Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Komentarz do zmian dotyczących warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 28 sierpnia 2014 r. zmianę rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) – weszła w życie 1 września 2014 r. Zmieniono dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 135, poz. 1516):
  1) nadano nowe brzmienie § 9 ust. 2 i § 15,
  2) dodano nowy § 13a.

  1. Dyrektor szkoły musi pamiętać, że zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas wycieczek i imprez turystycznych w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Wspomniane przepisy to rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

  2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy turystycznej.
  Nowe uregulowanie, które może być zastosowane szczególnie przy organizacji krótkich form turystyczno-krajoznawczych. Poniższy zapis był oczekiwany przez środowisko oświatowe, ponieważ jest praktyczny, a jednocześnie nie narusza obowiązujących standardów jakości opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez turystycznych.

  3. Dotąd dyrektor szkoły musiał pamiętać, że uczestnicy wszystkich wycieczek i imprez podlegali ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej także ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
  Od 1 września 2014 r. dyrektor szkoły przypomina nauczycielowi – organizatorowi formy, że tylko w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej jej uczestnikiem może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

  4. Dyrektor winien przypomnieć nauczycielom, że pomimo zmiany przepisów nadal:
  1) obowiązuje ten sam wzór karty wycieczki (imprezy turystycznej),
  2) opiekunem wycieczki lub imprezy turystycznej może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba (np. rodzic),
  3) dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy turystycznej spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

  5. Uwaga – nadal kierownikiem wycieczki lub imprezy turystycznej (poza obozem wędrownym i formą turystyki kwalifikowanej) może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
  1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  2) jest instruktorem harcerskim,
  3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
   

  Obowiązujący 1 września 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 22 października 2014
  Przedstawienie organowi prowadzącemu projektu planu finansowego szkoły i przedszkola na nowy rok budżetowy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Termin ustala organ prowadzący
 • 24 października 2014
  Ustalenie list uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu ze specyficznymi trudnościami. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 27 października 2014
  Kontrola druków ścisłego zarachowania – świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje uczniowskie, książeczki ZUS, itp. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 27 października 2014
  Kontrola druków ścisłego zarachowania. Termin ustala dyrektor przedszkola
 • 28 października 2014
  Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com