Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

3 stycznia 2014 r. została ogłoszona:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), tzw. ustawa rekrutacyjna

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkami).

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie dotychczasowych regulacji prawnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K 38/12), w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty zawierający upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół.

 

W wyniku powyższej nowelizacji, w ustawie o systemie oświaty po Rozdziale 2 został dodany Rozdział 2a „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, w którym określono w szczególności:

  1. kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia;
  2. zasady przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazania hierarchii poszczególnych kryteriów;
  3. procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły czy placówki oraz
  4. zasady przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

 

W ustawie „rekrutacyjnej” proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących rekrutacji. W związku z powyższym ustawa zawiera szereg przepisów przejściowych w szczególności dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016.

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zawiera zmiany również w szeregu innych przepisach, nie związanych z procesem rekrutacji.

 

Z dniem wejścia w życie powyższej nowelizacji traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.).

Data: 2014/01/08

Województwo: podlaskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT