Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i...

PORADA PRAWNA

12 października 2016 Kadry Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły może patrząc na potrzeby szkoły nakazać nauczycielom prowadzenie dodatkowych dwóch zajęć tygodniowo przeznaczonych np. na koła zainteresowań? Co zrobić, jeżeli n-l nie realizuje tych zajęć twierdząc, że nie ma takiego obowiązku? Sprawa dotyczy br. szkolnego (2016/17).

Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w ramach których oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7; 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów dotyczących tego, ile godzin kółek lub innych zajęć z uczniami w tygodniu jest zobowiązany przeprowadzić nauczyciel. Jednocześnie mając na uwadze wymiar ograniczający pracę nauczyciela do 40 godzin w tygodniu – z jednej strony, z drugiej natomiast obowiązek nauczyciela do realizowania zadań statutowych, można domniemywać, że powinien w rozliczeniu tych godzin uwzględnić zajęcia dodatkowe z uczniami. Zatem, wg mojej opinii, dyrektor ma prawo nałożyć na nauczyciela obowiązek pracy dodatkowej z uczniami, nauczyciel nie może odmówić ich realizacji, jeśli tak stanowi statut szkoły.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 6, 42.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT