Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYAwans zawodowy

 1. Wniosek – awans na mianowanie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 2. Sprawozdanie dyrektora do awansu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego logopedy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 4. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 5. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 7. Przykład nowego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 11 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 29 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Informacja dla nauczyciela o ponownym odbyciu stażu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 6 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nauczyciel religii

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 7 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 11. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 19 Sierpień 2015
  Ilość stron w dokumencie: 2
 12. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 15. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 16. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 2
 17. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 18. Decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 16 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 2
 19. Procedura awansu zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 20 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 6
 20. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 20 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 6
 21. Wzór pisma przekazującego odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 13 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 8 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 23. Otwarcie stażu i przydzielenie opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 8 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego sporządza się protokół. Poniżej zamieszczamy protokół do pobrania

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 25. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu (uwzględniający pierwsze wymaganie rozporządzenia na stopień nauczyciela kontraktowego) - przykład

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 9 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 26. Pismo do nauczyciela w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 9 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Zawiadomienie nauczyciela o wszczęciu postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego

  Organ prowadzący informuje nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą. Pismo do nauczyciela może zostać wysłane pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub doręczone w inny sposób z potwierdzeniem odbioru przez nauczyciela. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 28. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę

  Nagroda organu prowadzącego szkołę może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. Jest ona przyznawana zazwyczaj przy okazji uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy wzory wniosków o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej

  Nagroda Ministra Edukacji Narodowej jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata. Wniosek o przyznanie nagrody MEN dla nauczyciela zatrudnionego w szkole składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 30. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty

  Nagroda kuratora oświaty wręczana jest 14 października każdego roku z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w szkole składa jej dyrektor, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 31. Wniosek nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

  Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać dane osobowe kandydata do Medalu oraz uzasadnienie jego kandydatury. Wniosek powinien być zgłoszony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 32. Wniosek nauczyciela kontraktowego o staż na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 33. Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń

  Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń przez nauczycieli i innych pracowników szkoły pozwala na uporządkowanie informacji, który pracownik i kiedy otrzymał nagrodę ze specjalnego funduszu nagród lub medal, order, czy też odznaczenie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 34. Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 30 Lipiec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 35. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 23 Lipiec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 5
 36. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 23 Lipiec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 14 Lipiec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 38. Plan doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli przedszkola

  Nadzór dyrektora przedszkola obejmuje wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań m.in. poprzez organizowanie szkoleń i narad oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Przy opracowaniu plan nadzoru należy również zaplanować doskonalenie i dokształcanie się członków Rady Pedagogicznej. Wzór takiego planu prezentujemy poniżej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 9 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 39. Określenie potrzeb przedszkola do uwzględnienia w rozwoju zawodowym nauczyciela

  Nauczyciel – planując swój rozwój na drodze awansu zawodowego – winien uwzględnić potrzeby placówki, w której jest zatrudniony. Prezentowane propozycje określają potrzeby przedszkola, jakie powinien wziąć pod uwagę nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 2 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela za okres stażu

  Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela stażysty za okres stażu. Wyszczególnione są informacje statystyczne, stopień realizacji zadań oraz ocena poziomu spełnienia wymagań niezbędnych zawartych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z dn. 1.03.2013 r.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 6
 41. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

 42. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

 43. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli

   

 44. Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

   

 45. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

  Propozycja planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

 46. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

   

 47. Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans w szkole na stopień nauczyciela kontraktowego

   

 48. Informacja dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

 49. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

 50. Awans zawodowy – podstawowe obowiązki dyrektora szkoły oraz terminy i sposób przygotowania

   Awans zawodowy - vademecum dyrektora szkoły.

 51. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

   

 52. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

   

 53. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

 54. Decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

 55. Zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

   

 56. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

   

 57. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

   

 58. Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

   

 59. Powołanie przez dyrektora Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

   

 60. Powierzenie stanowiska dyrektora

   

 61. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego - przykład

   

 62. Informacja dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

  Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. W przypadku decyzji odmownej dyrektor informuje wcześniej nauczyciela o zamiarze wydania takiej decyzji. Pobierz wzór informacji dla nauczyciela o zamiarze wydania decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

 63. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

  Pierwszym zadaniem, które podejmuje dyrektor podczas postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jest zapoznanie się z dokumentacją, którą nauczyciel załączył do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor wypełnia arkusz analizy formalnej wniosku nauczyciela. 

 64. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  Organ prowadzący przedszkole przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji. Poniżej dołączamy do pobrania wzór dokumentu z analizą formalną wniosku. 

 65. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

   

 66. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na awans na stopień nauczyciela kontraktowego

  Kandydat na nauczyciela kontraktowego, po odbyciu stażu, musi zostać zaakceptowany przez komisję kwalifikacyjną, powoływaną przez dyrektora szkoły. Komisja ocenia kandydata według skali punktowej. Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na awans na stopień nauczyciela kontraktowego prezentujemy poniżej.

   

 67. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

  Organem właściwym do powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego jest organ prowadzący szkołę. Poniżej do pobrania - zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 

 68. Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego

  Nauczyciel stażysta, po odbyciu stażu, może ubiegać się o nadanie mu stopnia nauczyciela kontraktowego. W tym celu musi złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora szkoły. Z dniem złożenia wniosku przez nauczyciela rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. 

 69. Wniosek o nadanie orderu i odznaczenia

  Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych przygotowuje dyrektor szkoły. Musi posłużyć się właściwym drukiem (do pobrania poniżej). Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy. W szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.
   

 70. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego

   

 71. Regulamin pracy komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego

  Komisję do spraw awansu zawodowego powołuje dyrektor placówki. Prezentowany dokument stanowi załącznik do szkolnej procedury postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 72. Procedura nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom

  Tabelaryczne zestawienie obowiązków wynikających z awansu zawodowego dla: nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu, opiekuna i dyrektora placówki.

 73. Szkolna procedura postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

  Dokument wskazuje na wszystkie obowiązki nauczyciela i dyrektora wynikające z procesu zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego: od terminów, przez wymaganą dokumentację, aż po etapy postępowania kwalifikacyjnego.

 74. Procedura awansu zawodowego - stażysta

  Propozycja procedury awansu zawodowego na nauczyciela stażysty zatrudnionego w szkole podstawowej.

 75. Procedura awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

  Propozycja procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole podstawowej.

 76. Procedura awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy

  Propozycja procedury awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w szkole podstawowej.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT