Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Komentarz do kolejnej zmiany ustawy o systemie oświaty – tzw. ustawy podręcznikowej.


Parlament w dniu 30 maja 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (ponieważ zmieniono także ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).


Ustawa została zamieszczona w Dz. U. z 23 czerwca 2014 r. - poz. 811, a weszła w życie 8 lipca 2014 r.


Najważniejsze ustalenia tzw. ustawy podręcznikowej:

 

1. W ustawie określono definicje podręcznika i materiałów służących uczniowi:


1) podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
2) materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
3) materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

2. Nowe lub na nowo zdefiniowane zadania dyrektora szkoły:


1) Dyrektor przedszkola lub szkoły dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania (art. 22a ust. 6).


2) Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli ustala (art. 22ab ust. 4):
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.


3) Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może (art. 22ab ust. 5):
a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.


4) Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym (art. 22ab ust. 6).


5) Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie podręczników inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 22ad ust. 2).


6) Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września (art. 22af ust. 1).


7) Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji - w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września (art. 22af ust. 2).


8) W przypadku gdy informacje i wniosek zostały przekazane przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje te informacje i wniosek, w terminie do dnia 25 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły (art. 22af ust. 5).


9) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez dyrektora szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku (art. 22af ust. 5).


10) Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić (art. 22ai ust. 1):
a) w zestawie podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej,
b) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwoty dotacji celowej.


11) W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły (art. 22aj).


12) Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów (art. 22ak ust. 2).

 

UWAGA:
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określił, w drodze rozporządzenia sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, oraz wzór formularza zawierającego te informacje – rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. (poz. 902) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe weszło w życie 8 lipca 2014 r.
 

Obowiązujący 30 maja 2014
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT