Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor będący nauczycielem jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć nawet, gdy realizuje obniżone pensum lub jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie uchwały organu...

PORADA PRAWNA

22 sierpnia 2018 Prawo oświatowe

Czy praca nauczyciela przedszkola pełniącego funkcję dyrektora, może być zaliczona za okres 01.09.1985 - 31.12.2008 do okresu pracy nauczycielskiej w szczególnym charakterze, dającej prawo do rekompensaty w formie dodatku do kapitału początkowego przy złożeniu wniosku o emeryturę. Dyrektor prowadził pracę dydaktyczno - wychowawczą z dziećmi zgodnie z art.42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. Nie nabył prawa do wcześniejszej emerytury, osiągnął obowiązujący wiek emerytalny

Dyrektor będący nauczycielem jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć nawet, gdy realizuje obniżone pensum lub jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie uchwały organu prowadzącego, wydanej na podstawie art. 42 ust. 6 w zw. z ust. 7 pkt 2 KN. Zgodnie z art. 86 KN nauczyciel ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. W związku z tym praca nauczyciela – dyrektora jest pracą w szczególnym charakterze. Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664) rekompensata jest odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej wskutek odebrania im tego przywileju przez ustawodawcę (wyrok SA w Rzeszowie z 13.10.2010 r., III AUa 645/2010). Prawo do rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 r., które przed 01.01.2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub charakterze z uwzględnieniem wyłącznie okresów, w których praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (z pominięciem okresów trwania stosunku pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe lub świadczenia z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa) – art. 21 ust. 1 UoEP. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego na wniosek ubezpieczonego (art. 23 ust. 1 i 2 UoEP). Podany w pytaniu okres pracy na stanowisku dyrektora przedszkola uprawnia do rekompensaty. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT