Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYAwans zawodowy

 1. Karta oceny pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Listopad 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Przykładowa karata szacowania spełniania poszczególnych kryteriów szczegółowych oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 21 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Wniosek o wydanie przez radę rodziców opinii w przedmiocie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Wezwanie do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Wezwanie do wprowadzenia zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Uchwała Rady Rodziców szkoły lub przedszkola w sprawie wyrażania opinii w związku z dokonywaną oceną pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Zmiana opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 11. Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 12. Sprawozdanie dyrektora z 3 lat działalności – awans dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 9
 13. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania KOMISJI DLA NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO ZAWODU NAUCZYCIELA

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 15. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 16. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 17. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 18. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Plan doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczyciela przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły na dyplomowanie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły na dyplomowanie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 24. Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 25. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nauczyciel religii

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 26. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 27. Procedura awansu zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 8
 28. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 29. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego sporządza się protokół. Poniżej zamieszczamy protokół do pobrania

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 31. Powierzenie stanowiska dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. Pismo do nauczyciela w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę

  Nagroda organu prowadzącego szkołę może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. Jest ona przyznawana zazwyczaj przy okazji uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy wzory wniosków o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 34. Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń

  Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń przez nauczycieli i innych pracowników szkoły pozwala na uporządkowanie informacji, który pracownik i kiedy otrzymał nagrodę ze specjalnego funduszu nagród lub medal, order, czy też odznaczenie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Pismo dyrektora szkoły informujące o przerwaniu stażu nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 37. Zgoda na odbycie dodatkowego stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Karta oceny pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Wrzesień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Projekt oceny pracy nauczyciela za okres stażu sporządzony przez mentora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 0
 41. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu (uwzględniający pierwsze wymaganie rozporządzenia na stopień nauczyciela kontraktowego) – przykład

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT