Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podajemy przykładowy wzór do wykorzystania, ew. modyfikacji opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i...

PORADA PRAWNA

18 marca 2011 Inne

Jak poprawnie sformułować decyzję o przyznaniu indywidualnego nauczania w gimnazjum?

Podajemy przykładowy wzór do wykorzystania, ew. modyfikacji opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

§ 1. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, zwane dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwanym dalej "orzeczeniem".

§ 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, zwany dalej "dyrektorem", organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

(...)

 § 5. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego nauczania.

§ 6. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

(...)

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 3 dni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


                                                                               ……………….., dnia ……………………..

L. dz. ………./………….


Sz. P .
……………..……………….
……………………………….
……………………………….

 

Dyrektor Szkoły …………….. Nr ………………… w ………. na podstawie:
1) orzeczenia z PPP o potrzebie indywidualnego nauczania,
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz
3) zgody Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta …………….. z dnia ……………….r.

zezwala

na nauczanie indywidualne uczennicy/ucznia kl. ……………………….. (imię, nazwisko ucz.) od dnia ………………………... do ………………………………………. w wymiarze ……….. godz. tygodniowo z następujących przedmiotów:
- język polski – ……………………... (2 godz. tyg.).....................................
- matematyka – ……………………… (2 godz. tyg.)........................................
- język angielski – ………….…….… (2 godz. tyg.)........................................
- biologia – ………………..……….. (1 godz. tyg.)..........................................
- geografia – ……………..………… (1 godz. tyg.)..........................................
- chemia – …………………..……… (1 godz. tyg.)...........................................
- fizyka – …………………….……… (1 godz. tyg.)...........................................
- historia – …………………………. (1 godz. tyg.)............................................
- religia – …………………………... (1 godz. msc.)...........................................
- plastyka – ………………………… (1 godz. msc.)............................................
- muzyka – …………………………. (1 godz. msc.)............................................
- WOS – ……………………………. (1 godz. msc.)...............................................
Jednocześnie przypominam, że uczennica …………………………………….. została zwolniona z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z decyzją z dnia ……………………. r.

Do wiadomości:
1. ..............................................
2. a/a


….…………………………………………..
(pieczątka i podpis dyrektora)
 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT