Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2020, poz. 910) oraz art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j....

PORADA PRAWNA

02 marca 2021 Prawo oświatowe

Nauczyciel pracuje pełny etat (20h pensum) i dodatkowo ma 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Czy dodatkowo jeszcze może realizować godziny które dotyczą projektu z Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2020, poz. 910) oraz art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), do prowadzenia zajęć edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności mogą być zatrudniani nauczyciele na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela bądź ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Wszystko zależy od tego czy nauczyciel jest już zatrudniony w szkole lub placówce. W przedstawionej sytuacji mamy nauczyciela zatrudnionego w pełnym etacie, który dodatkowo realizuje godziny ponadwymiarowe w wymiarze połowy etatu. Zasadne więc będzie zastosowanie art. 35a ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, że nauczycielom którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Ponadto, zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
Zgodnie z wytycznymi z dnia 1 sierpnia 2020 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracowanymi we współpracy z Ministerstwem Edukacji w przypadku zorganizowania w publicznej szkole lub placówce zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dyrektor szkoły lub placówki może powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielowi na podstawie tej ustawy. Ważne jest to, że nauczyciel szkoły, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, nie może świadczyć na tej podstawie pracy w celu realizacji zajęć w projekcie EFS w okresie ferii letnich oraz ferii zimowych.
Nie ma przeszkód prawnych co do tego, aby nauczyciel wskazany w pytaniu realizował godziny z projektu unijnego.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT