Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Aktualizacja statutu szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Aktualizacja statutu szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Szkoły oraz inne placówki oświatowe funkcjonują w przestrzeni prawnej wyznaczanej przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, dalej jako "Prawo oświatowe"), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, dalej jako "Karta Nauczyciela") oraz przez liczne przepisy aktów wykonawczych wydawanych na podstawie przedmiotowych ustaw. Każda szkoła czy też inna placówka oświatowa zachowują swoją odrębność wynikającą ze specyfiki działania. Aktem prawnym, który dopełnia katalog źródeł prawa na podstawie których działa szkoła, a jednocześnie pozwala na doprecyzowanie ram prawnych wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, jest statut szkoły. Statut szkoły, będący aktem prawa wewnętrznego każdej jednostki oświatowej, nie może pozostawać w sprzeczności z ustawami i rozporządzeniami. Ciągła zmiana przepisów wymusza na dyrektorach placówek szczególną dbałość o zachowanie aktualności i zgodność postanowień statutu z normami prawa powszechnie obowiązującego.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 14 listopada 2022Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT