Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W odniesieniu do kwalifikacji dodatkowo zatrudnionych nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, czyli tzw. nauczycieli wspomagających, przepisy wymagają...

PORADA PRAWNA

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem? Czy musi to być pedagogika specjalna czy wystarczy terapia pedagogiczna lub oligofrenopedagogika?

W odniesieniu do kwalifikacji dodatkowo zatrudnionych nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, czyli tzw. nauczycieli wspomagających, przepisy wymagają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej i nie precyzują szczegółowo specjalności. Każdorazowo, zatrudniając konkretnego nauczyciela, dyrektor powinien ocenić, czy jego kwalifikacje są wystarczające i pozwolą na realizację zadań w odniesieniu do potrzeb dziecka.

Aktualnie obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli opisują w module 5 specjalności, w zakresie jakich nauczyciele zdobywają przygotowanie na kierunku pedagogika specjalna. Nie ma w nich przygotowania w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Nauczyciel pracujący jako tzw. wspomagający w oddziale, w którym są dzieci z autyzmem, powinien posiadać przygotowanie w zakresie którejś ze specjalności w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskane zasadniczo (w zależności od poziomu edukacyjnego mogą one nieco się różnić) w formie:
1) jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia lub studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub
2) jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia lub studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności), którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym), oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne), lub
3) studiów wyższych na kierunku (specjalności) innych niż wymienione powyżej, a ponadto powinien ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne (§ 3-5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Z uwagi na brak specjalności przygotowującej do pracy z uczniami z autyzmem dodatkowo nauczyciel może ukończyć formę kształcenia lub doskonalenia, np. edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. Nie ma obecnie możliwości, by takie przygotowanie nauczyciel nabył w formie specjalności na studiach kierunkowych w zakresie pedagogiki specjalnej. Na stanowisku nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z autyzmem może być zatrudniony nauczyciel z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika).

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT