Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Dotrzymujemy słowa – projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji

Przyspieszenie podwyżek pensji nauczycieli już od 1 września tego roku, a nie jak wcześniej planowano od stycznia 2020 roku, rozszerzenie dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczycieli stażystów – to główne zmiany zaproponowane w nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowanej przez MEN. Nowe rozwiązania to krok w stronę polepszenia sytuacji materialnej nauczycieli.

Dotrzymujemy słowa. Zgodnie z propozycjami złożonymi w styczniu tego roku przez minister Annę Zalewską przedstawicielom oświatowych związków zawodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację Karty Nauczyciela. Jest to kontynuacja rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, które zmierzają do podniesienia prestiżu tego zawodu, premiowania wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienia odpowiednich warunków do ich rozwoju zawodowego.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez zaangażowanie ze strony nauczycieli. Bez ich udziału nie dokonamy zmian jakościowych w edukacji. Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności tego zawodu, m.in. przez dalsze wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania nauczycieli, które będzie zachęcało do rozwoju i podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska oświatowego.

16,1 proc. podwyżki dla nauczycieli

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie już we wrześniu 2019 roku, a nie w styczniu 2020 roku kolejnej 5-procentowej podwyżki pensji nauczycieli. To o 16, 1 proc. więcej w stosunku do wynagrodzenia z 31 marca 2018 roku.

Tym samym zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrośnie w przypadku nauczyciela stażysty o 371,00 zł; kontraktowego o 381,00 zł; mianowanego o 432,00 zł; nauczyciela dyplomowanego o 508,00 zł.

Mamy na to dodatkowe pieniądze. Równocześnie, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, automatycznie wzrosną również dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. Są to: dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zgodnie z propozycjami przedstawionymi stronie związkowej w projekcie ustawy rozszerzamy uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Dla nauczyciela kontraktowego – 200 zł, dla nauczyciela mianowanego – 400 zł, a dla nauczyciela dyplomowanego – 500 zł. Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę pozytywnie wpłynie na utrzymywanie wysokiej jakości pracy szkoły. Wysokość dodatku jest uzależniona od kwoty bazowej. Jeśli kwota bazowa zostanie podwyższona, to automatycznie te dodatki wzrosną.

Wsparcie dla młodych nauczycieli

Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających do podejmowania pracy w tym zawodzie oraz ułatwiających start zawodowy osobom, dla których jest to pierwsza praca. W projekcie ustawy proponujemy wprowadzenie nowego „świadczenia na start”. Świadczenie w wysokości 1000 zł będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom. Będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Co ważne świadczenie to nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym nie spowodowuje obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia.

Projekt ustawy zawiera również przepisy przywracające obowiązek corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi. To spełnienie obietnicy szefowej MEN przedstawionej oświatowym związkom zawodowym. Przywrócenie tego obowiązku zapewni prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnej bardziej racjonalnej i motywacyjnej polityki wynagradzania nauczycieli.

Ponadto w projekcie ustawy znajdą się zapisy, które ograniczą możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony zawieranych z nauczycielami w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami, nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Proponujemy, aby ustawa weszła w życie 1 września 2019 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku, a także przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Wejdą one w życie od września 2020 roku.

 

Data: 2019/03/01

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT