Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  Komentarz do zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego

  I. Nowe ustawy oświatowe:
  1. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) określa, że docelowo kształcenie zawodowe odbywać się będzie w szkołach ponadpodstawowych (art. 18):
  1) pięcioletnim technikum,
  2) trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
  3) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  4) dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
  5) szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
  2. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) określa drogę osiągnięcia docelowego modelu szkolnictwa zawodowego – i tak z dniem:
  1) 1 września 2017 r. dotychczasowa:
  a) zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, prowadzącą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2020 r.) (art. 162),
  b) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy (art. 172),
  c) szkoła policealna staje się szkołą policealną, prowadzącą semestry dotychczasowej szkoły policealnej (art. 174).
  2) 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, prowadzącym klasy dotychczasowego technikum (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2023 r.) (art. 152)
  3) 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia (art. 173).
  4) gimnazjum także może zostać przekształcone w branżową szkołą I stopnia lub czteroletnie albo pięcioletnie technikum (art. 129).
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 grudnia 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 22 czerwca 2017
  Wyznaczenie terminów egzaminów poprawkowego, powołanie komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 22 czerwca 2017
  Dokonanie ocen dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 23 czerwca 2017
  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27 czerwca 2017
  Zakończenie archiwizowania akt szkoły i przekazanie do archiwum
 • 27 czerwca 2017
  Przyjmowanie zastrzeżeń rodziców uczniów (pełnoletnich uczniów) do trybu wystawienia ocen
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT