Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel może być zatrudniony w szkole podstawowej w drodze przeniesienia (art. 18 Karty Nauczyciela). Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. wprowadzającej...

PORADA PRAWNA

Przyjmuję kilku nauczycieli z gimnazjum. Jakie dokumenty powinni złożyć przy zatrudnieniu w SP?

Nauczyciel może być zatrudniony w szkole podstawowej w drodze przeniesienia (art. 18 Karty Nauczyciela). Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe, w okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5 Karty Nauczyciela stosuje się nie tylko do nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie, ale również do tych, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wówczas stosunek pracy nawiązany w gimnazjum nauczyciel kontynuuje w szkole podstawowej (akta osobowe nauczyciela "przechodzą" razem z nim do nowej szkoły).
Jeżeli zatrudnienie nauczyciela w szkole podstawowej będzie jego dodatkowym zatrudnieniem (dalej będzie pracował w gimnazjum, jako głównym miejscu pracy), składa on do dyrektora szkoły podstawowej takie same dokumenty, jak każdy inny nowo zatrudniany nauczyciel i dodatkowo, jeżeli jest zatrudniony w gimnazjum w pełnym wymiarze godzin, zgodę dyrektora gimnazjum na dodatkowe zatrudnienie. Wymóg ten wynika z art. 222 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe: w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela, nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5 KN, m.in.:
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (w celu potwierdzenia spełniania tego warunku nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego);
- nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 (w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych).

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT