Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

   Komentarz do zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie wprowadzania reformy oświaty

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określa, że docelowo kształcenie zawodowe odbywać się będzie w szkołach ponadpodstawowych (art. 18):
  1) pięcioletnim technikum,
  2) trzyletniej branżowej szkole I stopnia,
  3) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  4) dwuletniej branżowej szkole II stopnia,
  5) szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe określa drogę osiągnięcia docelowego modelu szkolnictwa zawodowego – i tak:

  1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa:
  1) zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, prowadzącą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2020 r.) (art. 162),
  2) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy (art. 172),
  3) szkoła policealna staje się szkołą policealną, prowadzącą semestry dotychczasowej szkoły policealnej (art. 174).

  2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, prowadzącym klasy dotychczasowego technikum (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2023 r.) (art. 152)

  3. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia (art. 173).

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 11 stycznia 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 26 stycznia 2017
  Sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin ustala organ prowadzący
 • 27 stycznia 2017
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego i szkołach policealnych
 • 30 stycznia 2017
  Początek ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim
 • 1 lutego 2017
  Kontrola dokumentacji nauczycieli w ramach kontroli nadzoru pedagogicznego (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć lekcyjnych, dokumentacji przebiegu nauczania). Termin ustala dyrektor szkoły
 • 1 lutego 2017
  Kontrola dokumentacji nauczycieli w ramach kontroli nadzoru pedagogicznego. Termin ustala dyrektor przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT