Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1 Postępowanie ZUS jest prawidłowe, ponieważ wniosek o emeryturę został złożony w czasie zatrudnienia trwającego od 22 lipca, które nie zostało przerwane...

PORADA PRAWNA

27 sierpnia 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

1. Pracownik obsługi szkoły (kobieta) skończyła 60 lat w lutym 2019 r. 19 lipca 2019 r.rozwiązano z nią stosunek pracy- za porozumieniem stron. 22 lipca ponownie zawarto stosunek pracy. 24 lipca pracownica złożyła do ZUS wniosek o emeryturę. Prawo do emerytury przyznano, ale zawieszono wypłatę ze względu na pozostawanie w stosunku pracy. Czy to postępowanie jest zgodne z prawem? Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy i ewentualnie- jeżeli zajdą takie okoliczności nawiązać ponownie- żeby pracownik zachował prawo do emerytury i wynagrodzenia? 2. Czy na zwolnieniu lekarskim można rozwiązać lub nawiązać stosunek pracy?

Ad. 1 Postępowanie ZUS jest prawidłowe, ponieważ wniosek o emeryturę został złożony w czasie zatrudnienia trwającego od 22 lipca, które nie zostało przerwane bezpośrednio przed dniem 24 lipca, czyli przed dniem złożenia wniosku o emeryturę (nie załączono do niego świadectwa pracy), a w takiej sytuacji zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1270) ZUS miał ustawowy obowiązek zawieszenia emerytury. Aby od początku otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie za pracę, w dniu złożenia wniosku o emeryturę (lub w pierwszym dniu wypłaty emerytury – jeśli przypada w innym terminie niż dzień złożenia wniosku) nie można pozostawać w stosunku pracy, czyli musi nastąpić co najmniej jednodniowa przerwa w zatrudnieniu, jeśli wypłata emerytury ma nastąpić od dnia złożenia wniosku lub od innego dnia wskazanego jako pierwszy dzień przyznania emerytury. Obecnie w każdym czasie pracownik z przyznaną emeryturą może zakończyć zatrudnienie, aby złożyć w ZUS świadectwo pracy. Spowoduje to wypłatę zawieszonej emerytury, po czym w dowolnym terminie pracownik może zostać ponownie zatrudniony, nawet bez jednego dnia przerwy. 

Ad. 2 Żaden przepis prawa pracy nie zakazuje pracownikowi nawiązania stosunku pracy w czasie zwolnienia lekarskiego, a więc takie postępowanie jest dopuszczalne.
Natomiast rozwiązanie stosunku pracy w czasie zwolnienia lekarskiego jest uzależnione przede wszystkim od trybu zakończenia zatrudnienia. Przed upływem okresu ochronnego, który obejmuje okres zasiłkowy (czas pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) oraz pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy ani zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z powodu tej nieobecności (art. 41, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Natomiast w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika dopuszczalne jest zawarcie porozumienia stron rozwiązującego stosunek pracy (art. 30 § 1 pkt 1 KP), złożenie oświadczenia pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy np. za wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 KP) oraz doręczenie pracownikowi tzw. zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 KP). Ponadto pracownik może zostać zwolniony przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron w czasie zwolnienia lekarskiego z powodu całkowitej likwidacji pracodawcy (art. 411 KP) lub zwolnień grupowych (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT