Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wg naszej opinii, jeśli uczeń kontynuuje naukę w innej szkole, jest przeniesiony, następuje zmiana szkoły. Należy więc z arkuszami ocen postąpić tak, jak przy...

PORADA PRAWNA

04 lipca 2018 Prawo oświatowe

W związku z przekształceniem 1.09.2017 roku Zespołu Szkół w Publiczną Szkołę Podstawową mamy pytanie czy na arkuszu ocen ucznia przenoszonego do innej szkoły prawidłowym rozwiązaniem będzie opieczętowanie arkusza dodatkowo nową pieczęcią oraz umieszczenie adnotacji od kiedy nastąpiła zmiana nazwy szkoły? Czy takie rozwiązanie powinniśmy zastosować na wszystkich arkuszach ocen uczniów uczących się w naszej szkole?

Wg naszej opinii, jeśli uczeń kontynuuje naukę w innej szkole, jest przeniesiony, następuje zmiana szkoły. Należy więc z arkuszami ocen postąpić tak, jak przy przechodzeniu ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie cyklu kształcenia.Oznacza to, że arkusze tych uczniów pozostają w szkole i podlegają archiwizacji po zakończeniu ich wypełniania, a do szkoły podstawowej, do której przechodzą, przekazać odpisy tych arkuszy. Zgodnie z zapisami § 15 ust. 6 rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r. w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen.W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – po co najmniej jednym semestrze nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen.W przypadku przejścia ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres, o którym mowa wyżej, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia albo słuchacza. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT