Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Tytuł Profesora Oświaty - informacje

Rzeszów. 2011-01-17

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
WSO/K-1526-1/11

 

Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy, Nauczyciele Szkół
i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

 

Przypominam Państwu, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017) organy sprawujące nadzór pedagogiczny składają do Kapituły wnioski o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów.

 

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:

 

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

 

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

 

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
c) wysoki poziom kultury języka.

 

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

  1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
  2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
  3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
  4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

 

Nauczyciele dyplomowani zainteresowani uzyskaniem tytułu honorowego profesora oświaty, którzy – stosownie do treści art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) posiadają co najmniej 20-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy powinni przekazać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2011 r. informację, której wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma. Informację prosimy przekazywać w formie pisemnej na adres Kuratorium Oświaty ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów oraz w formie elektronicznej na adres: kjablonska@ko.rzeszow.pl.

 

Informacja o osiągnięciach może obejmować również osiągnięcia sprzed nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

Informacja powinna być wypełniona komputerowo; opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Informacja może zawierać dowolną liczbę stron. Za dane zawarte w informacji dotyczącej kandydata odpowiada: w przypadku nauczyciela – dyrektor szkoły, w odniesieniu do wniosku dyrektora szkoły – osoba działająca z upoważnienia organu prowadzącego szkołę.

 

Dodatkowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Krystyna Jabłońska – główny specjalista, pod numerem telefonu: (0-17) 867-11-22.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

Jacek Wojtas

 

 

Załącznik - wzór formularza

Data: 2011/01/19

Województwo: podkarpackie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT