Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Uczeń będący cudzoziemcem jest przyjmowany do niepublicznej szkoły na zasadach określonych w statucie z tym, że uczeń przyjmowany do liceum musi mieć ukończoną szkołę...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2019 Inne

Jakie procedury są konieczne przy przyjmowaniu do niepublicznego liceum ogólnokształcącego oraz do niepublicznej szkoły policealnej cudzoziemca? Jakich dokumentów należy wymagać? Jak wygląda odpłatność za naukę? Czy przysługują na takiego słuchacza dotacje?

Uczeń będący cudzoziemcem jest przyjmowany do niepublicznej szkoły na zasadach określonych w statucie z tym, że uczeń przyjmowany do liceum musi mieć ukończoną szkołę podstawową, a do szkoły policealnej – posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 172 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia kandydaci do liceum wykazują świadectwem, zaświadczeniem lub innym dokumentem stwierdzającym ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub świadectwem, zaświadczeniem lub innym dokumentem wydanym przez szkołę za granicą, potwierdzającym uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazującym klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentem potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemnym oświadczeniem dotyczącym sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożonym przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu. Kandydaci do szkoły policealnej poziom wykształcenia wykazują świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia; albo świadectwem lub innym dokumentu wydanym za granicą uznanych za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub średnie branżowe lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia; albo ostateczną decyzją administracyjną w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego lub średniego branżowego lub uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia albo świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą uznanym w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum (§ 2 pkt 3, § 6 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, Dz.U. z 2017 r., poz. 1655).
Zasady odpłatności za naukę określa statut każdej niepublicznej szkoły (art. 172 ust. 2 pkt 6 PO). Dotacja przysługuje na takich samych zasadach jak na uczniów z polskim obywatelstwem (art. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT