Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.).Art. 30. 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po...

PORADA PRAWNA

28 października 2010 Inne

Moje pytanie dotyczy płacenia za godziny ponadwymiarowe. Czy należy wypłacać za godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane: 1. za nauczanie indywidualne (uczeń nieobecny), 2. nauczyciel jest na konferencji, szkoleniu, 3. w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (sprzątanie świata, dzień dziecka, dzień wiosny)

  • Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.).

Art. 30.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli (...);
4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (...);

6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, (...),
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

 Reasumując: szczegółowe warunki wynagradzania za godziny ponadwymiarowe określa (w regulaminie) organ prowadzący , natomiast dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy. Nauczyciel realizuje obowiązki w godzinach swojej pracy wg planu zajęć, zatem wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe powinno być wypłacane (Rozp. z 5.10.10 r. par. 6a).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT