Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 Komentarz – nowości w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych


I. Na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) - obowiązuje od 15 września 2017 r.

II. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1072) – straciło moc 14 września 2017 r.

III. Najważniejsze ustalenia rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii:

1) określa orzeczenia i opinie:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
d) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
e) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) orzeczenia i opinie są wydawane na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej,

3) w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu orzekającego może zwrócić się do dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę - opinię o ustalonej przez rozporządzenie zawartości wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii,

czytaj dalej >>
Obowiązujący 7 września 2017
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT