Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

  Komentarz – zmiany w organizacji zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie, nauki religii oraz edukacji dla bezpieczeństwa od 1 września 2017 r.


  I. Minister Edukacji Narodowej podpisał ze skutkiem na 1 września 2017 r.:

  1. rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – opublikowano 9 czerwca 2017 r. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1117,

  2. rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – opublikowano 14 czerwca 2017 r. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1147,

  3. rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – opublikowano 26 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 1239.

  II. Zmiana rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 395 ze zm. w 2017 r. poz. 1117) polega na ustaleniu, że:

  1) zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I‒III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 14 czerwca 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 7 sierpnia 2017
  Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 10 sierpnia 2017
  Rozpatrzenie wniosków rodziców o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 11 sierpnia 2017
  Rozpatrzenie wniosków rodziców w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 15 sierpnia 2017
  Skierowanie nauczycieli i pracowników na obowiązkowe badania okresowe. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 23 sierpnia 2017
  Szkolenie BHP dla pracowników szkoły. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT