Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ocenę wystawia zawsze dyrektor placówki, w której nauczycielowi wyrażono zgodę na odbywanie stażu. Zatem dyrektor ocenia dorobek nauczyciela za okres stażu w szkole lub...

PORADA PRAWNA

31 marca 2014 Awans zawodowy

Czy nauczycielowi, który w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zmienił placówkę, ale nie zmienił pracodawcy, dyrektor (który nie jest pracodawcą) jest zobowiązany wystawić cząstkową ocenę dorobku zawodowego za okres odbywania stażu w poprzedniej placówce? Czy w takiej sytuacji wymagana jest również opinia rady rodziców?

Ocenę wystawia zawsze dyrektor placówki, w której nauczycielowi wyrażono zgodę na odbywanie stażu. Zatem dyrektor ocenia dorobek nauczyciela za okres stażu w szkole lub placówce, w której nauczyciel odbywał staż. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora, uwzględniający odpowiednie wymagania. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji tego planu. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Zadaniem opiekuna jest m. in. opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Ocenę dorobku zawodowego ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa wyżej, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę „cząstkową” uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu. Podsumowując: nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie za tę część odbytego stażu, opiekun – projekt oceny, rada rodziców – opinię, dyrektor – ocenę dorobku.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT