Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Komentarz do zmian w przepisach dotyczących dokumentacji oceniania uczniów

  Komentarz do zmian w przepisach dotyczących dokumentacji oceniania uczniów 

  1. Zmiany dotyczące dokumentacji oceniania uczniów są związane z nowelizacją dwóch przepisów:

  1) 6 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 787, rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – większość zapisów weszła w życie między 7 czerwca a 1 września 2016 r. (druga zmiana przepisu),
  2) 18 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1278, rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r. (pierwsza zmiana przepisu).

  2. Poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych od 1 września 2016 r. ustalono, że na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się (zał. nr do rozporządzenia – nowy ust. 11b):
  1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.
  Ustalony tak zapis będzie stosowany w dokumentacji szkolnej od roku szkolnego 2016/2017.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 21 września 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 września 2016
  Ustalenie programu wychowawczego lub profilaktycznego w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile rada rodziców nie uchwaliła programów w porozumieniu z radą pedagogiczną
 • 27 września 2016
  Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • 28 września 2016
  Poinformowanie o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 29 września 2016
  Upływa termin informowania dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum), w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
 • 30 września 2016
  Dzień sprawozdawczy w „starym” Systemie Informacji Oświatowej
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT