Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty KO

Dotacja na podręczniki - 2015r.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa podlaskiego

Od dnia 31 marca 2015 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
(Dz. U. poz.441).
W związku z powyższym proszę Państwa o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I, II i IV), gimnazjów (klasa I) i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zbiorczą informację z Państwa JST należy przekazać na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia:
Załącznik nr 5 – wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Załącznik Nr 5a o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkól artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uwaga: dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz
nr 5a.

Załącznik nr 5 wypełniany będzie przez JST poprzez zalogowanie się na stronie internetowej. Po wypełnieniu załącznik należy wydrukować i przesłać do Kuratorium Oświaty w formie papierowej, natomiast załącznik nr 5a należy wypełnić na zamieszczonym formularzu elektronicznym i po wydrukowaniu przesłać wersję papierową do Kuratorium Oświaty.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie tabeli – załącznika nr 5 dostępnej TUTAJ i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku
w terminie do dnia 9 kwietnia 2015 r. oraz przesłanie w tym samym terminie załącznika nr 5a pocztą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl lub faxem nr 85/748-48-49.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego, celem wypełnienia załącznika nr 5 zostały wysłane do Państwa e-mailem w dniu 2 kwietnia 2015 r.

Ponadto informuję Państwa, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce – Kształcenie i wychowanie, hasło: Program – Darmowy Podręcznik zamieszczona jest informacja – Dotacja celowa na podręczniki oraz elektroniczne wzory formularzy.

Telefon do kontaktu: Alicja Kostro (85) 748 48 32.

Elektroniczne wzory formularzy w załączeniu:
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5a 

Data: 2015/04/07

Województwo: podlaskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT