Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Zmiany ustawy – Prawo oświatowe w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 r.

  23 marca 2021 r. MEiN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 maja 2021
 • Komentarz do zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej
  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Komentarz do aktualnych na dzień 1 kwietnia 2021 r. oświatowych przepisów funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie COViD-19.

  I. Na podstawie art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378 i w 2021 r. poz. 4) z uwagi na przypadki uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży Minister Edukacji i Nauki wydał dwa rozporządzenia.
  1. oparte na art. 30b cytowanej ustawy rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 561) – weszło w życie 29 marca 2021 r. i było poprzedzone:
  1) rozporządzeniem MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z 11 zmianami) – utraciło moc 29.03.2021 r.
  2) rozporządzeniem MEiN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z 11 zmianami) – utraciło moc 31.08.2020 r.
  2. oparte na art. 30c cytowanej ustawy rozporządzenie MEiN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z 18 zmianami).
  II. Nowe rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561), które weszło w życie 29 marca 2021 r. najbardziej oddaje rzeczywistość oświatową podczas III fali pandemii.
  1. Rozporządzenie przede wszystkim ustala, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych (zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora):
  1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
  2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;
  3) szkół ponadpodstawowych;
  4) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
  5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  6) domów wczasów dziecięcych;
  7) szkolnych schronisk młodzieżowych.
  2. Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy:
  1) przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych;
  2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  3) internatów.
  3. Zajęcia mogą być prowadzone w szkole, jeżeli tak zdecydują dyrektorzy:
  1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
  2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
  4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek zorganizować zajęcia dla uczęszczających dzieci na wniosek:
  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
  III. Najnowsza, 18 zmiana rozporządzenia MEiN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 532), która weszła w życie 25 marca 2021 r. kolejny raz próbuje dostosować rzeczywistość oświatową podczas pandemii.
  Ustalono, że:
  1) w roku szkolnym 2020/2021 w czasie wiosennej przerwy świątecznej nie organizuje się wskazanych ustawą o systemie oświaty form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  2) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki wymaga od 25 marca 2021 r. także zasięgnięcia opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny,
  3) opinia zakładowej organizacji związkowej jest wydawana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego o wydanie tej opinii.
   

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Komentarz do zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej.
  Obowiązujący 12 kwietnia 2021
 • Komentarz do aktualnych na dzień 1 kwietnia 2021 r. oświatowych przepisów funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie COViD-19
  Obowiązujący 12 kwietnia 2021
 • Komentarz do aktualnych na dzień 1 kwietnia 2021 r. oświatowych przepisów funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie COViD-19
  Obowiązujący 12 kwietnia 2021
 • Zmiany w rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

  I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z art. 30c ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zostały częściowo zmienione określone ustawą zasady rekrutacji uczniów do szkół.
  O zmienionych zasadach rekrutacji mówią zapisy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539, poz. 2047, poz. 2111, poz. 2314 i poz. 2382, w 2021 r. poz. 150) w § 11baa, § 11ky, § 12 i § 13b.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

  I. 22 stycznia 2021 r. ustanowiono kolejny nowy urząd w polskiej oświacie - Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego:
  rozporządzenie RM z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 142).
  Poprzednio, 22 października 2020 r. ustanowiono pierwszy tego typu urząd w polskiej oświacie - Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, którym została Marzena Machałek.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Coroczne podsumowanie zmian w obowiązujących ustawach oświatowych – stan na 1 stycznia 2021 roku

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.):
  - ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 102 artykuły,
  - ustawa obecnie zawiera 16 rozdziałów i 146 artykułów.
  Ostatnie zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, a także kolejnej zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela (zmiany terminów w postępowaniu wyjaśniającym oraz dyscyplinarnym).


  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Komentarz do ustawy zmieniającej ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  I. Dnia 22 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – publikacja jest planowana na 8 stycznia 2021 r., generalnie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Wsparcie finansowe nauczycieli pracujących z uczniami na odległość

  I. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.
  Jest to 11. zmiana rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539 i poz. 2047).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2020
 • Najnowszy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe

  I. W listopadzie 2020 r. do parlamentu został skierowany kolejny projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, a przy tym ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  Wprowadzenie nowego przepisu ma dać wiedzę o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych, co pozwoli na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, ponieważ konieczne jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu dalszych karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół.
  Obecnie brak jest odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 grudnia 2020
 • Przepisy wydane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia 2020 r. dla szkół i placówek artystycznych

  I. Szkolnictwo artystyczne w Polsce:
  Według informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce działa niemal 1000 szkół i placówek artystycznych, w których kształci się prawie 100 tys. uczniów. Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego.
  Wśród typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki.
  System szkolnictwa artystycznego tworzą, oprócz szkół placówki takie jak ogniska artystyczne oraz bursy, czyli placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020
 • Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

  I. 22 października 2020 r. ustanowiono ważny urząd w polskiej oświacie - Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT