Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty KO

O języku polskim i matematyce w szkole ponadgimnazjalnej

W ostatnim czasie tj. 2 grudnia 2013 r. i 9 stycznia br. odbyły się dwie ważne konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza z nich dotyczyła nauczania matematyki i nosiła tytuł „Trafność metody EWD w liceach – refleksja nad efektywnością nauczania matematyki w województwie warmińsko – mazurskim”. Rozpoczęła ją Grażyna Przasnyska, warmińsko – mazurski kurator oświaty, która podzieliła się refleksją dotyczącą pracy szkoły w aspekcie poprawiania efektów kształcenia. Podkreśliła, że jednym z podstawowych wymagań stawianych szkole jest realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój ucznia.

Organizując proces edukacyjny należy uwzględniać wnioski z analizy wyników egzaminów, badań zewnętrznych i wewnętrznych. Posługiwanie się danymi dotyczącymi własnych działań, a nie intuicją jest wyrazem profesjonalizmu – ta myśl, akcentowała kurator, była podstawą do zorganizowania dzisiejszej konferencji. EWD jako metoda do badania efektywności pracy szkoły powinno być powszechnie stosowane przez wszystkich dyrektorów w ewaluacji wewnętrznej. Szerszą refleksję na ten temat przedstawił prof. dr hab. Roman Dolata z Instytutu Badań Edukacyjnych. Szczegółowo omówił także ideę systemu egzaminów zewnętrznych oraz możliwości wykorzystania wyników do m.in. monitorowania procesu kształcenia w szkole. Profesor Dolata zaprezentował sposób obliczania wskaźnika EWD oraz możliwe interpretacje uzyskiwanych wyników. O analizie wyników maturalnych w aspekcie wykorzystania EWD mówiła dr Ewa Stożek, z pracowni EWD Instytutu Badań Edukacyjnych. Podkreśliła, że omawiana metoda powinna służyć przede wszystkim pojedynczej szkole, a nie porównywaniu wyników wielu szkół. Wnioski z analiz osiągnięć egzaminacyjnych uczniów należy traktować jako podstawę do formułowania rekomendacji do dalszej pracy nauczycieli, zmian w planie rozwojowym placówki lub planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

 

Podczas konferencji zostały przedstawione przykłady dobrych praktyk. Nauczyciele – konsultanci Elżbieta Jermacz (Olsztyn) i Andrzej Gołota (Elbląg) na wybranych przykładach zaprezentowali wykorzystanie metody EWD do omówienia wyników egzaminów maturalnych z matematyki.

 

Druga z omawianych konferencji odbyła się 9 stycznia br. i poświęcona była nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego. Projektowane zmiany dotyczące zarówno części pisemnej egzaminu, jak i ustnej, przedstawił prof. Jacek Żurek, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Profesor skoncentrował się na omówieniu m.in. wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego, będących podstawą przeprowadzania egzaminu. Podkreślił, jak niezbędna jest dla prawidłowej organizacji kształcenia znajomość przez nauczycieli podstawy programowej. Dokument ten – mówił profesor- powinien być przedmiotem szczegółowej analizy pod kątem zestawu treści, jakie musi uwzględniać program nauczania przyjęty do realizacji w szkole. Profesor podkreślił, że na każdym etapie edukacyjnym wymagania edukacyjne zostały sformułowane w ten sam sposób, co oznacza, że matura jest egzaminem, do którego przygotowujemy ucznia przez cały okres kształcenia w szkole. Profesor przypomniał, że egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach (część testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie) w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Najwięcej uwagi prof. Żurek poświęcił nowej formule egzaminu ustnego. Zakłada ona odejście od dotychczasowej prezentacji i zastąpienie jej samodzielną wypowiedzią argumentacyjną ucznia przygotowaną w oparciu o wylosowany na egzaminie temat. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. Profesor przedstawił także założenia nowego sposobu oceniania na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Odniósł się także do pytań zadawanych przez nauczycieli polonistów licznie zgromadzonych na sali.

 

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w konferencji, wezmą udział w warsztatach poświęconych nowej formule matury.

 

Organizatorami obu konferencji byli: warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska i Waldemar Żakowski dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

 

Data: 2014/01/13

Województwo: warmińsko-mazurskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT