Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rada pedagogiczna publicznej szkoły posiada kompetencje stanowiące m.in. w sprawach wymienionych w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z...

PORADA PRAWNA

01 września 2017 Nadzór pedagogiczny

Proszę o podstawę prawną wraz z wymienionymi kompetencjami Rady Pedagogicznej oraz podstawę prawną wraz z obowiązkami i kompetencjami Dyrektora Szkoły Podstawowej?

Rada pedagogiczna publicznej szkoły posiada kompetencje stanowiące m.in. w sprawach wymienionych w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, do których należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. Ponadto na podstawie art. 72 ust. 1 i 2 PO rada pedagogiczna: 1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, 2) występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Zgodnie z art. 73 ust. 2 PO uchwala regulamin swojej działalności. W porozumieniu z radą rodziców uchwala program wychowawczo – profilaktyczny, a w szkole, w której nie działa rada rodziców rada pedagogiczna samodzielnie uchwala program (art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 PO). Ponadto rada pedagogiczna wyraża zgodę na utworzenie oddziału międzynarodowego oraz cofa tę zgodę (art. 21 ust. 6 pkt 1 i art. 23 ust. 1 pkt 3 PO). Podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. z 2017 r., poz. 703). Wyznacza przedstawiciela do zespołu oceniającego jako organu odwoławczego (§ 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Dz. U. z 2016 r., poz. 2035) oraz zgłasza kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli (art. 78 ust. 3 pkt 1 lit a) KN).
Ponadto rada pedagogiczna posiada bardzo szerokie kompetencje opiniodawcze, w tym m.in. zgodnie z art. 70 ust. 2 PO opiniuje 1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 2) projekt planu finansowego szkoły; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Oprócz tego opiniuje: dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania (art. 22a ust. 6 UoSO), utworzenie zespołu szkół i aktu założycielskiego (art. 91 ust. 5 PO), wyraża zgodę na wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną (art. 178 ust. 3 pkt 3 PO), wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania (art. 109 ust. 3 PO), wprowadzenie zmianowości w szkole (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1603), ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych planowanych przez dyrektora oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach (§ 5 ust. 1 i 5 ww. rozporządzenia), wnioskowanie o nadanie imienia szkole (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U. z 2017 r., poz. 649). W sprawach kadrowych opiniowanie dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora (art. 63 ust. 4 PO), rada wyznacza przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora (art. 63 ust. 14 pkt 2 lit a) PO), opiniuje powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole (art. 64 ust. 1 PO), ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły, jeśli w szkole nie ma rady szkoły (art. 6a ust. 7 KN), średnią ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w nauce, wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i przyznanie stypendium (art. 90g ust. 7, 10 i 11 UoSO), sprawy dotyczące jednolitego stroju szkolnego (art. 100 ust. 1, 4 i 7 PO), propozycje dyrektora dotyczące form realizacji zajęć wychowania fizycznego (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, Dz. U. z 2017 r., poz. 1322), zezwolenie na indywidualny program nauki oraz na indywidualny tok nauki (§ 6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, Dz.U. z 2017 r., poz. 1569).
Dyrektor szkoły podstawowej ma bardzo obszerne obowiązki i kompetencje, do których w szczególności należą następujące: jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole (art. 7 ust. 1 KN), ponosi odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych (art. 7 ust. 2 KN); kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny (jeśli jest nauczycielem); sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą (art. 68 ust. 1 PO); w uzasadnionych przypadkach wnioskuje o przeniesienie ucznia przez kuratora oświaty do innej szkoły (art. 6 ust. 3 PO); w ramach kompetencji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły (art. 168 ust. 5 PO); w wykonywaniu swoich zadań ma obowiązek współpracowania z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim (art. 168 ust. 6 PO); jest przewodniczącym rady pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły (art. 69 ust. 4, 6 i 7 PO); wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa oraz niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 71 ust. 1 i 2 PO); może brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach rady szkoły oraz organizuje jej powstanie w szkole (art. 81 ust. 10 i 12 PO); rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 84 ust. 1 PO); jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (art. 84 ust. 3 PO); samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a także w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu (art. 85 ust. 5 i 6 PO); powierza i odwołuje ze stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 PO); za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze (art. 97 ust. 2 PO); wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców (art. 86 ust. 2 PO); może wprowadzić i znieść obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju (art. 100 ust. 1, 4 i 7 PO); organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (art. 109 ust. 3 PO); opracowuje arkusz organizacyjny oraz na jego podstawie ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych (art. 110 ust. 2 i 4 PO); może powołać zespół nauczycieli i wyznacza jego przewodniczącego (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.); decyduje o pracy szkoły na zmiany, planowanych dnach wolnych od zajęć dydaktycznych do 8 w roku szkolnym oraz wnioskuje do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na ustanowienie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szczególnie uzasadnionych przypadkach
(§ 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.); decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego (art. 130 ust. 2 PO); jest organem odwoławczym od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu ucznia do szkoły (art. 158 ust. 10 PO); przyjmuje i kwalifikuje do odpowiedniej klasy do szkoły osoby przybywające z zagranicy i organizuje dla nich naukę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, Dz.U. z 2017 r., poz. 1655; występuje do MEN o wyrażenie zgody na realizację w szkole eksperymentu pedagogicznego oraz po jego zakończeniu składa sprawozdanie MEN, organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty (art. 45 ust. 9 i 13-14 PO); organizuje nauczanie indywidualne nauczanie dla ucznia z orzeczeniem poradni o jego potrzebie oraz – jeśli w szkole są oddziały przedszkolne - organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym dla dzieci z orzeczeniem o jego potrzebie (art. 127 ust. 16 i 17 PO); organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla ucznia z opinią poradni o jego potrzebie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz. U. z 2017 r., poz. 1635); organizuje naukę dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym posiadających orzeczenia poradni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); wydaje zezwolenie na indywidualny program nauki oraz na indywidualny tok nauki oraz organizuje je zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.; organizuje naukę religi na życzenie rodziców oraz ustala tygodniowy wymiar zajęć etyki (art. 12 ust. 1 UoSO, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155); przygotowuje propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 29 czerwca 2017 r.); organizuje spotkanie z rodzicami przed zorganizowaniem zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz przyjmuje rezygnację rodziców z tych zajęć (§ 5 ust. 2 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 395 z późn. zm.); dopuszcza do użytku programy nauczania oraz włącza je do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 22a ust. 6 i 7 UoSO); ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, może dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe oraz corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym (art. 22ab ust. 4 – 6 UoSO); powołuje w szkole komisję stypendialną oraz przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (art. 90g ust. 6 i 11 UoSO); co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.); zawiesza zajęcia, gdy w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura spada poniżej 18°C oraz za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (§ 17 i 18 ust. 2 ww. rozporządzenia); niezwłocznie zawiadamia rodziców i upoważnione organy o wypadku na terenie szkoły, zabezpiecza miejsce wypadku, powołuje zespół powypadkowy, podpisuje protokół powypadkowy, prowadzi rejestr wypadków, omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im (§ 41 ust. 4, § 42 ust. 1, § 43 ust. 1, § 47, § 50 – 51 ww. rozporządzenia); zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku dla dzieci lub młodzieży nieprzekraczającego 3 dni, składając podpisaną przez siebie kartę wypoczynku (art. 92e ust. 2 i 4 UoSO); jest zawiadamiany o wypadku podczas wypoczynku (art. 92l ust. 2 pkt 4 UoSO); odpowiada za wykonywanie obowiązków związanych z SIO (art. 111 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1927); odpowiada za za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości w szkole (art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.); ma obowiązki administratora danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT