Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą

Zarządzanie kadrą

Ocena pracy nauczyciela (57)

  1. Regulamin oceny pracy nauczycieli według obowiązujących przepisów

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 19 Luty 2018
    nowy
    Ilość stron w dokumencie: 4
  2. Wzór karty oceny pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 3 Styczeń 2018
    Data publikacji: 11 Grudzień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  3. Procedura oceny pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 11 Grudzień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 5
  4. Ankieta badająca opinię nauczyciela o pracy wicedyrektora szkoły lub placówki

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 3 Październik 2017
    Ilość stron w dokumencie: 5
  5. Wzór karty oceny pracy nauczyciela celem dokonania oceny pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  6. Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

     

  7. Zawiadomienie o zamiarze dokonania oceny pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Maj 2016
    Ilość stron w dokumencie: 2
  8. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Maj 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  9. Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 15 Marzec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  10. Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 18 Styczeń 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  11. Arkusz analizy pracy własnej – I okres roku szkolnego 2016/2017

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 18 Styczeń 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  12. Karta oceny pracy nauczyciela religii

     

  13. Procedura oceny pracy nauczyciela

    Procedura oceny pracy nauczyciela może być wykorzystana w każdego typu placówce oświatowej, w szkołach i przedszkolach. 

  14. Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola

    Propozycję dokumentu - opinię rady pedagogicznej nt. pracy dyrektora - można wykorzystać w każdym przedszkolu po nieznacznej modyfikacji dostosowującej zapisy do konkretnej placówki. 

  15. Zarządzanie dyrektora przedszkola w sprawie okresowych ocen pracowników

     

  16. Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola

    Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Refleksyjna samoocena pozwoli wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom dzieci. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  17. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

    Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej.

  18. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela

    Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Pomocą, przy dokonywaniu takiej oceny pracy mogą być kryteria, jakimi należy kierować się przy wystawianiu oceny konkretnemu nauczycielowi. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 4
  19. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

    Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej. 

  20. Odmowa dokonania oceny pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  21. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

    Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej. 

  22. Notatka służbowa w sprawie nałożenia kary porządkowej

    Jeżeli dyrektor przedszkola zdecyduje o ukaraniu pracownika karą porządkową, sporządza notatkę służbową. Wskazuje w niej datę otrzymania informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez ukaranego pracownika. Notatkę dołącza się do akt osobowych pracownika. 

  23. Karta oceny pracy nauczyciela

     

  24. Karta hospitacji diagnozującej

    Jednym z rodzajów hospitacji jest hospitacja diagnozująca. Jej celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w wyniku bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci. Poniżej prezentujemy do pobrania kartę hospitacji diagnozującej. 

  25. Informacja skierowana do nauczyciela o przystąpienie do oceny pracy

     

  26. Procedura gromadzenia informacji o pracy nauczycieli

    Głównym celem procedury jest dokładne przedstawienie nauczycielom, w jaki sposób dyrektor szkoły gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz wskazanie rodzaju zbieranych informacji, na podstawie których będzie dokonywana ocena pracy nauczycieli. 

  27. Obszary oceny pracy nauczyciela

    Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela, musi wziąć pod uwagę pięć obszarów. Poniżej do pobrania - szczegółowo opisane obszary oceny pracy nauczyciela. 

  28. Kwestionariusz samooceny dla szkoły w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej

    Jednym ze sposobów oceny funkcjonowania kontroli zarządczej jest samoocena, która przeprowadzana przez pracowników szkoły. Samoocena może być przeprowadzana w formie ankiety zawierającej kryteria oceny. Wyniki samooceny dobrze jest skonfrontować z oceną pracownika przeprowadzaną przez bezpośredniego przełożonego. Ocena taka powinna odbywać się systematycznie w sposób przyjęty w jednostce. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 8
  29. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy

    Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek m.in. nauczyciela. 

  30. Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

    Kwestionariusz zainteresowań zawodowych służy do badania zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz ten powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. Do pobrania poniżej. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 5
  31. Karta oceny pracy

    Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o dokonanie tej oceny. Jednakże ocena ta nie może być wystawiona wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy nauczyciela lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Ocena ta ma charakter opisowy. 

  32. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu

    Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.  

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  33. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela kontraktowego sporządzonej przez dyrektora szkoły

    Odzwierciedleniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i podsumowaniem stażu jest ocena dorobku zawodowego. To niezbędny etap w procedurze awansu zawodowego. 

  34. Potwierdzenie przyznania nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły

    Nagroda dyrektora szkoły to z pewnością wyróżnienie dla każdego nauczyciela. Przyznawana ona jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zazwyczaj w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy pismo potwierdzające przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  35. Karta oceny ryzyka zawodowego pracownika administracyjno gospodarczego

    Przed powierzeniem pracownikowi wykonywania pracy na stanowisku administracyjno-gospodarczym dyrektor powinien przeprowadzić ocenę wszelkich możliwych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na tym stanowisku. W tym celu wypełnia się szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 5
  36. Karta oceny pracy nauczyciela

     

  37. Arkusz Oceny Pracy Nauczyciela Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

     

  38. Ocena dorobku zawodowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 2 Czerwiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  39. Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

    Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.
    W szkołach lub placówkach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.
    Propozycja dokumentu zawiera ogólne stwierdzenia, które można wykorzystać przy redagowaniu opinii nt. pracy dyrektora konkretnej szkoły. Opinię można uszczegółowić umieszczając w niej konkretne zadania, uznane przez radę pedagogiczną jako istotne.

  40. Arkusz analizy systemu oceniania

     

    Typ placówki: placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Sierpień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 1
  41. Karta oceny pedagoga szkolnego

    Katra oceny pedagoga szkolnego może być wykorzystana w różnego typu szkołach.

  42. Karta oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego

    Wzór oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego może być wykorzystany w każdym typie szkoły.

  43. Karta oceny pracy

    Wzór oceny pracy nauczyciela może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

  44. Arkusz obserwowanej lekcji informatyki

    Prezentowany wzór arkusza obserwacji lekcji informatyki można zastosować we wszystkich typach szkół.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Styczeń 2012
    Ilość stron w dokumencie: 2
  45. Karta oceny pracy pedagoga szkolnego

    Wzór karty pracy pedagoga może zostać wykorzystany w każdym typie placówki.

  46. Informacja o pracy nauczyciela

    Wzór arkusza podsumowującego pracę nauczyciela w końcu roku szkolnego. Dokument zawiera przykładowy czysty oraz wypełniony przez nauczyciela arkusz.

  47. Ocena pracy nauczyciela

     

  48. Arkusz samooceny pracy nauczyciela klas IV–VI

    Dokument służący do podsumowania rocznej pracy nauczyciela. Do zastosowania w szkole podstawowej.

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 30 Maj 2011
    Ilość stron w dokumencie: 10
  49. Arkusz samooceny pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

    Dokument służący do podsumowania pracy nauczyciela klas I - III. Do zastosowania w szkole podstawowej.

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 30 Maj 2011
    Ilość stron w dokumencie: 10
  50. Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela

    Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela. Dokument jest analizą jakościową badającą 14 kryteriów systemu oceniania przygotowanego przez nauczyciela. Pozwala na ocenę metod, kryteriów oraz sposobów wybranych do systemu oceniania uczniów.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2010
    Ilość stron w dokumencie: 1
  51. Arkusz do oceny realizacji nowej podstawy programowej przez nauczycieli

    Arkusz pozwalający na ocenę realizacji nowej podstawy programowej przez nauczycieli w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku.

  52. Lista kontrolna szczegółowych zadań nauczyciela przedszkola

    Lista może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego. Lista może być także wykorzystana przez nauczyciela do samooceny pracy.

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
    Ilość stron w dokumencie: 2
  53. Arkusz kontroli najważniejszych 20. zadań nauczyciela

    Arkusz może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego.

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
    Ilość stron w dokumencie: 1
  54. Plan monitorowania działalności nauczycieli

    Prezentowany plan umożliwia dyrektorowi monitorowanie działalności nauczycieli przedszkola w sposób systematyczny i zorganizowany.  A to z kolei pozwala mu mieć bardzo dobrą orientację w tym, co dzieje się w placówce i szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości.

  55. Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy

    Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Styczeń 2010
    Ilość stron w dokumencie: 10
  56. Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli

    Dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego „wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego”. Karta ewidencji odbytych szkoleń dla nauczycieli usprawni dyrektorowi każdej szkoły procedurę ewaluacyjno-sprawozdawczą.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Październik 2009
    Ilość stron w dokumencie: 1
  57. Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

    Podstawą prawną dokonywania oceny pracy nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6a.1 (Dz. U z 2007 r. Nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, pozycja 1066 z późniejszymi zmianami).
    Ocena pracy nauczyciela oparta jest na ocenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela oraz obowiązków określonych w art. 4 ustawy o systemie oświaty (nakaz kierowania się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską w działaniach dydaktycznych i wychowawczych; poszanowaniem godności ucznia). Przedstawione kryteria są jedynie propozycją mającą ułatwić dokonanie dyrektorowi oceny pracy nauczyciela i stopień wykonywania nałożonych na niego obowiązków. Zaproponowane kryteria są zgodne z zapisami ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Można je stosować we wszystkich typach szkół.
     

Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych (19)

  1. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 7 Listopad 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  2. Plan wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym - plan WDN-u na rok szkolny 2017/2018

     

    Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 5 Październik 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  3. Plan wspomagania i doskonalenia nauczycieli – dokument dla przedszkola

     

    Typ placówki: przedszkole
    Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  4. Dokumentowanie pracy psychologa i pedagoga SOSW

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  5. Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 2 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 6
  6. Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
    Data publikacji: 14 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 4
  7. Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie roku szkolnego i z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego

     

  8. Opis stanowiska pracy nauczyciela

    Zatrudniając nauczyciela, dyrektor szkoły powinien zaznajomić nauczyciela z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku (np. poprzez wręczenie nauczycielowi zakresu czynności). 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  9. Tematyka zebrań i schematy rad pedagogicznych na cały rok szkolny

     

  10. Plan pracy zespołu przedmiotowego

     Wzór jest propozycją planu pracy zespołu przedmiotowego do wszystkich typów szkół.

  11. Lista pytań kontrolnych służących pomiarowi osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny

    Każdy zespół powołany w placówce ma określone zadania do zrealizowania, wyznaczone np. przez dyrektora. Lista pomaga w zweryfikowaniu faktycznych osiągnięć zespołu i wskazaniu obszarów niezbędnych do dopracowania.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Wrzesień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 1
  12. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego

    Przykład sprawozdania z działań zespołu wychowawczego.

  13. Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki

    Przykład sprawozdania przygotowanego przez pedagoga szkolnego z realizacji programu profilaktyki.

  14. Sprawozdanie z pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    Sprawozdanie z pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być wykorzystane do każdego typu placówki.

  15. Przykładowa struktura raportu ewaluacyjnego

    Prezentowany schemat raportu może być wykorzystany w każdym typie placówki oświatowej. Jest to wzór wraz z komentarzem i omówieniem wymaganych elementów.

  16. Sprawozdanie z realizacji zadan zawartych w programie wychowawczym

    Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczego uwzględnia ocenę ich realizacji wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny.

  17. Sprawozdanie z realizacji zadan zespołów przedmiotowych

    Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych uwzględnia ocenę realizacji podjętych zadań wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny i rekomendacjami na przyszły rok szkolny. Załączony arkusz wniosków ułatwia planowanie pracy szkoły.

  18. Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego

    Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego. Uwzględnia realizację zaplanowanych zadań (priorytety, imprezy szkolne, wspomaganie pracy szkoły), realizację także zadań pozaplanowych.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Styczeń 2010
    Ilość stron w dokumencie: 5
  19. Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela przedmiotu

    Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela przedmiotu wyszczególnia różnorodne informacje: statystyczne, średnie wyniki klas, rozkład ocen w poszczególnych klasach a także stopień realizacji podstaw programowych z przedmiotów oraz ścieżek edukacyjnych obowiązujących jeszcze przez 2 kolejne lata szkolne w szkołach podstawowych oraz gimnazjach wg „starej” podstawy programowej. Zawiera także rekomendacje rozumiane jako wskazania do pracy na rok następny (ew. następne półrocze).

Dokumentacja kadrowa (256)

  1. Przykładowe przemówienie dyrektora szkoły w związku z promocją książki

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 22 Luty 2018
    nowy
    Ilość stron w dokumencie: 3
  2. Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron z nauczycielem dyplomowanym

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 19 Luty 2018
    nowy
    Ilość stron w dokumencie: 2
  3. Wzór zarządzenia w sprawie określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 5 Luty 2018
    nowy
    Ilość stron w dokumencie: 3
  4. Przykładowy zakres obowiązków i odpowiedzialności trenera środowiskowego (obiekt sportowy - boisko Orlik)

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 8 Styczeń 2018
    Ilość stron w dokumencie: 2
  5. Zakres obowiązków koordynatora zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 8 Styczeń 2018
    Ilość stron w dokumencie: 3
  6. Pismo – badania okresowe

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 18 Grudzień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  7. Przykładowy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole podstawowej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Data publikacji: 18 Grudzień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 5
  8. Przykładowy wniosek o zwiększenie wymiaru zatrudnienia woźnej oddziałowej w przedszkolu

     

    Typ placówki: przedszkole
    Data publikacji: 18 Grudzień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  9. Wzór pisma o udzielenie urlopu bezpłatnemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 24 Listopad 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  10. Wzór pisma o udzielenie urlopu bezpłatnego nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 24 Listopad 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  11. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowania przedszkolnego

     

    Typ placówki: przedszkole
    Data publikacji: 27 Październik 2017
    Ilość stron w dokumencie: 4
  12. Zawartość akt osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 29 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 12
  13. Wzór pisma potwierdzającego przekształcenie stosunku pracy nauczyciela mianowanego

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 28 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  14. Wzór listy obecności administracji obsługi

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 28 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  15. Aneks do umowy o pracę

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  16. Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 11 Wrzesień 2017
    Data publikacji: 31 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  17. Zakres obowiązków sekretarki w przedszkolu

     

    Typ placówki: przedszkole
    Data publikacji: 30 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  18. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela religii

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 30 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  19. Zakres obowiązków nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 30 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  20. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 30 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 5
  21. Wniosek nauczyciela o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w szkole

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 3 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  22. Wzór umowy o pracę na czas określony dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 1 Sierpień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  23. Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 19 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  24. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela - logopedy

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
    Data publikacji: 17 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  25. Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektorów

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 12 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 4
  26. Wniosek o urlop uzupełniający dyrektora szkoły

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 11 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  27. Wzór świadectwa pracy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 7
  28. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  29. Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Czerwiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  30. Przeniesienie nauczyciela z urzędu na inne stanowisko w tej samej szkole

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Maj 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  31. Informacja dla nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w związku z reformą

     

  32. Informacja dla nauczyciela gimnazjum o przejściu do przekształconej szkoły podstawowej

     

    Typ placówki: gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Maj 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  33. Ograniczenie wymiaru godzin

     

    Typ placówki: gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Maj 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  34. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Maj 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  35. Wniosek nauczyciela o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Maj 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  36. Odpowiedzialność materialna nauczyciela - bibliotekarza

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Maj 2017
    Ilość stron w dokumencie: 4
  37. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela - bibliotekarza biblioteki szkolnej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Kwiecień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 5
  38. Informacja dla nauczyciela gimnazjum o przejściu do przekształconej szkoły podstawowej

     

    Typ placówki: gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Kwiecień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  39. Angaż dla pracownika niepedagogicznego bez premii regulaminowej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Kwiecień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  40. Angaż dla pracownika niepedagogicznego z premią regulaminową

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Kwiecień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  41. Wzór angażu dla nauczyciela po podwyżce

     

  42. Świadectwo pracy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 30 Marzec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 5
  43. Wzór umowy o pracę dla nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela

     

  44. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publiczne ośmioletniej szkole podstawowej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Marzec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  45. Wzory decyzji - przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Marzec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 3
  46. Informacja dla nauczyciela i pracownika niebędącego nauczycielem w związku z przekształceniem publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w publiczną ośmioletnią szkołę podstawową

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Data publikacji: 1 Marzec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  47. Wzór pisma potwierdzającego przekształcenie stosunku pracy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Styczeń 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  48. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r.

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 22 Listopad 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  49. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności intendenta w przedszkolu

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 19 Październik 2016
    Ilość stron w dokumencie: 5
  50. Realizacja przez nauczyciela zajęć z art. 42 KN

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Październik 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  51. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Październik 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  52. Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (jeden wicedyrektor)

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Wrzesień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  53. Zapis zakresu zadań asystenta nauczyciela w kl. I-III w statucie szkoły

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Wrzesień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  54. Pismo w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 19 Sierpień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 0
  55. Akt mianowania propozycja 2

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 28 Lipiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  56. Akt mianowania propozycja 1

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 28 Lipiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 2
  57. Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Lipiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 0
  58. Przykładowe sprawozdanie z realizacji WDN-u w szkole

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Lipiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 7
  59. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego nauczycielom

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Lipiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  60. Pismo skierowane do nauczyciela mianowanego ograniczające etat w wyniku mniejszej ilości godzin

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Czerwiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 0
  61. Zmiana warunków pracy nauczyciela – aneks do umowy o pracę

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Czerwiec 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  62. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pomocy nauczyciela

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 25 Maj 2016
    Ilość stron w dokumencie: 4
  63. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z nauczycielem mianowanym

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Maj 2016
    Ilość stron w dokumencie: 0
  64. Propozycja ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

    Ograniczenie wymiaru zatrudniania nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Maj 2016
    Ilość stron w dokumencie: 0
  65. Zakres obowiązków i odpowiedzialności socjoterapeuty

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 29 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 2
  66. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pedagoga

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 29 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 6
  67. Zakres obowiązków i odpowiedzialności psychologa

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 29 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 4
  68. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela bibliotekarza

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 5
  69. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Data publikacji: 27 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 5
  70. Zakres obowiązków pracownika – uwagi ogólne

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  71. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  72. Wzór decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela z art. 18 ustawy Karta Nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  73. Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  74. Wzór pisma – zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 2
  75. Wzór pisma – wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Kwiecień 2016
    Ilość stron w dokumencie: 1
  76. Zakres obowiązków referenta zajmującego się m.in. zamówieniami publicznymi

     

    Typ placówki: inne
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 20 Luty 2016
    Ilość stron w dokumencie: 2
  77. Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III

    Zakres obowiązków w aktach osobowych pracownika.

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 20 Luty 2016
    Ilość stron w dokumencie: 2
  78. Wzór umowy o pracę dyrektora niepublicznego przedszkola

     

    Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Styczeń 2016
    Ilość stron w dokumencie: 3
  79. Wzór angażu dla nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Październik 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  80. Dodatek mieszkaniowy i wiejski

    Wzór dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Na wzorze angażu dla nauczycieli tych dodatków nie może być, ponieważ nie wchodzą one w skład wynagrodzenia nauczyciela - są to dodatki o charakterze socjalnym.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Październik 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  81. Zmiana warunków zatrudnienia - wzór pisma

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Wrzesień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  82. Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

    Wzory dokumentów w zakresie powierzenia stanowiska wicedyrektora: wniosek do organu prowadzącego o zajęcie stanowiska, uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii oraz zarządzenie dyrektora o powierzeniu stanowiska.

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Wrzesień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 5
  83. Akt mianowania

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Wrzesień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  84. Przedłużenie umowy o pracę

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Sierpień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  85. Decyzja udzielenia zwolnienia dla nauczyciela radnego na udział w sesji rady miasta

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 31 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  86. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 24 Czerwiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  87. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela religii

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Maj 2015
    Ilość stron w dokumencie: 3
  88. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela języka angielskiego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Maj 2015
    Ilość stron w dokumencie: 4
  89. Aneks do umowy o pracę

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Maj 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  90. Prowadzenie oraz wzór karty ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Maj 2015
    Ilość stron w dokumencie: 7
  91. Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej

     

    Typ placówki: gimnazjum, inne
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Kwiecień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 6
  92. Regulamin ZFŚS w szkole bez komisji socjalnej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Kwiecień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 16
  93. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole (bez komisji socjalnej)

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Kwiecień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 3
  94. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Kwiecień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  95. Zakres obowiązków nauczyciela i wychowawcy – pracownika gimnazjum

     

    Typ placówki: gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Kwiecień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 6
  96. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Kwiecień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  97. Zakres obowiązków sprzątaczki

    Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków sprzątaczki. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 18 Marzec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  98. Zakres obowiązków woźnego

    Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków woźnego. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 18 Marzec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  99. Zakres obowiązków konserwatora - palacza

    Wzór dokumentu - zakres obowiązków konserwatora - palacza dla każdego typu placówki.

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Marzec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  100. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 5 Marzec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  101. Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 5 Marzec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  102. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia pracownika

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Luty 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  103. Regulamin pracy przedszkola

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 30 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 5
  104. Wzór wypowiedzenia umowy na zastępstwo przez pracodawcę

     

  105. Wzór umowy na zastępstwo

     

  106. Przykładowy regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 5
  107. Dokumentowanie 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  108. Ankieta dla nauczycieli – system motywacyjny w szkole

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 3
  109. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  110. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  111. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  112. Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 4
  113. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 9
  114. Procedura udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 8
  115. Procedura ustalania zastępstw za nieobecnych nauczycieli

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 3
  116. Regulamin przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowych

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 17
  117. Decyzja w sprawie zawieszenia nauczyciela/dyrektora w pełnieniu obowiązków

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  118. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i płacy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  119. Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  120. Zakres czynności samodzielnego referenta

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 4
  121. Propozycja ograniczenia zatrudnienia z art. 22 ust. 2 KN

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  122. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  123. Umowa o pracę na czas określony za nieobecnego nauczyciela

     

  124. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  125. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  126. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  127. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 4 pkt. 2 KN czas nieokreślony

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  128. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 KN czas nieokreślony

     

  129. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art.23 ust.1 pkt. 5 KN czas nieokreślony

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 0
  130. Umowa o pracę

    Wzór umowy o pracę z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  131. Przyznanie dodatku motywacyjnego

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 5 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  132. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia – art. 23 ust. 4 KN (mianowanie)

    Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na mocy porozumienia stron. Poniżej wzór takiego porozumienia. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  133. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN (mianowanie)

    Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Poniżej do pobrania wzór takiego rozwiązania stosunku pracy podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  134. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt.1 KN (mianowanie)

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  135. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania bez jego zgody przez organ prowadzący

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  136. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  137. Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  138. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 16
  139. Procedura kontroli dokumentów księgowych w przedszkolu

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  140. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej placówce

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  141. Przeniesienie nauczyciela do innego przedszkola bez jego zgody

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  142. Przekształcenie umowy o pracę w umowę na podstawie mianowania

    Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może ulec przekształceniu w stosunek pracy na podstawie mianowania. Taka możliwość istnieje od 2004 r. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  143. Propozycja ograniczenia zatrudnienia

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 10 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  144. Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy pracownika niepedagogicznego

    Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nie jest uregulowane w Kodeksie Pracy, ale to bezpieczny i powszechnie praktykowany sposób zmiany obecnego stosunku pracy. Porozumienie pozwala pracodawcy oraz pracownikowi wspólnie ustalić nowe warunki łączącego ich stosunku pracy, nawet jeśli są to zmiany, które są niekorzystne dla pracownika. Warto podkreślić, że tym sposobem można zmienić każdy rodzaj umowy o pracę. W porozumieniu należy zawrzeć informacje, które warunki ulegają zmianie i wskazać nowe warunki. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  145. Pismo informujące związki zawodowe o zamiarze złożenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  146. Pismo do rady Rodziców

    Zgodnie z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor przedszkola udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Pismo informujące o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia - do pobrania poniżej. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  147. Pismo do rady rodziców w związku z dokonywaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  148. Pismo do nauczyciela o usunięcie braków formalnych

    Jeśli dyrektor po przeprowadzeniu analizy formalnej stwierdzi braki, powinien skierować do nauczyciela pismo, w którym wezwie nauczyciela do usunięcia braków po ich uprzednim wskazaniu. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  149. Oświadczenie majątkowe

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 6
  150. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  151. Odwołanie ze stanowiska dyrektora

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  152. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

    Nowy pracownik przedszkola ma obowiązek wypełnić kwestionariusz osobowy, w którym znajdują się określone dane, potrzebne do zatrudnienia. Wzór takiego kwestionariusza osobowego znajduje się do pobrania poniżej. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  153. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

    Dyrektor przedszkola może zażądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania określonych danych osobowych. Wzór takiego kwestionariusza osobowego znajduje się do pobrania poniżej. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  154. Kontrakt nauczyciela stażysty i opiekuna stażu - przykład

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  155. Informacja o warunkach zatrudnienia

    W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia. Poniżej znajduje się wzór takiej informacji. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 3 Styczeń 2017
    Data publikacji: 8 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  156. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przedszkolu

    Dyrektor przedszkola, w którym został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zobowiązany jest do wprowadzenia regulaminu funduszu. Może powołać w tym celu specjalną komisję, która będzie przydzielała świadczenia ze środków funduszu zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami tego regulaminu. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 5
  157. Zgoda na ograniczenie zatrudnienia

    Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, aby uchronić się przed definitywnym zwolnieniem, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia – nie mniej jednak niż do ½ etatu. Poniżej prezentujemy wzór zgody na ograniczenie zatrudnienia. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  158. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania

    Karta Nauczyciela nałożyła na dyrektorów obowiązek współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi nauczyciela w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę w razie częściowej likwidacji szkoły, zmniejszenia liczby oddziałów albo zmian planów nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  159. Zaświadczenie dyrektora dotyczące nauczyciela odbywającego staż w więcej niż jednej placówce

    Nauczycielowi kontraktowemu i mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  160. Wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

    W wyjątkowych okolicznościach okres wypowiedzenia może zostać skrócony. Wzór takiego rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - do pobrania poniżej. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  161. Wzór pisma o przeniesieniu nauczyciela przez organ prowadzący

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  162. Wzór pisma o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego prośbę

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  163. Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  164. Wzór pisma do nauczyciela przenoszonego z innej szkoły

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  165. Wzór pisma do dyrektora szkoły, do której przenoszony jest nauczyciel

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  166. Umowa o pracę z nauczycielem stażystą

    Z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na mocy umowy o pracę. Umowa o pracę z nauczycielem stażystą jest umową na czas określony zawieraną na rok szkolny (od 1 września do 31 sierpnia) lub na kolejny rok szkolny w sytuacji odbycia dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (w razie otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz w razie nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej). 

  167. Umowa o pracę z nauczycielem kontraktowym

    Z nauczycielem kontraktowym zawiera się umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Poniżej znajduje się do pobrania wzór takiej umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym. 

  168. Umowa o pracę na czas określony za nieobecnego nauczyciela

    Kwestię umowy na zastępstwo reguluje art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, który określa możliwość zastępstwa nieobecnego nauczyciela, również w trakcie roku szkolnego, przez innego, przy czym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Obejmuje on wszystkich nauczycieli niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego. 

  169. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika niepedagogicznego

    Decyzja o sposobie realizowania zastępstwa nieobecnego nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego należy do dyrektora, który jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w szkole lub placówce pracowników. 

  170. Świadectwo pracy

    Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Poniżej prezentujemy wzór świadectwa pracy do pobrania. 

  171. Rozwiązanie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi art 20 ust 1 pkt 2

    W przypadku zmian organizacyjnych, częściowej likwidacji szkoły, zmniejszenia liczby oddziałów, czy zmian planu nauczania stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może zostać rozwiązany (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN). Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, a poprzedzone musi być 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza, iż ostatecznym terminem wręczenia wypowiedzenia jest maj danego roku kalendarzowego. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  172. Rozwiązanie stosunku pracy w związku z całkowita likwidacja art 20 ust 1 pkt 1

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  173. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia art 23 ust 4

    Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na mocy porozumienia stron. Poniżej wzór takiego porozumienia.

  174. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art 23 ust 1 pkt 6

    Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może być rozwiązany w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii (art. 23 ust. 1 pkt 6 Karty Nauczyciela). Poniżej prezentujemy wzór takiego dokumentu.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  175. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art 23 ust 1 pkt 5

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  176. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art 23 ust 1 pkt 1

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  177. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN

    Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Poniżej do pobrania wzór takiego rozwiązania stosunku pracy podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  178. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 KN

    Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania następuje w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w tym wypadku z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  179. Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

    Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nie jest uregulowane w Kodeksie Pracy, ale to bezpieczny i powszechnie praktykowany sposób zmiany obecnego stosunku pracy. Porozumienie pozwala pracodawcy oraz pracownikowi wspólnie ustalić nowe warunki łączącego ich stosunku pracy, nawet jeśli są to zmiany, które są niekorzystnych dla pracownika. Warto podkreślić, że tym sposobem można zmienić każdy rodzaj umowy o pracę. W porozumieniu należy zawrzeć informacje, które warunki ulegają zmianie i wskazać nowe warunki. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  180. Pismo przekazujące odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

    Dyrektor, podejmując decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, musi pamiętać o tym, by w decyzji o odmowie nie tylko uzasadnić swoje postanowienie, lecz również pouczyć o przysługującym nauczycielowi stażyście prawie do wniesienia odwołania. Jeśli nauczyciel stażysta odwoła się od odmownej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, dyrektor ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać odwołanie nauczyciela wraz z kompletem dokumentów do organu prowadzącego szkołę. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  181. Pismo odwołujące z urlopu dla poratowania zdrowia

    W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy, ani też podjąć innej działalności zarobkowej. Jeżeli w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inne zatrudnienie lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel zobowiązany jest do powrotu do pracy. Do pobrania poniżej znajduje się wzór pisma odwołującego nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  182. Pismo informujące o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  183. Orzeczenie lekarskie w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

    Urlop dla poratowania zdrowia jest przyznawany po to, by nauczyciel, który ma kłopoty zdrowotne, mógł wrócić do pełni sił i odzyskać zdolność do pracy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela urlop ten przysługuje nauczycielom mianowanym, dyplomowanym i kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony. Poniżej znajduje się wzór orzeczenia lekarskiego w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 12 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  184. Notatka służbowa w sprawie nałożenia kary porządkowej

    W przypadku nałożenia na pracownika kary porządkowej, dyrektor szkoły sporządza notatkę służbową z dokładnym określeniem momentu, w którym otrzymał informację o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez pracownika. Notatka ta powinna zostać dołączona do akt osobowych pracownika. 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 29 Lipiec 2016
    Data publikacji: 7 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  185. Notatka służbowa w przypadku nieprzyjęcia wypowiedzenia

    Nauczyciel może odmówić przyjęcia wypowiedzenia, pokwitowania jego odbioru, czy przeczytania pisma. W takiej sytuacji należy odczytać treść pisma nauczycielowi w obecności świadków i sporządzić notatkę służbową. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  186. Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania

    Od 2004 r. Karta Nauczyciela zawiera konstrukcję przekształcenia (z mocy prawa) stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania. Przekształceniu może ulec tylko stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy na czas nieokreślony. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  187. Przerwanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

    W przypadku trwającej dłużej niż rok nieobecności w pracy nauczyciela kontraktowego, odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel ten musi ponownie odbyć staż w pełnym wymiarze. Dotyczy to sytuacji, kiedy nieobecność ta spowodowana jest chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy czy też urlopem innym niż wypoczynkowy. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  188. Wyznaczenie opiekuna stażu

    Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu, odbywającym staż, dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, opiekuna stażu. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  189. Zgoda na odbycie dodatkowego stażu na stopień nauczyciela mianowanego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  190. Przerwanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

    W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela stażysty, trwającej dłużej niż rok, spowodowanej czasową niezdolnością do pracy wskutek choroby, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopem innym niż urlop wypoczynkowy, nauczyciel ten zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Dyrektor wydaje w tej sprawie decyzję. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  191. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

    Nauczyciel stażysta, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, musi przejść rozmowę kwalifikacyjną przed specjalnie powołaną komisją. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły. Wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji - do pobrania poniżej. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  192. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

    Dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi decyzję o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania decyzji, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie, czy i w jakim trybie nauczycielowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Tak sporządzoną decyzję podpisuje dyrektor – jako osoba upoważniona do jej wydania – podając jednocześnie swoje imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko służbowe. 

  193. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

    Po spełnieniu przez nauczyciela stażystę wymaganych warunków awansu dyrektor nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego. Akt nadania stopnia awansu zawodowego ma formę decyzji administracyjnej, dlatego powinien zostać sporządzony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Karty Nauczyciela. W akcie nadania stopnia awansu zawodowego należy zawrzeć następujące dane: nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. 

  194. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

    Organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji. Poniżej dołączamy do pobrania wzór dokumentu z analizą formalną wniosku. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  195. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  196. Akt mianowania nauczyciela

    Mianowanie jest szczególną formą nawiązania stosunku pracy, która charakteryzuje się dużą stabilnością zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy w tej sytuacji może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w ustawie. Ta wzmożona trwałość stosunku pracy nawiązanego poprzez mianowanie wyraża się także w tym, że nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  197. Zgłoszenie wypadku przy pracy

    Pracodawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, mającym związek z pracą, który wywołał takie skutki. Głównym celem zawiadomienia o wypadku jest zapewnienie odpowiednim organom możliwości zbadania wypadku bezpośrednio po jego wystąpieniu. Właściwym inspektorem pracy jest tu inspektor okręgowego inspektoratu pracy obejmującego właściwością miejscową zakład pracy, w którym wydarzył się wypadek. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  198. Wnioski pokontrolne inspektora pracy wystąpienie

    Wystąpienie to najłagodniejszy środek prawny stosowany przez inspektorów pracy. Kierując wystąpienie, inspektor pracy nakłada na dyrektora szkoły obowiązek usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które odpowiadają za ich powstanie. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  199. Wnioski pokontrolne inspektora pracy nakaz

    Inspektor pracy może, w wyniku przeprowadzonej kontroli, zastosować wobec szkoły wystąpienie. Nakłada on wówczas na dyrektora szkoły obowiązek usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które odpowiadają za ich powstanie. Decyzja nakazowa zawiera: podstawę prawną, termin usunięcia stwierdzonych uchybień oraz pouczenie o przysługujących dyrektorowi szkoły środkach odwoławczych. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 4 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  200. Wnioski pokontrolne inspektora pracy mandat

    Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy jest uprawniony do nałożenia mandatu za wszystkie wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Mandat wystawia się na osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. Szkołą kieruje dyrektor, dlatego mandat wystawiony zostanie właśnie na niego. Przed nałożeniem mandatu inspektor pracy ma obowiązek pouczyć dyrektora szkoły o możliwości odmowy jego przyjęcia, a w sytuacji, gdy dyrektor odmówi przyjęcia mandatu w postępowaniu kontrolnym, inspektor pracy skieruje do sądu karnego wniosek o ukaranie. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  201. Umowa o pracę na okres próbny

     

  202. Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

    W szkole powinna znajdować się tabela środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Tabela ta zawiera szczegółowy wykaz stanowisk, na których powinny być stosowane określonego rodzaju odzież i obuwie robocze oraz przewidywane okresy ich używalności. Tabelę tworzy dyrektor w porozumieniu ze szkolną organizacją związkową, a w przypadku jej braku – w porozumieniu z delegacją pracowników. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  203. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego - prace porządkowe w okresie zimowym

    Prace porządkowe w okresie zimowym mogą wiązać się z wieloma zagrożeniami. Jest to bowiem praca w trudnych warunkach atmosferycznych. Pracownicy mogą być narażeni na upadki na oblodzonej powierzchni, upadki z wysokości w przypadku usuwania śniegu z dachu, odmrożenia oraz inne choroby będące wynikiem przebywania w niskich temperaturach. Zanim dyrektor powierzy wykonanie prac porządkowych w okresie zimowym, powinien przeprowadzić ocenę wszelkich zagrożeń, które mogą wystąpić przy wykonywaniu tych prac. W tym celu wypełnia szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  204. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego pani sprzątającej

    Praca na stanowisku osoby sprzątającej jest związana z pewnymi zagrożeniami. Muszą one zostać przewidziane i wskazane w szczegółowej karcie oceny ryzyka zawodowego. Dopiero wtedy osoba sprzątająca może zacząć wykonywać swoje obowiązki. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 4
  205. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela

    Z pracą nauczyciela wiąże się szereg zagrożeń. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy należy je zidentyfikować i oszacować. Ma temu służyć szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 5
  206. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego konserwatora

    Przed powierzeniem pracownikowi wykonywania pracy na stanowisku konserwatora dyrektor powinien przeprowadzić ocenę wszelkich możliwych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na tym stanowisku. W tym celu wypełnia się szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 5
  207. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

    Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od okresu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, a także rodzaju umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia stosunek pracy trwa, a co za tym idzie, na stronach tego stosunku spoczywają zwykłe obowiązki i uprawnienia pracownicze. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  208. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

    Pracownik i pracodawca mogą dojść do porozumienia i uzgodnić sposób rozwiązania łączącej ich umowy o pracę. Porozumiewają się również co do terminu ustania stosunku pracy. Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  209. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

    Umowa o pracę może być rozwiązana bez wypowiedzenia tylko w ściśle określonych przez prawo pracy sytuacjach. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną i zawierać przyczynę takiego stanu rzeczy, podstawę prawną, a także pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  210. Regulamin wynagradzania

    Regulamin wynagradzania jest bardzo ważnym dokumentem. Jeżeli w danym zakładzie pracy nie obowiązują żadne układy zbiorowe pracy, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to jest on zobowiązany do wprowadzenia regulaminu wynagradzania. W regulaminie tym powinny być zamieszczone wszystkie elementy składające się na warunki wynagradzania u danego pracodawcy oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 4
  211. Regulamin premiowania

     Regulamin premiowania zawiera szczegółowe zasady przyznawania premii pracownikom. Musi być on jasny oraz przejrzysty, aby pracownik nie miał wątpliwości jakie są jego uprawnienia związane z premią. Taki regulamin premiowania powinien przede wszystkim dokładnie wskazywać zadania i wymagania, za które pracownik może otrzymać premię, zasady przyznawania premii oraz maksymalną wysokość indywidualnej premii, jaką pracownik zatrudniony na danym stanowisku może otrzymać.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  212. Regulamin pracy

    Regulamin pracy jest ważnym wewnętrznym źródłem prawa. Ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Ponadto zawiera informacje o karach porządkowych. Naruszenie przepisów regulaminu pracy stwarza z jednej strony określone roszczenia pracownicze i delikt pracodawcy, a z drugiej – ryzyko poniesienia odpowiedzialności przez pracownika. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 13
  213. Odwołanie od decyzji zawartych w nakazie od Państwowej Inspekcji Pracy

    Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy podmiotowi kontrolowanemu, czyli dyrektorowi szkoły, przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 19 Sierpień 2016
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  214. Odrzucenie sprzeciwu pracownika od zastosowania kary porządkowej

    Pracownik, wobec którego pracodawca zastosował karę porządkową, ma prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli uzna, iż nałożenie kary nastąpiło z naruszenie przepisów. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Aby sprzeciw był skuteczny należy go wyrazić w sposób wyraźny. Nieodrzucenie bowiem sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  215. Kara upomnienia/nagany

    Do kar porządkowych, które pracodawca może zastosować wobec pracownika należą kary upomnienia i nagany. Przepisy prawa pracy określają naruszenia, za które pracodawca może nałożyć je na pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku gradacji kar porządkowych. Pracownik może być ukarany naganą, mimo iż wcześniej nie dostał upomnienia 

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2017
    Data publikacji: 3 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 0
  216. Porozumienie o wykonaniu świadczen w ramach wolontariatu

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 30 Październik 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  217. Wzór decyzji o przywróceniu do pracy

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 15 Październik 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  218. Wzór decyzji o przeniesieniu w stan nieczynny

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Październik 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  219. Wzór upomnienia dla nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Wrzesień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  220. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na okres sześciu miesięcy

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 2 Lipiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  221. Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 25 Czerwiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  222. Regulamin ZFŚS w Szkole

    Przykładowy regulaminu świadczeń socjalnych w szkole. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 21 Maj 2014
    Ilość stron w dokumencie: 3
  223. Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Maj 2014
    Ilość stron w dokumencie: 3
  224. Wzór oświadczenia o nałożeniu na nauczyciela kary porządkowej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 23 Kwiecień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  225. Regulamin pracy szkoły

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 17 Grudzień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 16
  226. Odwołanie wicedyrektora ze stanowiska

    Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora na jego wniosek, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sama rezygnacja nie powoduje jednak zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Listopad 2013
    Ilość stron w dokumencie: 1
  227. Wzór umowy zlecenie

     

    Typ placówki: placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Sierpień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 2
  228. Wzór regulaminu wynagradzania

     

    Typ placówki: placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Sierpień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 2
  229. Plan urlopów wypoczynkowych

     

    Typ placówki: placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Sierpień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 1
  230. Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem obowiązków

     

    Typ placówki: placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Sierpień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 1
  231. Wzór wypowiedzenia

    Prezentowany wzór wypowiedzenia stosunku pracy można wykorzystać we wszystkich typach placówek.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 22 Kwiecień 2013
    Ilość stron w dokumencie: 0
  232. Karta godzin ponadwymiarowych

    Karta godzin ponadwymiarowych wraz z obszerną instrukcją w jaki sposób ją wypełnić. Kartę uzupełniają nauczyciele w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 15 Październik 2012
    Ilość stron w dokumencie: 1
  233. Wykaz godzin ponadwymiarowych oraz godzin, za które przysługuje odrębne wynagrodzenie

    Wykaz, który sporządza dyrektor i przekazuje do płac wraz z dokładnym wyjaśnieniem jakie dane powinny znaleźć się w poszczególnych rubrykach.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 15 Październik 2012
    Ilość stron w dokumencie: 0
  234. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

    Prezentowany wzór może być wykorzystany w placówkach różnego typu.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 16 Luty 2018
    Data publikacji: 27 Luty 2012
    aktualizacja
    Ilość stron w dokumencie: 0
  235. Zgoda na przydzielenie godzin ponadwymiarowych

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
    Data publikacji: 25 Styczeń 2012
    Ilość stron w dokumencie: 1
  236. Aneks do umowy o pracę

    Prezentowany aneks pozwala na zmianę warunków zatrudnienia np. w kwestii godzin w ramach etatu.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 25 Styczeń 2012
    Ilość stron w dokumencie: 1
  237. Umowa na zastępstwo

    Prezentowany wzór umowy na czas zastępstwa może być wykorzystany w każdym rodzaju placówki.

  238. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

    Prezentowany dokument jest przykładem regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w szkole, ale może być dostosowany do każdego rodzaju placówki.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
    Data publikacji: 28 Listopad 2011
    Ilość stron w dokumencie: 2
  239. Delegowanie uprawnień - ewaluacja

    Wzór pisma w sprawie delegowania uprawnień oraz odpowiedzialności w zakresie przygotowania, organizowania, dokumentowania oraz prezentacji wyników z ewaluacji wewnętrznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora.

  240. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności

    Pismo w sprawie delegowania uprawnień oraz odpowiedzialności w zakresie wskazanym przez dyrektora.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Listopad 2011
    Ilość stron w dokumencie: 2
  241. Delegowanie uprawnień

    W przypadku delegowania uprawnień w placówkach oświatowych kształt dokumentu zależy od rodzaju tej placówki oraz od tego na kogo dyrektor chce delegować swoje uprawnienia. Prezentowany dokument jest przykładem upoważnienia nauczyciela do określonych czynności, funkcji itp. Tego typu upoważnienia są swego rodzaju "kosmetyką", gdyż za wszystkie działania i tak odpowiada dyrektor.

    Zgodnie z wytycznymi kontroli zarządczej: delegowanie uprawnień lub obowiązków następuje np. w formie upoważnienia, pełnomocnictwa, zapisu w regulaminie organizacyjnym. Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Prowadzony powinien być też rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.


     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Październik 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  242. Delegowanie uprawnień - księgowa

    W przypadku delegowania uprawnień w placówkach oświatowych kształt dokumentu zależy od rodzaju tej placówki oraz od tego na kogo dyrektor chce delegować swoje uprawnienia. Prezentowany dokument jest przykładem delegowania uprawnień na księgową, która w stosunku do nauczycieli ma najważniejsze obowiązki, a tym samym uprawnienia.

    Zgodnie z wytycznymi kontroli zarządczej:
    Delegowanie uprawnień lub obowiązków następuje np. w formie upoważnienia, pełnomocnictwa, zapisu w regulaminie organizacyjnym. Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Prowadzony powinien być też rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 27 Październik 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  243. Informacja o warunkach zatrudnienia

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 0
  244. Pismo do OP w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora

    Wzór pisma kierowanego do organu prowadzącego przez dyrektora szkoły przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora. zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty, dyrektor przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora zasięga opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  245. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 0
  246. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu niezgłoszenia się nauczyciela na badania

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 0
  247. Wzór zgody na podwyższenie pensum

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 11 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  248. Umowa o pracę na czas nieokreślony

    Prezentowany wzór umowy na czas nieokreślony jest uniwersalny i może być wykorzystany w różnych placówkach oświatowych.

  249. Potwierdzenie mianowania w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego

    Wzór dokumentu potwierdzający mianowanie w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela może zostać wykorzystany we wszystkich typach szkół.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  250. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
    Data publikacji: 1 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 3
  251. Umowa o pracę na zastępstwo

    Prezentowany przykład umowy o pracę na zastępstwo może być wykorzystany w każdym typie szkoły.

  252. Umowa o pracę na czas określony

    Przykład umowy o pracę na czas określony może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  253. Wzór pisma udzielającego urlopu na poratowanie zdrowia

    Wzór pisma udzielającego urlopu na poratowanie zdrowia. Decyzję taką wydaje dyrektor szkoły na podstawie wniosku nauczyciela, zgodnie z brzmieniem art. 73 ust. 1, 7 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01. 1982 r. (ze zm.).

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 2 Luty 2010
    Ilość stron w dokumencie: 1
  254. Tygodniowy arkusz rozliczenia obowiązkowych godzin klasy I gimnazjum

    W związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zaistniała konieczność zmiany ramowych planów nauczania realizowanych min. w klasach I–III gimnazjum (III etap edukacyjny). Zmiany te wprowadza od 1 września 2009 r. rozporządzenie MEN z 23.03.2009 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 442). Prezentowany arkusz umożliwi dyrektorowi gimnazjum monitorowanie – w cyklu tygodniowym – realizacji godzin wskazanych w ramowym planie nauczania dla klas pierwszych.

    Typ placówki: gimnazjum
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Sierpień 2009
    Ilość stron w dokumencie: 2
  255. Dokumentowanie 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela

    Pensum dydaktyczne nauczycieli wynosi tygodniowo 18 godz. w 40-godzinnym czasie pracy. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 Karty Nauczyciela przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), nauczyciele mają obowiązek, oprócz realizowania swojego pensum, rozliczyć dodatkowo, a tym samym przeprowadzić w ramach czasu pracy w roku szkolnym 2010/11 dwie godziny tygodniowo zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami, wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Obowiązkiem dyrektora każdej szkoły, wynikającym z pełnionego nadzoru pedagogicznego, jest odpowiednie dokumentowanie czasu pracy nauczyciela. Prezentowany arkusz usprawni wprowadzanie odpowiednich adnotacji.

  256. Rozliczenie godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz.442) i brzmieniem § 2 ustęp 5a „godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)”, na dyrektorze każdej placówki oświatowej ciąży obowiązek ewidencjonowania tych godzin. Od roku szkolnego 2010/2011 wymiar wspomnianych godzin wynosi 2 tygodniowo dla nauczycieli pełnozatrudnionych i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia nauczycieli niepełnozatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych. Natomiast w ponadgimnazjalnych – 1 godzina w tygodniu. Poniższa propozycja dotyczy miesięcznego rozliczenia godzin z artykułu 42 KN, prowadzonego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Dokument ma zastosowanie we wszystkich typach szkół, z tym że dla podstawowych i gimnazjów należy rozliczać 2 godziny.

Awans zawodowy (76)

  1. Wniosek – awans na mianowanie

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 22 Styczeń 2018
    Ilość stron w dokumencie: 2
  2. Sprawozdanie dyrektora do awansu

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 9 Październik 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego logopedy

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 7
  4. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

     

    Typ placówki: inne
    Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 8
  5. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
    Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  6. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania fizycznego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
    Data publikacji: 13 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 8
  7. Przykład nowego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
    Data publikacji: 11 Lipiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  8. Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 29 Czerwiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 2
  9. Informacja dla nauczyciela o ponownym odbyciu stażu

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Czerwiec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 1
  10. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nauczyciel religii

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 7 Marzec 2017
    Ilość stron w dokumencie: 6
  11. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

     

  12. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

     

  13. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli

     

  14. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 19 Sierpień 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  15. Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

     

  16. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

    Propozycja planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

  17. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  18. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  19. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  20. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  21. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

     

  22. Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans w szkole na stopień nauczyciela kontraktowego

     

  23. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  24. Informacja dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

  25. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  26. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

  27. Decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 16 Lipiec 2015
    Ilość stron w dokumencie: 2
  28. Awans zawodowy – podstawowe obowiązki dyrektora szkoły oraz terminy i sposób przygotowania

     Awans zawodowy - vademecum dyrektora szkoły.

  29. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

     

  30. Procedura awansu zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 20 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 6
  31. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 20 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 6
  32. Wzór pisma przekazującego odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 13 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  33. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

     

  34. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

  35. Decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

     

  36. Zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

     

  37. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

     

  38. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  39. Otwarcie stażu i przydzielenie opiekuna stażu

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 8 Styczeń 2015
    Ilość stron w dokumencie: 1
  40. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

     

  41. Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

    Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego sporządza się protokół. Poniżej zamieszczamy protokół do pobrania

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 10 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 3
  42. Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

     

  43. Powołanie przez dyrektora Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

     

  44. Powierzenie stanowiska dyrektora

     

  45. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego - przykład

     

  46. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu (uwzględniający pierwsze wymaganie rozporządzenia na stopień nauczyciela kontraktowego) - przykład

     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  47. Pismo do nauczyciela w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

    Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Grudzień 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  48. Informacja dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

    Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. W przypadku decyzji odmownej dyrektor informuje wcześniej nauczyciela o zamiarze wydania takiej decyzji. Pobierz wzór informacji dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

  49. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

    Pierwszym zadaniem, które podejmuje dyrektor podczas postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jest zapoznanie się z dokumentacją, którą nauczyciel załączył do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor wypełnia arkusz analizy formalnej wniosku nauczyciela. 

  50. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

    Organ prowadzący przedszkole przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji. Poniżej dołączamy do pobrania wzór dokumentu z analizą formalną wniosku. 

  51. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

     

  52. Zawiadomienie nauczyciela o wszczęciu postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego

    Organ prowadzący informuje nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą. Pismo do nauczyciela może zostać wysłane pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub doręczone w inny sposób z potwierdzeniem odbioru przez nauczyciela. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2016
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  53. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na awans na stopień nauczyciela kontraktowego

    Kandydat na nauczyciela kontraktowego, po odbyciu stażu, musi zostać zaakceptowany przez komisję kwalifikacyjną, powoływaną przez dyrektora szkoły. Komisja ocenia kandydata według skali punktowej. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na awans na stopień nauczyciela kontraktowego prezentujemy poniżej.

     

  54. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

    Organem właściwym do powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego jest organ prowadzący szkołę. Poniżej do pobrania - zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 

  55. Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego

    Nauczyciel stażysta, po odbyciu stażu, może ubiegać się o nadanie mu stopnia nauczyciela kontraktowego. W tym celu musi złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora szkoły. Z dniem złożenia wniosku przez nauczyciela rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. 

  56. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę

    Nagroda organu prowadzącego szkołę może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. Jest ona przyznawana zazwyczaj przy okazji uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy wzory wniosków o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  57. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej

    Nagroda Ministra Edukacji Narodowej jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata. Wniosek o przyznanie nagrody MEN dla nauczyciela zatrudnionego w szkole składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2016
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  58. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty

    Nagroda kuratora oświaty wręczana jest 14 października każdego roku z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w szkole składa jej dyrektor, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  59. Wniosek nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

    Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać dane osobowe kandydata do Medalu oraz uzasadnienie jego kandydatury. Wniosek powinien być zgłoszony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  60. Wniosek nauczyciela kontraktowego o staż na stopień nauczyciela mianowanego

     

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  61. Wniosek o nadanie orderu i odznaczenia

    Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych przygotowuje dyrektor szkoły. Musi posłużyć się właściwym drukiem (do pobrania poniżej). Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy. W szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
     

  62. Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń

    Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń przez nauczycieli i innych pracowników szkoły pozwala na uporządkowanie informacji, który pracownik i kiedy otrzymał nagrodę ze specjalnego funduszu nagród lub medal, order, czy też odznaczenie.

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  63. Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 30 Lipiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 4
  64. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 23 Lipiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 5
  65. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 23 Lipiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  66. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 14 Lipiec 2014
    Ilość stron w dokumencie: 2
  67. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego

     

  68. Regulamin pracy komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego

    Komisję do spraw awansu zawodowego powołuje dyrektor placówki. Prezentowany dokument stanowi załącznik do szkolnej procedury postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

  69. Procedura nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom

    Tabelaryczne zestawienie obowiązków wynikających z awansu zawodowego dla: nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, opiekuna i dyrektora placówki.

  70. Szkolna procedura postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

    Dokument wskazuje na wszystkie obowiązki nauczyciela i dyrektora wynikające z procesu zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego: od terminów, przez wymaganą dokumentację, aż po etapy postępowania kwalifikacyjnego.

  71. Procedura awansu zawodowego - stażysta

    Propozycja procedury awansu zawodowego na nauczyciela stażysty zatrudnionego w szkole podstawowej.

  72. Procedura awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

    Propozycja procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole podstawowej.

  73. Procedura awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

    Propozycja procedury awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w szkole podstawowej.

  74. Plan doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli przedszkola

    Nadzór dyrektora przedszkola obejmuje wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań m.in. poprzez organizowanie szkoleń i narad oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Przy opracowaniu plan nadzoru należy również zaplanować doskonalenie i dokształcanie się członków Rady Pedagogicznej. Wzór takiego planu prezentujemy poniżej.

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 9 Marzec 2010
    Ilość stron w dokumencie: 1
  75. Określenie potrzeb przedszkola do uwzględnienia w rozwoju zawodowym nauczyciela

    Nauczyciel – planując swój rozwój na drodze awansu zawodowego – winien uwzględnić potrzeby placówki, w której jest zatrudniony. Prezentowane propozycje określają potrzeby przedszkola, jakie powinien wziąć pod uwagę nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany.
     

    Typ placówki: przedszkole
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 2 Marzec 2010
    Ilość stron w dokumencie: 1
  76. Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela za okres stażu

    Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela stażysty za okres stażu. Wyszczególnione są informacje statystyczne, stopień realizacji zadań oraz ocena poziomu spełnienia wymagań niezbędnych zawartych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z dn. 1.03.2013 r.

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 6 Styczeń 2010
    Ilość stron w dokumencie: 6

Konkurs na dyrektora (16)

  1. Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

     

  2. Powołanie wicedyrektora

    Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w przedszkolu, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, rady przedszkola oraz rady pedagogicznej. 

  3. Powołanie wicedyrektora

    Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  4. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły

    Nagroda dyrektora szkoły jest przyznawana nauczycielom zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagroda ta może być przyznana nauczycielowi za osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Warunkiem jest przepracowanie w szkole przynajmniej roku. Poniżej do pobrania - wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

    Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Listopad 2014
    Ilość stron w dokumencie: 1
  5. Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi

    Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi na podstawie art. 20 ust 1 KN.

  6. Wniosek o ocenę pracy dyrektora

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  7. Życiorys

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  8. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 2
  9. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

     

  11. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną

     

  12. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku

     

  13. Oświadczenie - brak zakazu dysponowania środkami publicznymi

     

    Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
    Ostatnia aktualizacja: 28 Kwiecień 2017
    Data publikacji: 26 Sierpień 2011
    Ilość stron w dokumencie: 1
  14. Oświadczenie - brak skazania wyrokiem

     

  15. Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie

     

  16. Lista dokumentów na konkurs

     
Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT