Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Komentarz – organizacja publicznych szkół i przedszkoli od 1 września 2017 r.

27 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 649 rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Zastępuje ono rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. poz. 624, z 2002 r. poz. 96, z 2003 r. poz. 1416, z 2004 r. poz. 606, z 2005 r. poz. 75 oraz z 2007 r. poz. 222).
Rozporządzenie przede wszystkim stanowi uzupełnienie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w części dotyczącej statutu szkoły publicznej i przedszkola.
Warto przyjrzeć się niektórym nowym uregulowaniom.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

1. Definiuje zawartość nazwy publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej – w szczególności nazwa ujmuje:
1) odpowiednio określenie: „Przedszkole”, „Szkoła Podstawowa”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Technikum”, „Branżowa Szkoła I stopnia”, „Branżowa Szkoła II stopnia”, „Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, „Szkoła Policealna”,
2) ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,
3) imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano,
4) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 17 marca 2017
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT