Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  Komentarz do kolejnej ważnej zmiany w ustawie – Prawo oświatowe – konkurs, który ma wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora.


  4 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1290 ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe – weszła w życie 19 lipca 2018 r.
  To już trzecia zmiana tekstu jednolitego ustawy w tym roku.

  I. Zmiany dotyczą:
  1) art. 63 ust. 14 pkt 3,
  2) art. 73 ust. 1a.

  II. Pierwsza zmiana dotyczy nadania nowego brzmienia art. 63 ust. 14 pkt 3.
  Tak jak dotąd w celu przeprowadzenia konkursu, który ma wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:
  1) po trzech przedstawicieli:
  a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
  b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  2) po dwóch przedstawicieli:
  a) rady pedagogicznej,
  b) rady rodziców.
  Po zmianie, która weszła w życie 19 lipca 2018 r. w skład komisji powołuje się także po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.
  Podtrzymano zastrzeżenie, że łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.
  Usunięto dotąd istniejący zapis, że przedstawiciel organizacji związkowej nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
  Zaznaczono, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 19 lipca 2018 r. stosuje się art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w brzmieniu dotychczasowym.

  III. Druga zmiana dotyczy uzupełnienia zapisu ustawy określającego, które uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w trybie tajnym.
  Dodano w art. 73 nowy ustęp 1a, który określa, że od 19 lipca 2018 r. uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
  Przykłady:
  1) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce (art. 72 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe),
  2) jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii (…) rady pedagogicznej (art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe),
  3) jeżeli w szkole lub placówce utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii (…) rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).
   

  Obowiązujący 14 grudnia 2016
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Komunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT