Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

  Komentarz do nowego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

  31 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 741 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego - weszło w życie 31 maja 2016 r.

  Rozporządzenie wydano na podstawie nowego art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami w 2014 r. poz. 1198; 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418; 2016 r. poz. 668) o brzmieniu:

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia rzetelności, obiektywności i sprawności rozpatrywania spraw dyscyplinarnych nauczycieli.

  Niniejsze rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64, ze zm. w 2015 r. poz. 1831).

  Rozporządzenie z dnia 25 maja 2016 r. ma charakter techniczny i określa:

  1. tryb postępowania wyjaśniającego i rolę rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli w tym postępowaniu (m. in. rzecznik dyscyplinarny wyznacza psychologa obecnego przy przesłuchaniu świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18 lat),

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 31 maja 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 24 czerwca 2016
  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 24 czerwca 2016
  Posiedzenie rady pedagogicznej – ustalenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, uchwała w sprawie rocznej klasyfikacji. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 24 czerwca 2016
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.
 • 27 czerwca 2016
  Wewnętrzna kontrola i uzupełnienie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej. Termin ustalają dyrektorzy szkół i przedszkoli.
 • 29 czerwca 2016
  Przyjęcie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego celu ustalenia oceny dorobku zawodowego.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT