Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Egzaminy zawodowe w nowej formule

W kwietniu rozpoczynają się nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r. Pierwszymi zdawanymi przez nich egzaminami są:
 • egzamin z kwalifikacji: świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego - dla słuchaczy szkół policealnych. Jest to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych. Egzamin zdaje 236 słuchaczy.
 • egzamin z kwalifikacji: wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych - dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jest to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń sanitarnych. Egzamin zdaje 65 osób.

 

Część pisemna egzaminów odbywa się 15 kwietnia, część praktyczna - w dniach 16-20 kwietnia.

 

Zmodernizowany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie został wprowadzony od 1 września 2012 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach i odbywają się w kilkunastu szkołach w Polsce.

 

Od 1 września 2012 r. kształcenie w szkołach zawodowych odbywa się w 200 zawodach, w których wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje, w tym 98 zawodów jednokwalifikacyjnych, 72 zawody dwukwalifikacyjne i 23 zawody trójkwalifikacyjne - w sumie są 252 kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. Do każdego zawodu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013.

 

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut (konkretny czas określa informator dla danego zawodu), jest przeprowadzana w formie testu, zdający rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

 

Część praktyczna polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut - konkretny czas określa informator dla danego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół
 • policealnych,
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.

 

Zarówno część pisemna jak i część praktyczna egzaminu może odbywać się w szkole, placówce oraz u pracodawcy. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły lub uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

 

Różnice między "starym" a "nowym" egzaminem zawodowym

Data: 2013/04/15

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT