Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwestię prawną organizacji zajęć specjalistycznych oraz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego regulują: Rozporządzenia...

PORADA PRAWNA

13 kwietnia 2015 Nadzór pedagogiczny

Jak z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego najlepiej rozwiązać zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, wynikajace z zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej? W jakich godzinach mogą się odbywać te zajęcia np. logopedia, SI ( niepłatne ) wchodzace w zakres zajęć rewalidacyjnych, które prowadzą nauczyciele-specjaliści, a nie nauczyciel przedszkola? Czy zajęcia mogą się odbywać w czasie pięciu godzin realizacji podstawy programowej, jeżeli dziecko przebywa tylko te godziny w przedszkolu czy po realizacji tych godzin?

Kwestię prawną organizacji zajęć specjalistycznych oraz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego regulują:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 392).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)
  • Rozporządzeniem MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póź. zmianami)

Z zawartych tam zapisów jasno wynika, że:

 Przedszkole ma obowiązek zapewnić:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innych zajęcia o charakterze terapeutycznym), o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – nieodpłatne i dobrowolne, bo są to zajęcia dodatkowe
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

 Czas trwania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
Zajęcia te w przedszkolach są prowadzone dodatkowo, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 Rewalidacją określa się te formy wsparcia dziecka, które nie są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zatem, ani zajęcia specjalistyczne, ani zajęcia rewalidacyjne nie mogą odbywać się w czasie pięciu godzin realizacji podstawy programowej. Jeśli są organizowane dla dziecka za zgodą rodziców to wyłącznie po realizacji tych godzin.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT