Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Projekty ewaluacji

 1. Powołanie zespołu ewaluacyjnego w przedszkolu

  Dyrektor przedszkola przeprowadza, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. W celu zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien powołać zespół ewaluacyjny. Najlepiej zrobić to na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej – nie później jednak niż do 15 września. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Projekt ewaluacji wewnętrznej – wymaganie 7

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 9 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 6
 3. Planowanie realizacji wymagania: Dzieci są aktywne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Październik 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej- wymaganie 1 (ośrodki wychowawcze)

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”. Propozycja uwzględnia m. in.: przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

    Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

   Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

  Projekt ewaluacyjny dotyczy wymagania 3 zawartego w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 12

  Prezentowany projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej opracowany został w oparciu o 12 wymaganie najnowszego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 13. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 10

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej dotyczy wymagania: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Propozycja uwzględnia zmiany w przepisach rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym i zawiera m.in. takie elementy, jak: harmonogram ewaluacji, pytania kluczowe, metody badawcze.
   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej dotyczący wymagania 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  Propozycja uwzględnia zmiany w przepisach rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 3
 15. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadza nowe wymagania według których powinna być realizowana ewaluacja wewnętrzna. Załączony dokument można wykorzystać w przedszkolu: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 16. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 5

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum, spełniający wymaganie 5 załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Respektowane są normy społeczne. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, a także metody badawcze.

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 17. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola zgodny z wymaganiem 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów roporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 18. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 2

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum dotyczący wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 19 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 19. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 8

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły zawodowej, według wymagania 8 zawartego w nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym: Promowana jest
  wartość edukacji.
  Projekt zawiera: cel, przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej, pilotażową próbę badawczą.
   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 19 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 20. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły zawodowej uwzględniający zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, wg wymagania: „Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 19 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogcznym zmieniły się zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Prezentowamy przykład projektu ewaluacyjnego związany jest z  wspomaganiem rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji w przedszkolu. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 19 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 2
 22. Harmonogram ewaluacji

  Wzór harmonogramu może być wykorzystany w każdym typie szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Data publikacji: 26 Lipiec 2011
  Ilość stron w dokumencie: 1
 23. Procedura przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada obowiązek dokonywania przez organ nadzoru pedagogicznego ewaluacji zewnętrznej. Niniejsza procedura – zgodnie z zapisami rozporządzenia – określa wszystkie czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem procesu ewaluacyjnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 12 Maj 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Przykładowy raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

  Wyniki ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, powinny być zebrane i zaprezentowane Radzie Pedagogicznej w końcowym raporcie ewaluacyjnym. Prezentowany wzór takiego raportu pozwala ująć – w zwięzłej i czytelnej formie – wyniki oraz wnioski uzyskane w poszczególnych obszarach ewaluacyjnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2011
  Data publikacji: 2 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 25. Pytania na potrzeby planu ewaluacji

  Ewaluacja współpracy z rodzicami jest jednym z obszarów nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły każdego typu. Prezentowane pytania badawcze systematyzują tę ewaluację i umożliwiają podsumowanie wyników.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Data publikacji: 14 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 26. Plan działań do ewaluacji wewnętrznej

  Nadzór pedagogiczny (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) pełniony przez dyrektora szkoły obejmuje m.in. ewaluację wewnętrzną działań podejmowanych w danym roku szkolnym. Jej przebieg winien być rzetelnie przemyślany i zaplanowany. Prezentowany plan takich działań umożliwi dyrektorowi każdej szkoły wywiązanie się z tego obowiązku.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014
  Data publikacji: 14 Sierpień 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej

  Z ewaluacji wewnętrznej sporządza się raport. Przewodniczący zespołu ewaluacyjnego przygotowuje końcowy projekt raportu z ewaluacji, który zawiera propozycje działań ulepszających pracę szkoły. Przekazuje go dyrektorowi w terminie, który został ustalony w harmonogramie planu nadzoru pedagogicznego. Projekt raportu dyrektor poddaje pod dyskusję radzie pedagogicznej. 

 28. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

  Dyrektor szkoły, wraz ze specjalnie powołanym zespołem ewaluacyjnym, przeprowadza ewaluację wewnętrzną w szkole. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej należy zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego. Przedstawiamy przykładowy harmonogram ewaluacji wewnętrznej, przygotowany na rok szkolny 2013/2014. 

 29. Projekt ewaluacyjny: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

  Projekt ewaluacyjny: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne spełnia wymaganie 4: Uczniowie są aktywni. Ewaluacja wewnętrzna w tym zakresie ma na celu podniesienie atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także wzmocnienie systemu motywującego uczniów do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły. 

 30. Projekt ewaluacyjny: Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły

  W każdej szkole powinny funkcjonować nauczycielskie zespoły zadaniowe. To, w jaki sposób działają i co należy poprawić w ich funkcjonowaniu wskazuje nam sprawnie przeprowadzona ewaluacja. Poniżej znajduje się do pobrania kompletny projekt ewaluacyjny dotyczący współpracy nauczycieli w realizacji zadań statutowych szkoły. 

 31. Projekt ewaluacyjny: Warunki pracy świetlicy szkolnej

  Aby pozyskać informacje na temat różnych aspektów dotychczasowej pracy świetlicy szkolnej oraz rozpoznać potrzeby środowiska na pracę świetlicy warto przeprowadzić ewaluację warunków pracy świetlicy szkolnej. Pobierz gotowy projekt ewaluacyjny. 

 32. Projekt ewaluacyjny: Frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych

  Niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych może być przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. Celem przedmiotowej ewaluacji jest weryfikacja szkolnego programu poprawy frekwencji z uwzględnieniem zidentyfikowanych trudności i potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. Poniżej do pobrania znajdziesz projekt ewaluacyjny dotyczący frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych. Projekt zawiera komplet dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji. 

 33. Powołanie zespołu ewaluacyjnego w szkole

  Dyrektor szkoły przeprowadza, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. W celu zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien powołać zespół ewaluacyjny. Najlepiej zrobić to na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej – nie później jednak niż do 15 września. 

 34. Projekt ewaluacji - wymaganie 4.1.

  Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

 35. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.4.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

 36. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.3.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

 37. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.2.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

 38. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.1.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.
   

 39. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.3.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 40. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.2.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 41. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.1.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 42. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.5.
 43. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.4.
 44. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.2.
 45. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.1.
 46. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.4.
 47. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.3.
 48. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.2.
 49. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.1.
 50. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego prowadzenia działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
   

 51. Projekt ewaluacyjny wymagania 1.1.Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności.

 52. Projekt ewaluacyjny wymagania 1.2. Dzieci są aktywne

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego aktywności dzieci.

 53. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci.

 54. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego oferty zajęć edukacyjnych.
   

 55. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego współdziałania nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci.

 56. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.1. Koncepcja pracy przedszkola

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego koncepcji pracy przedszkola.
   

 57. Projekt ewaluacji wymagania 1.3. Respektowane są normy społeczne

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego respektowania norm społecznych.

 58. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar IV

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru IV.

 59. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar III

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru III.
   

 60. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar II

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb jego placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru II.

   

 61. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar I

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb jego placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru I.
   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com