Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego wyraźnie mówi o 12 godzinach zajęć rewalidacji przypadających tygodniowo na oddział, a nie na jednego...

PORADA PRAWNA

14 lutego 2017 Nadzór pedagogiczny

Do klasy w gimnazjum specjalnym uczęszcza dwoje uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z Rozporządzeniem na oddział przypada 12 godzin rewalidacji. Czy to oznacza, że każdy z uczniów może mieć po 6h rewalidacji w tygodniu. Czy rewalidacja może być prowadzona w formie dogoterapii,felinoterapii, muzykoterapii,integracji, jeśli nauczyciel nie posiada kwalifikacji do danej niepełnosprawności, ale ma dyplomy lub certyfikaty potwierdzające możliwość prowadzenia tego typu zajęć specjalistycznych?

 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego wyraźnie mówi o 12 godzinach zajęć rewalidacji przypadających tygodniowo na oddział, a nie na jednego ucznia. Albowiem o wymiarze godzinowym zajęć rewalidacyjnych dla konkretnego dziecka (ale nie mniej niż 2 godz. tygodniowo) decyduje Zespół opracowujący Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), określając także:

  • rodzaj zajęć – odpowiedni do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tego ucznia
  • sposób realizacji zajęć, czy będą to zajęcia indywidualne czy grupowe

Podstawę prawną stanowi § 6. rozporzadzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 sierpnia 2015 poz 1113)

Jeśli Zespół uzna za zasadne, by rewalidacja dla danego ucznia odbywała się indywidualnie w formie dogoterapii, felinoterapii, muzykoterapii lub terapii integracji sensorycznej – to prowadzić ją może nauczyciel mający kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju zajęć. Kwalifikacje zawsze uznaje dyrektor szkoły.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT