Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Zgłaszanie do SIO powołanych zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Warszawa, 4 lutego 2011 r.

 

ZSE.5751.1.2011.IW.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli / Szkół / Ośrodków,
Poradni psychologiczno-pedagogicznych


dotyczy: zgłaszania do SIO powołanych zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


uprzejmie przypominam, że zgłoszenie do Systemu Informacji Oświatowej zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może nastąpić wówczas, gdy jest on powołany i zorganizowany zgodnie z zapisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zm.).


Zwracam uwagę, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r., nr 23 poz. 133) zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są powoływane w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Ponadto:


Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być organizowane w:

 • przedszkolu,
 • szkole podstawowej – w tym specjalnej,
 • ośrodkach – o których mowa w art. 2 pkt 5 ww. ustawy o systemie oświaty,
 • publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,

jeżeli:

 • w statutach i arkuszach organizacji placówek zostały uregulowane zapisy dotyczące prowadzenia wczesnego wspomagania, organizacji oraz powoływania zespołu (art. 60 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o systemie oświaty),
 • mają możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (art. 71b ust 3 i 3b ww. ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r., w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. nr 173 poz. 1072).


Zespoły powołuje dyrektor.


W skład zespołu wchodzą specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka – pedagog specjalny, psycholog, logopeda, rehabilitant (…), których kwalifikacje są zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz. U. nr 50 poz. 400).


Do zadań zespołu należy:

 • Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, kierunków rozwoju i harmonogramu działań wobec dziecka oraz sposobów wspierania jego rodziny.
 • Zapewnienie dziecku rehabilitacji lub innych niezbędnych działań terapeutycznych we współpracy ze służbą zdrowia lub pomocą społeczną.
 • Opracowanie i realizacja Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania (IPW) uwzględniającego działania wspierające rodzinę.
 • Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w IPW stosownie do potrzeb, a także planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 • Określenie obowiązków koordynatora.
 • Organizacja optymalnych warunków do prowadzenia wczesnego wspomagania (w szczególności dziecka w wieku do 3 roku życia) tj. zapewnienia oddzielnych pomieszczeń do indywidualnej pracy z dzieckiem, co pozwoli realizować wskazania zawarte w opinii poradni.
 • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji potwierdzającej pracę z rodziną dziecka objętego wczesnym wspomaganiem, na przykład:
  • dziennik oddziaływań wspomagających rozwój lub inny dokument potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem,
  • zeszyt obserwacji lub inny dokument potwierdzający skuteczność pracy
  • z dzieckiem,
  • diagnoza środowiska rodzinnego,
  • zasady i organizację współpracy z rodzicami (formy i metody),
  • harmonogram współpracy z rodzicami (spotkania, konsultacje),
  • harmonogram zajęć instruktażowych dla rodziców i rodzeństwa (warsztaty, terapia pedagogiczna…),
  • terapeutyczny program wspomagania rodziny (formy pomocy udzielanej całej rodzinie),
  • plan pracy zajęć prowadzonych w domu rodzinnym dziecka,

w szczególności dziecka w wieku do 3 roku życia.

Data: 2011/03/24

Województwo: mazowieckie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT