań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację (nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog, koordynator ds. bezpieczeństwa, lider WDN, przewodniczący zespołu).

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT