Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jedną z form wyrażania opinii jest uchwała, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Uchwały mogą mieć charakter stanowiący lub opiniujący.W szczególności uchwała opiniująca ...

PORADA PRAWNA

Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii związanych z podejmowaniem uchwał w sprawie opinii przez Radę pedagogiczną. Czy w sytuacji gdy w regulaminie rady tryb wyrażania opinii nie przewiduje podejmowania uchwał jest prawidłowym zapisem. Poniżej cytuję treść tej części regulaminu: 1. Rada Pedagogiczna wyraża opinię według następującego trybu: 1) każdy z członków Rady ma prawo do wyrażenia opinii własnej w trakcie posiedzenia Rady, pod warunkiem że opinia nie narusza dóbr osobistych innych osób; 2) na podstawie wypowiedzi poszczególnych nauczycieli protokolant sporządza projekt treści opinii; 3) projekt treści opinii przyjmuje Rada przez: a) aklamację - gdy zostaje zaakceptowany jednomyślnie przez całe zgromadzenie (może zostać poparty okrzykami lub oklaskami). b) głosowanie (jawne lub tajne) – zwykłą większością głosów; 2. Przyjęta przez Radę treść opinii jest odnotowana w protokole obrad Rady; 3. W sytuacjach szczególnych Rada Pedagogiczna może powołać komisję ds. opracowania treści opinii (np. w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły) w formie odrębnego dokumentu, który jest załącznikiem do protokołu obrad Rady.

Jedną z form wyrażania opinii jest uchwała, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Uchwały mogą mieć charakter stanowiący lub opiniujący.W szczególności uchwała opiniująca jest wymagana przy opiniowaniu wniosków o nagrodę kuratora, ministra. Oznacza to, że treści w regulaminie powinny uwzględniać także w/w zapisy. Bowiem do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. Natomiast rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi; 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 41.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT