Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 44f ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2019 r., poz. 1481, w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie...

PORADA PRAWNA

22 października 2019 Inne

W szkole masowej mamy dzieci z orzeczeniami (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Czy należy ustalić dla nich odrębne kryteria na poszczególne oceny? Czy uczeń z Aspargerem powinien mieć dostosowania?

Na podstawie art. 44f ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2019 r., poz. 1481, w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Przepis ten nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy w związku z tym podlegają ocenianiu na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, bez ustalania indywidualnych kryteriów powiązanych z treścią IPET (art. 44b ust. 5 UoSO).
Uczniowi, który ma wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Zespół Aspergera, tak samo jak innym uczniom w takim orzeczeniem należy dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT