Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Sejm w dniu 6 grudnia 2013 r., a Senat, nie wnosząc zmian do tekstu, także uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (trafiła do podpisu do Prezydenta RP).
 

Zapisy ustawy generalnie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Przyjęcie ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. sprawy K 38/12), w którym Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji – niekonstytucyjność rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.), a także rozporządzenia MKiDN z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 142, poz. 831, z późn. zm.).
 

Obowiązujący 13 stycznia 2014
Dokumentacja
Najczęstsze problemy dyrektorów
Wcześniejsze wersje i powiązane rozporządzeniaCopyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT