Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Dokumentacja dyrektora Plany nadzoru pedagogicznego 2016/2017

PLANY NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2016/2017

Istota planu nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego daje dyrektorowi pełną swobodę w kształtowaniu wewnętrznego nadzoru oraz jego dokumentowania. Jedynym dokumentem, jaki musi opracować - będąc dyrektorem szkoły publicznej - w ramach nadzoru jest plan nadzoru pedagogicznego. Przepisy określają stałe jego elementy (§ 25 ust.1-3 oraz § 3 ust.1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego):

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia,
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Nie ma żadnego obowiązującego wzoru planu nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru nie podlega ocenie w zakresie treści, nie podlega ewaluacji, ale kontroli ( ma być). Jest jedynym wymaganym przez prawo dokumentem nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

Wskazówki do opracowania planu
Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić:
1) wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016,
2) wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych – analizy własne i raport OKE,
3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,
4) wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2015/2016,
5) priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej na rok 2016/2017,
6) wnioski i skargi wnoszone w roku szkolnym 2015/2016,
7) raport z ewaluacji zewnętrznej,
8) wyniki kontroli planowych i doraźnych kuratorium.

 

Wskazane jest, aby wnioski z wewnętrznego nadzoru były tak formułowane, by mogły posłużyć do:
(-) określenia celu nadzoru wewnętrznego w roku szkolnym 2016/2017,
(-) doskonalenia zasad organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego (doprecyzowania procedur oraz dokumentów uznanych za najistotniejsze dla osiągnięcia założonego celu),
(-) określenia wyboru i form nadzoru do poszczególnych zagadnień zaplanowanych do nadzoru (co będzie poddane ewaluacji, co kontroli zgodności z prawem, jakie zadania nauczycieli będą objęte wspomaganiem?),
(-) włączania nauczycieli do realizacji zadań z nadzoru.

W planie nadzoru nie odwołujemy się do wyników nadzoru pedagogicznego z kilku poprzednich lat. Wystarczy, że uwzględnione zostaną wnioski z roku ubiegłego. Oznacza to, że poza zaplanowaniem nowych zadań w planie nadzoru muszą się znaleźć także te, które wynikają z przyjętych wniosków wskazujących np. zagadnienia do zdiagnozowania ( przedmiot ewaluacji wewnętrznej), obszary do przeprowadzenia koniecznych kontroli czy tematykę niezbędną do uwzględnienia w zakresie wspomagania nauczycieli. Wnioski te dotyczą realiów konkretnej szkoły lub placówki, nie są wnioskami kuratora oświaty czy ministra.
 

Ustalając plan nadzoru trzeba zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty (ukaże się do 31 sierpnia), komunikatami ministerstwa, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, OKE.

Z planu kuratora wynikać będzie:
(-) zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach;
(-) tematyka kontroli planowanych w szkołach i placówkach.

Nie ma potrzeby, aby do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły włączać zadania z planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty ani uwzględniać ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego. Do prowadzenia planowych działań realizowanych zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn.zm.), zobowiązany jest bowiem kurator oświaty, a nie dyrektor szkoły.

Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek mają wynikać z potrzeb szkoły lub placówki. Dyrektor nie ma obowiązku uwzględniać w swoim planie nadzoru kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego. Jeśli jednak dyrektor uzna, że są one zbieżne z potrzebami szkoły, to oczywiście może je uwzględnić w swoim planie nadzoru.

Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny nie może być powieleniem poprzedniego planu z niewielkimi modyfikacjami, gdyż mogłoby to świadczyć o niepodejmowaniu działań służących doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki oraz o zaniechaniu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań lub też nieefektywnym działaniu.

Chociaż opracowanie planu jest powinnością dyrektora, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tworzenia planu, czy projektu ewaluacji włączyć nauczycieli. Oczywiście trzeba określić granice ich udziału w wykonywaniu tego zadania. Dobrze byłoby je tak podzielić, aby nauczyciele mieli poczucie, że ich włącznie w określanie kierunków nadzoru lub ewaluacji wewnętrznej jest wykorzystaniem ich potencjału, a nie przerzuceniem na nich cudzych obowiązków i odpowiedzialności.

Plan nadzoru pedagogicznego powinien uwzględniać wyniki zeszłorocznej ewaluacji. Skuteczność ewaluacji wewnętrznej będzie zapewniona jedynie wtedy, gdy wszyscy nauczyciele poznają cele i zadania, którym służy, a dyrektor szkoły w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawi płynące z niej wnioski. Właściwie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna umożliwia stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny.

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa może dotyczyć także zapisów prawa wewnętrznego stanowionego w szkole lub placówce – statutu, regulaminów czy zarządzeń dyrektora szkoły lub placówki.

Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań polega na:
(-) organizowaniu szkoleń i narad,
(-) motywowaniu do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
(-) przedstawieniu nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Dobry” plan nadzoru pedagogicznego:
• składa się z ewaluacji wewnętrznej ( przedmiot i termin), kontroli przestrzegania przepisów prawa (tematyka i terminy) oraz wspomagania nauczycieli ( jego zakres),
• uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym,
• określa działania wynikające z potrzeb szkoły lub placówki,
• uwzględnia zagadnienia uznawane w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić radzie pedagogicznej w terminie do 15 września 2016r. Rozporządzenie wskazuje formę, w jakiej dyrektor ją dokonuje. Przedstawia swój plan nadzoru radzie pedagogicznej podczas jej zebrania. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od innych form, np. przedłożenia pisemnego bez omówienia tych kwestii na forum rady. Stwarza naturalną płaszczyznę do wymiany poglądów, pozwala ujednolicić rozumienie pojęć i istoty zaplanowanego nadzoru, informuje kto, za co odpowiada, daje większą gwarancję autentycznego zapoznania się z jego zawartością.

Dyrektor decyduje o sposobie dokumentowania prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Poza planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, dokumentacja nadzoru pedagogicznego może przykładowo obejmować:
(-) plany i harmonogramy obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego,
(-) realizację wniosków z: analizy wyników egzaminu zewnętrznego, ewaluacji wewnętrznej, kontroli,
wspomagania;
(-) raport z ewaluacji wewnętrznej;
(-) dokumentacja analizy wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego;
(-) plan i harmonogram kontroli;
(-) plan wspomagania nauczycieli;
(-) wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – w formie np. sprawozdania.

Przy opracowywaniu planu trzeba koniecznie wziąć pod uwagę specyfikę szkoły i dostosować go do niej. Każdy, nawet najlepszy wzór zaproponowany przez osobę nieznającą realiów konkretnej szkoły lub placówki, może całkowicie rozminąć się z jej potrzebami.

Zachęcamy do opracowania planu nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce - dokumentacji nadzoru pedagogicznego, często liczącej kilkadziesiąt stron. Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie może być lektura planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty (porównanie jego zawartości przy zbliżonych wymaganiach) oraz przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, który poniżej zamieszczamy.

 

PLANY NADZORU 2016/2017

placówka niepubliczna i inne
przedszkole
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT