Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży...

PORADA PRAWNA

30 września 2011 Prawo oświatowe

W rozporządzeniu Men z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie organizowania kształcenia niepełnosprawnych i niedostosowanych, w par. 2 ust. 1 i 2 mowa jest o organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jaka jest różnica pomiędzy nauczaniem uczniów niepełnosprawnych w integracji z uczniami pełnosprawnymi i w szkole najbliżej miejsca zamieszkania a kształceniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem w integracji ze środowiskiem rówieśniczym? Skąd taki rozdział i co oznacza w praktyce?

Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych:

W § 2 rozporzązenia wskazuje się, że kształcenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się w integracji z uczniami pełnosprawnymi, w przedszkolu i szkole najbliższej ich miejsca zamieszkania. Regulacja ta jest spójna z regulacją zawartą w przepisach projektu rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, stanowiącą że liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym w przypadku, gdy nie są kształceni w szkołach specjalnych zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, mają możliwość pobierania nauki w szkołach ogólnodostępnych, w tym w szkołach obwodowych, położonych najbliżej miejsca zamieszkania.
W przypadku realizacji obowiązku szkolnego i nauki w oddziale integracyjnym nie są oni zaliczani do grupy uczniów niepełnosprawnych, niemniej szkoła, w której realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki, obowiązana jest do zapewnienia im kształcenia specjalnego w warunkach odpowiednich do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym organizacji i udzielenia im odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także do zapewnienia integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT