Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Komunikat Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast,
Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli,
Nauczyciele,
Rodzice

 

Skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest jednym z głównych zadań polityki oświatowej rządu a reforma obniżająca wiek szkolny to jedna z najpoważniejszych zmian w polskiej oświacie od końca lat 90 - tych. Dostrzegając ogromne znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako priorytet swojej polityki, uznało obniżenie wieku obowiązku szkolnego i upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Największą korzyścią tej zmiany będzie zwiększenie liczby dzieci od wczesnego dzieciństwa otoczonych profesjonalną opieką pedagogów. Działania te zbliżają nas do standardów realizowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Aby polskie dzieci miały takie same szanse edukacyjne, jak dzieci w Europie, niezbędne jest zapewnienie edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom, co najmniej od trzeciego roku życia. By zapewnić dobre przygotowanie dzieci pięcioletnich do podjęcia nauki w szkole, wprowadzona została nowa podstawa programowa oraz prawne, finansowe i programowe wsparcie różnych form wychowania przedszkolnego. Edukacja wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych filarów prawidłowego rozwoju intelektualnego oraz społeczno - emocjonalnego dziecka. 
          

Mając na uwadze dobro dziecka oraz uwzględniając znaczenie, jakie w jego rozwoju ma edukacja wczesnoszkolna, pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, decyzją rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Obowiązkowa edukacja dzieci 6-letnich rozpocznie się od roku szkolnego 2012/2013. Wszystkim rodzicom dzieci urodzonych w latach 2003 i 2004 będzie przysługiwać prawo wyboru czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą diagnozę gotowości do nauki szkolnej, która ma pomóc rodzicom w podjęciu właściwej decyzji.
           

Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej może przyjąć do szkoły dziecko sześcioletnie, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły i jeżeli dziecko rok wcześniej, było objęte rocznym wychowaniem przedszkolnym. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko ma pozytywną opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia obowiązku szkolnego. 
             

W zależności od liczby i wieku uczniów zgłaszających się do klas pierwszych oraz ich wcześniejszego doświadczenia edukacyjnego, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o łącznym lub rozdzielnym organizowaniu nauczania 6 i 7-latków. 
           

Obniżenie wieku szkolnego będzie wiązało się z objęciem sześciolatków subwencją oświatową przekazywaną z budżetu państwa. Oznacza to większe środki na oświatę w danej gminie. Dodatkowo przejście sześciolatków do szkoły pozwoli na zwiększenie powszechności i dostępności przedszkoli dla młodszych dzieci.
            

Wprowadzając zmiany w systemie edukacji, rząd zaplanował wsparcie finansowe szkół, w celu przygotowania ich do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Każdy uczeń sześcioletni, który rozpocznie naukę w pierwszej klasie, będzie obęjęty finansowaniem z subwencji edukacyjnej, czyli organ prowadzący szkołę otrzyma na jego edukację odpowiednie środki. Dzięki programowi „Radosna szkoła” najmłodsi uczniowie będą mieli stworzone odpowiednie warunki, aby mogli uczyć się w szkole także przez zabawę. Zmiany w edukacji są i będą wspierane również z funduszy europejskich. Dzięki nim m.in. stale powstają w kraju nowe przedszkola i punkty przedszkolne. 
              

Zachęcam Państwa Dyrektorów szkół i przedszkoli do aktywnego włączania rodziców we wdrażanie pozytywnych zmian w systemie edukacji, które mają pomóc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, stworzyć szanse na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz bardziej efektywnie zagospodarować budynki szkolne.
             

Jestem przekonany, że wspólne działania organów prowadzących, dyrektorów szkół i przedszkoli przyczynią się do rozwiania wszelkich obaw i wątpliwości, jakie towarzyszą rodzicom w związku z wcześniejszym podjęciem przez ich dzieci nauki w szkole.
            

Aby wesprzeć wszystkich Państwa w inicjatywach na rzecz edukacji wczesnoszkolnej pragnę zapewnić o swojej gotowości do współpracy z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami organów prowadzących. 
 

 

Z poważaniem

Krzysztof Babisz

Lubelski Kurator Oświaty

Data: 2010/03/25

Województwo: lubelskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT