Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Projekt ustawy z dnia 19 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej

Projekt ustawy z dnia 19 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikował projekt zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej z 19 lutego 2014 r. i skierował go celem konsultacji do partnerów społecznych.


Planowane zmiany ustawy o systemie oświaty dotyczą art. 3 pkt 23-25 (nowe), art. 22a (zmienione brzmienie), art. 22aa–22an (nowe), art. 22d (nowe), art. 80 ust. 3 (zmienione brzmienie) oraz art. 85b (nowe). Oto najważniejsze zapisy:

Projekt po raz pierwszy definiuje:

1) podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2) materiały edukacyjne zastępujące podręcznik – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne umożliwiające uczniom nabycie co najmniej wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, w formie papierowej lub w formie dostępu do zasobów edukacyjnych zorganizowanych w postaci elektronicznych środowisk kształcenia;
3) materiały ćwiczeniowe – należy przez to rozumieć materiały przeznaczone dla uczniów służące utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności, opracowane w formie papierowej.

UWAGA:
Według projektu to nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika albo bez zastosowania podręcznika.

UWAGA:

Według projektu to dyrektor szkoły, na podstawie opinii zespołu nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej z zastosowaniem podręcznika lub zespołu nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych z zastosowaniem podręcznika, będzie przedstawiał radzie pedagogicznej propozycję:
1) jednego podręcznika do nauczania w klasach I–III szkoły podstawowej w zakresie edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, oraz jednego podręcznika do nauczania języka obcego nowożytnego, lub
2) jednego podręcznika do nauczania danych zajęć edukacyjnych – w przypadku uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rada pedagogiczna, w drodze uchwały, ma ustalać zestaw podręczników, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada pedagogiczna, za zgodą organu prowadzącego szkołę podstawową, może ustalić inny podręcznik do nauczania w klasach I–III szkoły podstawowej w zakresie edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zestaw podręczników ma obowiązywać w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne.

Dyrektor szkoły będzie podawał do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym.

Szkoły podstawowe i gimnazja mają zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników albo materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik, a także do materiałów ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzyma dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę

Rada pedagogiczna, za zgodą organu prowadzącego szkołę podstawową, będzie mogła ustalić inny podręcznik do nauczania w klasach I–III szkoły podstawowej w zakresie edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ale w takim przypadku koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będzie pokrywał organ prowadzący szkołę podstawową.


Leszek Zaleśny
 

Projekt 11 marca 2014Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT