Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...

PORADA PRAWNA

27 kwietnia 2021 Prawo oświatowe

Pytanie odnośnie zapisów rodziców opiekunów prawnych w arkuszach ocen i dzienniku. W arkuszu ocen jest zapis: Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania. Co w momencie gdy: 1) Jedno z rodziców nie żyje. Wpisujemy imię i nazwisko drugiego rodzica - nie żyje? 2) Matka jest pozbawiona praw rodzicielskich. Wpisujemy wtedy dane tylko ojca? 3) Opiekunem prawnym dziecka jest babcia, rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich. Wpisujemy dane babci? 4) Czy możemy prosić rodzica o potwierdzenie dokumentem, pozbawienia drugiego rodzica praw rodzicielskich? Czy ksero ma być przechowywane w teczce ucznia? 5) Arkusze szkolne powinny być drukowane jedno, czy dwustronnie?

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.) w dziennikach lekcyjnych wpisuje się imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia wraz z danymi kontaktowymi. Na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.) w arkuszu ocen wpisuje się imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania. Z kolei w oparciu o art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 pod pojęciem rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wynika z tego, że pojęcie rodzica na gruncie przepisów oświatowych obejmuje osobę prawnie umocowaną do sprawowania pieczy nad uczniem. W związku z tym rodzic, który nie żyje oraz rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej przez sąd nie są wymieniani w dziennikach oraz w arkuszach ocen, ponieważ nie sprawują pieczy nad dzieckiem z powodu braku posiadania władzy rodzicielskiej; w takich sytuacjach wpisuje się tylko dane drugiego rodzica, który posiada władzę rodzicielską – art. 94 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.). Natomiast w sytuacji, gdy żaden z rodziców nie posiada władzy rodzicielskiej, sąd ustanawia dla dziecka opiekuna prawnego (babci ucznia), zgodnie z art. 94 § 3 KRiO, którego dane należy wpisać do dziennika i arkusza ocen, z pominięciem danych rodziców.
Jeżeli jeden z rodziców twierdzi, że drugi został pozbawiony władzy rodzicielskiej, do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej należałoby poprosić o okazanie do wglądu orzeczenia sądu i sporządzić notatkę służbową na temat jego treści, ponieważ żaden obowiązujący przepis nie uprawnia do przechowywania kopii orzeczenia sądu w dokumentacji ucznia.
Zgodnie z ust. 25 załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r., arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej są drukowane jednostronnie.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT