Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
  Obowiązujący 17 marca 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  Obowiązujący 13 marca 2017
 • Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

  Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r.

  1 marca 2017 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017
  Na 2017 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w siedmiu obszarach:

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 14 lipca 2017 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2017),
  2) do dnia 20 października 2017 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2017 r.).

  2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 14 kwietnia 2017 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2016 r. oraz w miesiącach I-II 2017 r.;
  2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 13 października 2017 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 6 marca 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

  24 lutego 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 356 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

  I. Nowe podstawy programowe.

  1. Obowiązywanie całościowe od 1 września 2017 r.:
  1) podstawa programowa wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  2) podstawa programowa kształcenia ogólnego – wszystkich uczniów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  3) podstawa programowa kształcenia ogólnego – uczniów wszystkich klas szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

  2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  Natomiast nie dotyczy ona kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 24 lutego 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  Obowiązujący 14 lutego 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  Obowiązujący 14 lutego 2017
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  Obowiązujący 11 stycznia 2017
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  Komentarz do zmian w ustawie Karta Nauczyciela opublikowane w styczniu 2017 r.

  W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która w art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:

  1) od 26 stycznia 2017 r. zmieniły się: art. 88 ust. 1a, art. 91b ust. 2 pkt 1-2,
  2) od 26 stycznia 2017 r. dodano art. 70b,
  3) od 1 marca 2017 r. uchyla się art. 85x ust. 1 pkt 1,
  4) od 1 marca 2017 r. zmienia się: art. 10 ust. 8b, art. 85x ust. 1 pkt 2, art. 85y ust. 7 pkt 1,
  5) od 1 marca 2017 r. dodaje się art. 85y ust. 1a,
  6) od 1 września 2017 r. zmienia się: art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1b, art. 3 pkt 5, art. 9d ust. 5, art. 9g ust. 6 pkt 6 i ust. 11a pkt 1 i pkt 3, art. 17 ust. 2a, art. 32 ust. 2-4, art. 42 ust. 2b pkt 2, ust. 3 i ust. 7 pkt 3, art. 91a ust. 2, art. 91b ust. 4,
  7) od 1 września 2017 r. dodaje się art. 42 ust. 2d.

  Charakter najważniejszych zmian w ujęciu chronologicznym:

  1. od 26 stycznia 2017 r.:
  1) dodano art. 70b o doskonaleniu nauczycieli, które może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych - okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
  czytaj dalej >>

  zwiń >>

  Obowiązujący 11 stycznia 2017
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  Obowiązujący 28 grudnia 2016
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017
  Obowiązujący 22 grudnia 2016
 • Życzenia z Okazji Świąt Bożego Narodzenia

   

  Obowiązujący 21 grudnia 2016
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

   Komentarz – nowe przepisy wykonawcze mające wejść w życie z 1.09.2017 r. z uwagi na uchwalenie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

  W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 59 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która zawiera wiele delegacji ustawowych do wydania nowych przepisów wykonawczych. Poniżej prezentacja poszczególnych delegacji, w kolejności zamieszczania w cytowanej ustawie, dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który musi wydać (pomijamy te, które może) rozporządzenia określające:

  1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,

  2) dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

  3) rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania,

  4) przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych – 15 lat, oraz przypadki, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,

  5) wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące prawidłowości i skuteczności działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego,

  6) klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego,

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 14 grudnia 2016
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  Obowiązujący 13 grudnia 2016
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
  Obowiązujący 9 grudnia 2016
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
  Obowiązujący 8 grudnia 2016Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT