Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Dokumentacja dyrektora Plany nadzoru pedagogicznego 2015/2016

PLANY NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty, w trybie planowych lub doraźnych działań. Działania te prowadzone są przez dyrektora i wynikają z potrzeb placówki.
W myśl art. 33 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny polega na:
• obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
• ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
• udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
• inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzorowi w szczególności podlega:
• zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
• realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
• przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• przestrzegania statutu szkoły lub placówki,
• przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach,
• zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
• Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560).
 

 

Źródła planowania

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:
1) wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;

2) podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

3) rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

4) edukację matematyczną i przyrodniczą w kształceniu ogólnym.

 

 

Wprowadzenie do planowania nadzoru pedagogicznego

Na co w szczególności warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, przystępując do opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016?

1. Struktura planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki jest określona w § 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2009r. Nr 168, poz.1324 z późn. zm.). Przepis precyzyjnie określa, co mamy obowiązek zawrzeć w planie nadzoru.

Plan składa się niejako z trzech części.
Część I:
Ewaluacja – w planie należy wskazać przedmiot ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia.
Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

Część II:
Kontrola – w planie należy wskazać tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
Kontrola może dotyczyć także zapisów prawa wewnętrznego stanowionego w placówce – statutu, regulaminów czy zarządzeń dyrektora szkoły lub placówki.

Część III:
Wspomaganie – w planie należy wskazać zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

2. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013r.
( Dz.U. z 2013r., poz.560) wprowadziła zmiany w strukturze planu nadzoru.
Od 1 września 2013r. w planie nadzoru nie ma potrzeby określenia celu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej oraz tematyki szkoleń i narad dla nauczycieli.

3. Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. A zatem powinny być one tak sformułowane, by mogły posłużyć do:
• określenia celu nadzoru wewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016,
• doskonalenia zasad organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego (doprecyzowania procedur oraz dokumentów uznanych za najistotniejsze dla osiągnięcia założonego celu),
• określenia wyboru i form nadzoru do poszczególnych zagadnień zaplanowanych do nadzoru (co będzie poddane ewaluacji, co kontroli zgodności z prawem, jakie zadania nauczycieli będą objęte wspomaganiem?),
• włączania nauczycieli do realizacji zadań z nadzoru.

Wnioski dotyczą realiów konkretnej szkoły lub placówki, nie są wnioskami kuratora oświaty czy ministra. Jeżeli dyrektor uzna, że ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 są zbieżne z potrzebami szkoły lub placówki, to oczywiście może je uwzględnić w swoim planie nadzoru. Nie ma jednak takiego obowiązku.

4. Nie ma żadnego obowiązującego wzoru planu nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru nie podlega ocenie w zakresie treści, nie podlega ewaluacji, ale kontroli ( ma być). Jest jedynym wymaganym przez prawo dokumentem nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

5. Dyrektor decyduje o sposobie dokumentowania prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.
Poza planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, dokumentacja nadzoru pedagogicznego może przykładowo obejmować:
▪ plany i harmonogramy obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, realizację wniosków z: analizy wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego, ewaluacji wewnętrznej, kontroli, wspomagania;
▪ raport z ewaluacji wewnętrznej;
▪ dokumentacja analizy wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego;
▪ plan i harmonogram kontroli;
▪ wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Może warto zatem opracować plan nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce - dokumentacji nadzoru pedagogicznego.
Jeśli tak, to inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie mogą być przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, które poniżej zamieszczamy.

Formy nadzoru
• Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora gimnazjum w zakresie zagadnień uznanych w przedszkolu za istotne.
• Kontrola – działania dyrektora gimnazjum w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej gimnazjum.
• Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w gimnazjum, ukierunkowanych na rozwój dzieci.
• Monitorowanie – forma systematycznej oceny przebiegu działań lub procesów.
• Ocenianie pracy nauczycieli.
• Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.
• Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień zawodowy.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
1. Nadzór pedagogiczny w szkole sprawują: dyrektor, wicedyrektor.
2. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.
3. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:
• jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
• obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,
• etyki zawodowej,
• dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników nadzoru.

 

 

PLANY NADZORU 2015/2016

placówka niepubliczna i inne
przedszkole
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT