Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie...

PORADA PRAWNA

Czy w roku szkolnym 2020/2021 do wniosku o nauczanie domowe dziecka rodzic musi dołączyć opinię PPP?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w jego trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym ono zamieszkuje. Do wniosku rodzice muszą obligatoryjnie dołączyć:
• opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
• zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
Bardzo ważne jest to, że zezwolenie dyrektora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, która musi spełniać wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Uczeń spełniający na podstawie odpowiedniej decyzji dyrektora obowiązek szkolny poza szkolą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin ten przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.Co ważne, uczniowi nie ustala się oceny z zachowania.
Dyrektor powinien pamiętać, że uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, a także rodzic/opiekun prawny takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie
Cofnięcie zezwolenia następuje:
• na wniosek rodziców,
• jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
• w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT