Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

  Komentarz do zmian w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – nowe rozporządzenie

  18 czerwca 2015 r. w Dz. U - poz. 843 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - wejdzie w życie 1 września 2015 roku.

  Przepis uzupełnia określone w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty uregulowania dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy. W dużym stopniu jest zbieżny z treścią rozdziałów 1-3 poprzedniego rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.).

  Najważniejsze zmiany dotyczące uczniów szkół dla młodzieży:
  1) określono, które z rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ustalonych w stopniach według dotychczasowej skali podanej w rozporządzeniu, są uznawane za oceny pozytywne, a które za negatywne (§ 9 ust. 2 i 3),

  2) wprowadzono możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (a nie tylko z całości zajęć), na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (§ 5 ust. 1),

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 18 czerwca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 25 sierpnia 2015
  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - zgodnie z wewnętrznym terminarzem. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 27 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia planów pracy szkoły i przedszkola oraz ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 27 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zaopiniowania organizacji pracy szkoły i przedszkola oraz propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 31 sierpnia 2015
  Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola.
 • 31 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów zdających egzaminy poprawkowe. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com