Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Organizację zajęć stałych określa się w tygodniowym planie zajęć placówki wychowania pozaszkolnego. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne,...

PORADA PRAWNA

09 października 2013 Prawo oświatowe

Jaką dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz jakie rodzaje tej dokumentacji wg przepisów powinna prowadzić placówka oświatowo-wychowawcza (ognisko pracy pozaszkolnej)? Czy powinniśmy prowadzić księgę ucznia czy księgę wychowanków? Czy przepisy o ochronie danych osobowych pozwalają na zbieraniu i wpisywaniu do ewentualnej księgi numeru PESEL?

Organizację zajęć stałych określa się w tygodniowym planie zajęć placówki wychowania pozaszkolnego. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, które dokumentuje w odpowiednich dziennikach zajęć na podstawie rozporządzenia z 19.02.2002 r. (ze zm.).
Placówka realizuje zadania m. in. poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, a także przez publiczne
placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami", dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
Do dzienników zajęć, o których mowa wyżej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT