Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Kontrola jednym z najważniejszych działań współczesnego dyrektora szkoły

  W aktualnej sytuacji formalno-prawnej polskiej oświaty niezwykle ważnym zadaniem, które jest nałożone na dyrektora jako obowiązek wynikający ze sprawowania funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oraz z racji sprawowania nadzoru pedagogicznego w nowej formule, ale niestety niedocenianym i dosyć lakonicznie opisywanym w dostępnej literaturze, lecz niezwykle ważnym jest kontrola.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 stycznia 2023
 • Ocena pracy nauczyciela w drugim i w ostatnim roku przygotowania do zawodu

  Przepisy w obecnym brzmieniu zakładają, że nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela podlega obowiązkowej ocenie pracy w drugim i ostatnim roku jego odbywania.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 listopada 2022
 • Aktualizacja statutu szkoły w roku szkolnym 2022/2023

  Szkoły oraz inne placówki oświatowe funkcjonują w przestrzeni prawnej wyznaczanej przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, dalej jako "Prawo oświatowe"), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, dalej jako "Karta Nauczyciela") oraz przez liczne przepisy aktów wykonawczych wydawanych na podstawie przedmiotowych ustaw. Każda szkoła czy też inna placówka oświatowa zachowują swoją odrębność wynikającą ze specyfiki działania. Aktem prawnym, który dopełnia katalog źródeł prawa na podstawie których działa szkoła, a jednocześnie pozwala na doprecyzowanie ram prawnych wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, jest statut szkoły. Statut szkoły, będący aktem prawa wewnętrznego każdej jednostki oświatowej, nie może pozostawać w sprzeczności z ustawami i rozporządzeniami. Ciągła zmiana przepisów wymusza na dyrektorach placówek szczególną dbałość o zachowanie aktualności i zgodność postanowień statutu z normami prawa powszechnie obowiązującego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 listopada 2022
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2022 r.

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, ze zm.) w 2022 r. została dotąd czterokrotnie zmieniona – Dz. U. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730.

  Zmiany Karty Nauczyciela w 2022 r. zostały dokonane poprzez:

  • Dz. U. poz. 935 – ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
  • Dz. U. poz. 1116 – ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz. U. poz. 1700 – ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
  • Dz. U. poz. 1730 – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 10 listopada 2022
 • Zmiany w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
  Obowiązujący 31 października 2022
 • Komentarz – mentor a opiekun stażu od 1 września 2022 r.

  Komentarz – mentor a opiekun stażu od 1 września 2022 r. 

  Obowiązujący 11 października 2022
 • Komentarz – rola szkoły we wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

   Komenatarz dotyczący roli szkoły we wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

  Obowiązujący 11 października 2022
 • Zmiany w kształceniu dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023 w Polsce

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 września 2022
 • Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole od 1 września 2022 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 września 2022
 • Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli – ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 sierpnia 2022
 • Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lipca 2022
 • Zmiany w zakresie nauczania niektórych przedmiotów od 1 września 2022 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lipca 2022
 • Komentarz – zasiłki losowe i inne formy pomocy uczniom w latach 2022–2024

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 czerwca 2022
 • Komentarz – kolejne zmiany w ustawach oświatowych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 czerwca 2022
 • Zmiany w pomocy dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 maja 2022Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT