Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pierwszy nauczyciel miał obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy najpóźniej w dniu 2 września, jeśli już był obecny w pracy. Jeżeli zaświadczenie lekarskie...

PORADA PRAWNA

03 września 2021 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Proszę o interpretację sytuacji w odniesieniu do k.p. 1. Nauczyciel, pomimo obowiązku obecności na rozpoczęciu roku szkolnego (dodam, że zgodnie z planem lekcji w tym dniu nauczyciel ma zajęcia lekcyjne), nie stawił się w pracy. W uzasadnieniu poinformował, że miał wizytę lekarską i może dostarczyć zaświadczenie. Nauczyciel nie usprawiedliwił swojej nieobecności wcześniej. Czy jest to naruszenie przepisów dot. organizacji, dyscypliny pracy, nierespektowania decyzji dyrektora, gdyż dwa dni wcześniej na radzie pedagogicznej było wyraźnie to zaznaczone? Jakie konsekwencje służbowe może ponieść? 2. Nauczyciel w danym dniu ma dwie godziny lekcyjne, które rozdziela tzw. okienko. Nie realizuje drugiej godziny lekcyjnej, tylko przekazuje klasę innemu nauczycielowi. Oczywiście nie informuje nikogo z kadry zarządzającej i nie otrzymuje zgody na wyjście. Zgłasza ten fakt wyłącznie w sekretariacie. Dodam, że nauczyciel ma bezpośrednie nry telefonów do osób z kadry zarządzającej, a jedna z nich była obecna na terenie szkoły. Czy jest to naruszenie przepisów dot. organizacji, dyscypliny pracy? Jakie konsekwencje służbowe może ponieść?

Pierwszy nauczyciel miał obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy najpóźniej w dniu 2 września, jeśli już był obecny w pracy. Jeżeli zaświadczenie lekarskie przedłożył po 2 września, to podlega odpowiedzialności porządkowej z powodu niedochowania wymogów dotyczących usprawiedliwiania nieobecności. Po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela można wymierzyć mu karę porządkową upomnienia lub nagany (§ 2 ust. 1 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1632; art. 108 § 1, i art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Natomiast trudno zarzucać nauczycielowi inne naruszenia jego obowiązków, ponieważ na podstawie bardzo ogólnej treści pytania w szczególności nie ma podstaw do stwierdzenia, że nauczyciel wcześniej wiedział, że w dniu 1 września uda się do lekarza.

Drugi nauczyciel, który oddalił się z miejsca pracy, w zależności od okoliczności, które uzasadniały odstąpienie od prowadzenia zajęć z uczniami (a które są nieznane), może podlegać odpowiedzialności porządkowej, jak pierwszy nauczyciel, gdy nie dochował wewnętrznego trybu usprawiedliwiania nieobecności lub bez uzasadnionego powodu oddalił się z miejsca pracy, z tym że ewentualnie może mu zostać wymierzona jako trzecia dopuszczalna dolegliwość kara pieniężna nie wyższa od jednodniowego wynagrodzenia (art. 108 § 1 i 2 i art. 109 § 1 i 2 KP). Nauczyciel może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, o ile naruszył obowiązek realizowania funkcji dydaktycznej szkoły, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona (art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). Jeśli ponadto nauczyciel pracuje w szkole niesamorządowej, to samowolne opuszczenie miejsca pracy (o ile do niego doszło) może skutkować zwolnieniem w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 52 § 1 pkt 1 KP).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT