Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką...

PORADA PRAWNA

26 maja 2020 Prawo oświatowe

Zwracam się z prośbą o podanie informacji, czy prowadzone są prace legislacyjne, organizacyjne w kierunku ustalenia, czy doprecyzowania zapisów w zakresie wypłacania dodatków za warunki pracy – uciążliwe i trudne, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowaniem szkół z racji sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Moje pytanie, jak Dyrektora Szkoły Specjalnej, wynika z systematycznie napływających pism ze strony nauczycieli, jak i z ramienia ZNP w tym temacie, poddających pod dyskusję zaistniały związek przyczynowo – skutkowy tj. brak bezpośredniej, fizycznej pracy z uczniem wobec braku podstawy prawnej. Uważam, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jednoosobowego lub zbiorowego pozwu nauczycieli do sądu pracy w tym zakresie.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat) określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu szczegółowe warunki ustalania i wypłacania dodatków, w tym dodatku za warunki pracy. Szczegółowych rozwiązań w zakresie zasad wypłacania tych dodatków należy więc szukać w regulaminie obowiązującym na terenie gminy/miasta/powiatu prowadzącego daną szkołę. Nadmienić tylko należy, że w regulaminach tych jednostki samorządu terytorialnego wskazują, że należą się one za faktycznie przepracowany czas.
Jednakże przepisy powszechnie obowiązujące zawierają w tej materii rozwiązania ogólne.
Art. 80 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), wskazuje, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną.
§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) stanowi, że:
1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).
2. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
Rozporządzenie nie daje nam żadnych wskazówek normatywnych dotyczących zasad wypłaty dodatku za warunki pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół na podstawie §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.). W tej kwestii moc decyzyjna przerzucona jest na organy prowadzące i dyrektorów szkół.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie wyjaśnia: Dodatek za warunki pracy należny jest wyłącznie za pracę w określonych warunkach, wymienionych w § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Ten składnik wynagrodzenia przysługuje wyłącznie wtedy, gdy nauczyciel taką pracę faktycznie wykonywał. Na mocy art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w art. 30 ust. 6 tej ustawy.
Właściwym krokiem byłoby tu skonsultowanie swojej ewentualnej decyzji dotyczącej wypłaty dodatków z organem prowadzącym szkołę.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT