Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Niepubliczne poradnie nie prowadzą działalności orzeczniczej. Przepisy Prawa oświatowego stanowią, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego...

PORADA PRAWNA

06 marca 2018 Prawo oświatowe

Chciałabym uzyskać informacje na temat wykazu opinii wydawanych przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z podstawą prawną (rodzaj opinii - jej podstawa)? Do wydawania, których opinii placówka niepubliczna w postaci PPP nie ma uprawnień?

Niepubliczne poradnie nie prowadzą działalności orzeczniczej. Przepisy Prawa oświatowego stanowią, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają wyłącznie zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie w sprawach, które są określone w odrębnych przepisach. Niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna założona zgodnie z art. 168 Prawa oświatowego oraz zatrudniająca pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych może wydawać opinie:
1) o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie (art.36 ust.2 pkt 2 Prawa oświatowego),
2) o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku
(art.36 ust.6 Prawa oświatowego),
3) w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (art. 127 ust.11 Prawa oświatowego).

W oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym specjalistyczna może wydawać opinie:
1) o specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 4.1. rozporządzenia z 2015r./ § 3.1 rozporządzenia z 2017r.),
2) wskazujące na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  (§ 3 pkt 3 rozporządzenia z 2015r./ §3 pkt 3 rozporządzenia z 2017r.),
3) o potrzebie zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (§ 7.1. rozporządzenia z 2015r./ § 6.1. rozporządzenia z 2017r.),
4) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
5) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
6) przyjęcia ucznia szkoły podstawowej (i gimnazjum) do oddziału przysposabiającego do pracy (w przypadku kandydatów uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum, szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych),
7) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
8) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
9) innych, określonych w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.843, oraz z 2016r. poz.1278).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w publicznych szkołach (Dz.U.z 2017r. poz.1534).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT