Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Komentarz w sprawie sposobu zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce – zagrożenie czwartą falą

  I. Od 31 maja 2020 r. nie obowiązują przepisy określające na terenie całej Polski czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  Stało się to z uwagi na zastąpienie rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824) rozporządzeniem MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982).
  Zatem, mając na uwadze aktualny stan prawny, zawieszenie zajęć od 1 września 2021 r. będzie mogło odbywać się na podstawie dwóch niżej zacytowanych przepisów.
  Nie należy wykluczać, że w przypadku wzrastającego zagrożenia epidemicznego (np. IV falą) MEiN wyda nowe przepisy – zapowiada, że rozpocznie po 2 sierpnia br.
  II. Sposób zawieszania pracy szkół i placówek od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce został określony w 2 różnych rozporządzeniach opublikowanych 13 sierpnia 2020 r.:
  1. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1385) – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.,
  2. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386) – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.
  III. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne.
  W rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zmieniono § 18, który określa, że:
  1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
  2. Wymieniona zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
  3. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
  4. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
  5. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne).
  III. Inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego dotąd nie miały określonego sposobu zawieszania zajęć).
  W rozporządzeniu MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520) dodano § 5a i 5b, które określają, że:
  1. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 20°C, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
  2. Organ prowadzący punkt lub zespół może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, związane z utrudnieniem w:
  1) dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub
  2) organizacji zajęć w punkcie lub zespole.
  3. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,
  2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż związane ze stanem epidemii, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
  4. Zawieszenie zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną:
  1) Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
  2) Wymieniona zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
  3) W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
  4) O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
 • Komentarz w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw i dokumentów szkolnych

   I. 2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1203 rozporządzenie MEiN z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, które weszło w życie z dniem 3 lipca 2021 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5a, pkt 5b, pkt 5d w zakresie odesłania do ust. 5a, a także pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.
  II. Potrzeba nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków wynikała z:
  1) konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 ze zm.) – wprowadzenie zabezpieczeń dla dokumentów publicznych drugiej i trzeciej kategorii;
  2) wprowadzenia zmian o charakterze porządkującym – uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich wydawania.
  III. Najważniejsze zmiany:
  1. Wprowadzono zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem. W przypadku oświaty do takich należą świadectwa i dokumenty szkolne – tutaj rodzajem zabezpieczeń dla dokumentów publicznych drugiej i trzeciej kategorii jest oznaczenie indywidualne.
  2. Zostały określone poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidualne, określono miejsce jego nanoszenia na blankiecie danego dokumentu, podmiot, który jest obowiązany do naniesienia oznaczenia indywidualnego, a także elementy składowe oznaczenia indywidualnego danego dokumentu – wiąże się to z nadaniem nowych wzorów części dokumentacji (szczegółowo wymienionych w treści przepisu).
  3. Dodano jako odrębny w zmienianym rozporządzeniu nowy załącznik o nrze 8 „Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej”.
  1) dokumenty publiczne kategorii drugiej:

  • świadectwo dojrzałości (wzór nr 62 określony w załączniku nr 3),
  • aneks do świadectwa dojrzałości (wzór nr 63 określony w załączniku nr 3),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego (wzór nr 61 określony w załączniku nr 3);

  2) dokumenty publiczne kategorii trzeciej:

  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (wzór nr 60 określony w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych (wzór nr 75a określony w załączniku nr 7),
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzory nr 55 i 56 określone w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych (wzór nr 59 określony w załączniku nr 3), zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (wzór nr 57 określony w załączniku nr 3), zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia (wzór nr 58 określony w załączniku nr 3),
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wzory nr 78, 79, 80 i 81 określone w załączniku nr 7), dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (wzory nr 71a, 71b, 71c i 71d określone w załączniku nr 3), certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wzory nr 64, 65, 66 i 67 określone w załączniku nr 3), dyplomy zawodowe (wzory nr 68, 69, 70, 71 określone w załączniku nr 3),
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wzory nr 8, 9, 10, 11, 12 określone w załączniku nr 3), świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego (wzory nr 16, 17 i 18 określone w załączniku nr 3), świadectwa ukończenia technikum (wzory nr 21 i 22 określone w załączniku nr 3), świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia (wzory nr 25, 26 określone w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia (wzór nr 27 określony w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wzór nr 29 określony w załączniku nr 3), świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wzór nr 30 określony w załączniku nr 3) i duplikatów (wzory nr 75 i 75a określone w załączniku nr 3).

  4. Zdecydowano, że świadectwa ukończenia szkoły oraz duplikaty tych świadectw wypełnia się tylko w postaci elektronicznej, a dane personalne lub identyfikacyjne muszą być nanoszone w sposób trwały zintegrowany z podłożem, co wyklucza możliwość wypełniania świadectw ukończenia szkoły pismem ręcznym.

   

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
 • Komentarz w sprawie zmian w kształceniu zawodowym branżowym od 1 września 2021 r.

  Od stycznia 2021 r. MEN wydało kilka rozporządzeń dotyczących zmian w organizacji kształcenia zawodowego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lipca 2021
 • Ogłoszono jednolity tekst ustawy Prawo oświatowe

  17 czerwca 2021 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy Prawo oświatowe.

   

  Od teraz, powołując się na ustawę, należy wskazywać: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

  Obowiązujący 17 czerwca 2021
 • Uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą

  I. Parlament przyjął uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą (tzw. edukacja domowa) dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).
  Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 8 czerwca 2021
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  28 maja opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uregulowano w nim kwestię organizacji i przeprowadzania, a także finansowania zajęć wspomagających dla uczniów.

  Obowiązujący 28 maja 2021
 • Zmiany ustawy – Prawo oświatowe w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

  I. 2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r. z wyjątkami,
  Ustawa weszła w życie z dniem 3 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 r.

  23 marca 2021 r. MEiN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Komentarz do zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej

  I. Sejm uchwalił 17 marca 2021 r. nowe zasady edukacji domowej dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Komentarz do aktualnych na dzień 1 kwietnia 2021 r. oświatowych przepisów funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie COVID-19.

  I. Na podstawie art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378 i w 2021 r. poz. 4) z uwagi na przypadki uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży Minister Edukacji i Nauki wydał dwa rozporządzenia.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Zmiany w rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

  I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z art. 30c ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zostały częściowo zmienione określone ustawą zasady rekrutacji uczniów do szkół.
  O zmienionych zasadach rekrutacji mówią zapisy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539, poz. 2047, poz. 2111, poz. 2314 i poz. 2382, w 2021 r. poz. 150) w § 11baa, § 11ky, § 12 i § 13b.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

  I. 22 stycznia 2021 r. ustanowiono kolejny nowy urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego:
  rozporządzenie RM z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 142).
  Poprzednio, 22 października 2020 r. ustanowiono pierwszy tego typu urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, którym została Marzena Machałek.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Coroczne podsumowanie zmian w obowiązujących ustawach oświatowych – stan na 1 stycznia 2021 roku

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.):
  - ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 102 artykuły,
  - ustawa obecnie zawiera 16 rozdziałów i 146 artykułów.
  Ostatnie zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, a także kolejnej zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela (zmiany terminów w postępowaniu wyjaśniającym oraz dyscyplinarnym).


  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Komentarz do ustawy zmieniającej ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  I. Dnia 22 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – publikacja jest planowana na 8 stycznia 2021 r., generalnie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Wsparcie finansowe nauczycieli pracujących z uczniami na odległość

  I. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.
  Jest to 11. zmiana rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539 i poz. 2047).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2020Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT