Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

12 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jest to pierwszy tego typu akt prawny, który standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami.

Celem wprowadzenia ustawy jest przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły do której uczęszcza. Ważne jest również zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę.

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opiekę zdrowotną będą sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej.

Miejsce sprawowania opieki zdrowotnej:

w zakresie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczenia będą realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole,
w zakresie realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – świadczenia będą wykonywane w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub dentobusie.
Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Opieka stomatologiczna, w zakresie określonym ustawą, wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń.

W ustawie określono zakres współpracy między:

rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną,
podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami: pielęgniarką/higienistką szkolną, zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem dentystą,
podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki: dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).
Ustawa określa również organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Będzie ona realizowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca polegać będzie na wspólnym określeniu sposobu opieki nad uczniem, dostosowanego do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole.

Ponadto minister zdrowia, może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana przez NFZ.

Szczegółowych informacji na temat ustawy udziela biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, e-mail: biurokomunikacji@mz.gov.pl, telefon (22) 831 30 71.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2019/04/12

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT