Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Komentarz w sprawie sposobu zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce – zagrożenie czwartą falą

  I. Od 31 maja 2020 r. nie obowiązują przepisy określające na terenie całej Polski czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  Stało się to z uwagi na zastąpienie rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824) rozporządzeniem MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982).
  Zatem, mając na uwadze aktualny stan prawny, zawieszenie zajęć od 1 września 2021 r. będzie mogło odbywać się na podstawie dwóch niżej zacytowanych przepisów.
  Nie należy wykluczać, że w przypadku wzrastającego zagrożenia epidemicznego (np. IV falą) MEiN wyda nowe przepisy – zapowiada, że rozpocznie po 2 sierpnia br.
  II. Sposób zawieszania pracy szkół i placówek od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce został określony w 2 różnych rozporządzeniach opublikowanych 13 sierpnia 2020 r.:
  1. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1385) – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.,
  2. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386) – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.
  III. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne.
  W rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zmieniono § 18, który określa, że:
  1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
  2. Wymieniona zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
  3. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
  4. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
  5. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne).
  III. Inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego dotąd nie miały określonego sposobu zawieszania zajęć).
  W rozporządzeniu MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520) dodano § 5a i 5b, które określają, że:
  1. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 20°C, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
  2. Organ prowadzący punkt lub zespół może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, związane z utrudnieniem w:
  1) dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub
  2) organizacji zajęć w punkcie lub zespole.
  3. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,
  2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż związane ze stanem epidemii, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
  4. Zawieszenie zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną:
  1) Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
  2) Wymieniona zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
  3) W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
  4) O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
Czytaj wszystkie
Komunikaty MENIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT