Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

   Komentarz do zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania rozpoczynając rok szkolny


  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 29 sierpnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) – weszło w życie 3 września 2014 r. (zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

  1. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor przedszkola informuje nauczycieli zakładających dzienniki zajęć przedszkola o zmianach, nauczyciel obecnie zamieszcza:

  • adres zamieszkania ucznia, dane rodziców (a nie jak dotąd opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, ale tylko wtedy kiedy są różne niż adres zamieszkania ich dziecka,
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
  • tematy przeprowadzonych zajęć,
  • obecność dziecka na zajęciach oraz godziny przyprowadzania i odbierania dziecka.

  2. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły dla dzieci i młodzieży informuje nauczycieli zakładających dzienniki lekcyjne o zmianach, nauczyciel obecnie zamieszcza:

  • adresy zamieszkania rodziców (a nie jak dotąd opiekunów prawnych), ale tylko wtedy kiedy są różne niż adres zamieszkania ich dziecka (poza szkołą policealną dla młodzieży),
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają (poza szkołą policealną dla młodzieży),
  • liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,
  • oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

  Śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I–III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

   

  3. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły dla dorosłych informuje nauczycieli zakładających dzienniki lekcyjne o zmianach, nauczyciel obecnie zamieszcza:

  • tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,
  • oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych,
  • swój podpis potwierdzający przeprowadzenie zajęć.

  Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

   

  4. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły informuje pracownika prowadzącego księgę ewidencji dzieci oraz młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły, księgę uczniów w szkole o zmianach - obecnie wpisujemy:

  • imiona i nazwiska rodziców (dotąd także opiekunów prawnych),
  • adresy ich zamieszkania wpisujemy tylko wtedy kiedy są różne niż adres zamieszkania dziecka czy też ucznia,
  • w księdze uczniów i słuchaczy datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.

  5. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły informuje pracowników o zmianach dotyczących arkuszy ocen uczniów oraz słuchaczy:

  • przy przejściu ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki (w szkole policealnej dla młodzieży i szkole dla dorosłych – po co najmniej jednym semestrze nauki), przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
  • przy przejściu ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż wyżej wymieniony, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia,
  • w księgach arkuszy ocen arkusze układa się w porządku alfabetycznym uczniów (słuchaczy), którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, księga musi zawierać wykaz tych uczniów (słuchaczy).

  6. Uwaga na początku roku szkolnego - Dyrektor szkoły winien pamiętać, że:

  • ustalono bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci,
  • usunięto dotychczasowy obowiązek prowadzenia przez nauczyciela dziennika realizowanych w szkole zajęć i czynności w ramach tzw. „godzin karcianych” - zapisy o odbyciu takich zajęć nauczyciel będzie umieszczał w dzienniku zajęć w świetlicy oraz w dziennikach innych zajęć,
  • ustalono katalog uchwał rady pedagogicznej i zezwoleń wydawanych przez dyrektora, które stanowią także dokumentację przebiegu nauczania.
  Obowiązujący 3 września 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 3 października 2014
  Przegląd obiektu - przygotowanie budynku do zimy. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 7 października 2014
  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły i przedszkola. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 8 października 2014
  Spotkanie z rodzicami, wybory rady rodziców. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 9 października 2014
  Kontrola poprawności prowadzenia Księgi Obiektu Budowlanego. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 10 października 2014
  Dzień sprawozdawczy w „starym” Systemie Informacji Oświatowej
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com